Kommentar til boka 'Evolusjon eller Kristen tro' -ja takk begge deler

Kap. 3A Vanlige argumenter om Intelligent Design (ID) -Innledning

(I stykket under benyttes også forkortelsen NDT for Neo-Darwinistisk Teori.)

Bilde 1. Det dreier seg ikke om utvikling, men om årsakene/mekanismene bak denne


Kapitlet er skrevet av en kunnskapsrik person. Han klarer i motsetning til hva som ofte er vanlig, å få fram at ID tar utgangspunkt i vitenskapelige fakta. At "mye kan virke svært overbevisende", virker positivt, så spørs det om påstanden: "om man ikke selv er fagperson" fanger leseren.

Kommentar: Men nå er det nettopp ofte i familjøene at en setter opp unaturlige sperringer og blokkeringer, om en har f.eks. Dawkins definisjon av biologi i mente: biologi er studiet av levende biosfære, som ‘tilsynelatende er designet’. At ID stort sett ligger på et langt høyere vitenskapelig nivå enn kreasjonister høres fint ut. Det er mulig at det holder i hovedsak, men i noen tilfeller har jeg funnet stoff hos 'kreasjonister' som holder meget god standard. Jeg føler meg inkludert i dem som ser ID som et viktig 'apologetisk grep' å vise at Gud finnes, -og har vært virksom i denne verden. I motsetning til Davidsen mener jeg at ID trengs som et alternativ mellom bokstavelig tolkning av Skapelsesberetning (skrevet ut fra datidens verdensbilde) og evolusjonsteorien. Min posisjon er mellom ID og kreasjonistisk ('gammel-jord'). ID hevder: 'at noen forhold i naturen best lar seg forklare ut fra intelligens', kunne vært tatt med i boka -så folk fikk tak i ID-miljøets egenforståelse. Dermed er ID også mulig å motbevise, som det f.eks. prøves på i forbindelse med ikke-reduserbar kompleksitet i boka. ID prøver ikke å trekke inn noen overnaturlig intervensjon, om ikke effektene av intelligens i seg selv unngår forklaring fra tilfeldighet eller lovmessighet (er spesifisert komplekse). Før hørte en ofte folk si at 'en kunne nesten bli religiøs' av å se enkelte fenomener i skaperverket. Det er enda mye større grunnlag for det nå -lenke.


For øvrig greit å høre boka påpeke at: det at det "spesielt er kristne som fremmer ID, like lite er et motargument mot teorien, som det er mot evolusjonmodellen at den fremmes av mange ateister".

Kommentar: Som kristne er det ikke en kamp mot kjøtt og blod vi har å føre, men mot menneskelige lærdommer og forførende ånder. Så spørs det om det er ID eller NDT som faller inn under disse kategoriene, for begge kan ikke ha rett. Der tror jeg Davidsen og jeg er enige: Vi kan ikke satse både på ID -som hevder at noen fenomen i naturen best kan forklares ut fra intelligens, og på NDT som hevder at de skyldes naturlige årsaker.

At det finnes unntak i ID-leiren, som at Michael Behe 'tilsynelatende' støtter teorien om felles avstamning, har forfatterne fått med seg. Når jeg sier tilsynelatende, er det fordi 'intern informasjon' (etter at norsk ungdom deltok på ID's sommerkonferanse), hevder at det var av strategiske grunner. Om man får verdenspressens samlede søkelys på seg over flere år, så kan de fleste ha nok med å forsvare en enkelt sak, som i tilfellet Behe, altså var ikke-reduserbar kompleksitet (lenke). Uansett er det i ID sammenheng 'ett unntak, som heller bekrefter enn motsier regelen,' om at en i ID-sammenheng generelt går mot felles avstamning. Behe mener altså at 'noen sammensatte fenomener, selv ikke i teorien lar seg 'redusere til enklere deler'. Helheten er større enn summen av delene. Selve funksjonen forsvinner bare én del fjernes. Selve planen bak konstruksjonen som sådan er metafysisk (se ID-argument 1). Det må være et filosofisk og logisk problem for neo-darwinismen at alle forklaringer er fattigere enn fenomenene de skal forklare. Det at liv spontant skal ha blitt til av ikke-liv, er et slikt eksempel.

At ID skal stenges ute fra biologisk vitenskap, er en klar forskjellsbehandling i forhold til neo-darwinismen, som var først ute, og er av de sterkeste støttespillere for metodisk naturalisme (kun aksept for naturlige årsaker). Begge satser på at uniformitetsprinsippet gjelder. Den ene hevder uniformitet i forhold til naturlig seleksjon, at den virket på samme måte fra livets start, som pr. i dag. ID hevder at uniformitetsprinsippet gjelder i forhold til intelligens -at alt som finnes av spesifisert kompleksitet, (-som i alle former for språk, program/koder, signaler etc) i verden i dag, skyldes intelligens. Da er det en mulighet for at det samme var tilfelle den gang. Det er et poeng at dette skjer i starten av livet, i starten av dyrerekkene og hos mennesket. Dermed blir det et spørsmål om opphav, som kan utforskes ved historiske metoder (abduktiv metode/slutning til beste forklaring -lenke), samt at den kan indirekte motbevises eller bekreftes ved empiriske metoder i laboratoriet. W. Dembski påpeker at i praksis er spesifisert kompleksitet, (-som i alle former for språk, program/koder, signaler etc), i alle andre sammenhenger enn biologi, bevis for design, inkl. SETI-prosjektet. Siden biologisk kompleksitet er det eneste unntaket, foreslått av evolusjonister, så smaker det mer av unntaks-argumentering ('special pleading'). Se Information: A modern scientific design argument.

Bilde 2. Vi ønsker å 'hjelpe Darwin' med å finne slike organer

Påstand i boka: "Mye av argumentasjonen (hos ID) er inspirert av Darwins utfordring om at hans teori vil bryte sammen, hvis det kan vises at det finnes ett komplekst organ som ikke kan være dannet ved mange påfølgende små endringer."


Kommentar: At 'ID tar Darwin på ordet, og forsøker å finne organer som medfører at hans teori bryter sammen', er fullt legitimt vitenskapelig sett. Her henvises til at 'mye ID-litteratur er svært kompleks'. Det gjelder ikke nødvendigvis nevnte bok av Douglas Axe (omtalt her ), og i forhold til flere organer i naturen, som syn (kap 1) og andre sanser (kap 2), samt f.eks. dyrs instinkter og sanser (kap 5). Det trenger ikke å være mer komplisert enn at de fleste godt kan kjenne seg igjen i det. Jeg vil anbefale at en holder seg til medfødte instinkter for hva som designet (tilvirket) og ikke, i stedet for å benkte dette i utgangspunktet. For dem som vil undersøke alternative forklaringer nøyere, kan en vurdere f.eks. Sannsynlighet (Kap 8-9) og Selvorganisering (kap.15) i Darwins Doubt.

At en verdensomspennende syndflod, trekkes inn i ID-sammenheng, kan være et redaksjonelt glipp (passer bedre i kreasjonist-sammenheng), om det da ikke tjener som begrunnelse for å 'få inn fagmiljøene'? Når det først står der, kan en kommentere at den skal ha funnet sted så tidlig i menneskehetens historie, at ikke alle områder var bebodd. Poenget med den var vel at livet så og så skulle starte på ny, hvilket også kunne skje ved at jordoverflaten sank under vannet, på berørte områder(?) En gjør gjeldende en statisk 'konsensus-holdning', at det er 'lite sannsynlig at et lite mindretall fagpersoner har rett i det motsatte' -av det majoriteten hevder. Ideelt sett skulle det være slik, men det kan henvises til eks. der dette ikke har skjedd. Grunnen er så enkel som at det er mennesker som sitter i ledende vitenskapelige stillinger og råd. Om en person har kommet dit via sin faglige ekspertise i å hevde én teori, framfor en annen, så er det ikke gitt at disse personer er 'nøytrale' i forhold til nye hypoteser og teorier som dukker opp, i motstrid med 'deres egne'. F.eks. Galileo Galilei og Douglas Axe (lenke) (uten sammenligning for øvrig), har opplevd dette. Darwin opplevde også motstand fra fagmiljøet i starten, før 'stemningen skiftet' og intern fag-dominans vipppet over til hans favør. For nåtidig vurdering om motbevis, se her.

For øvrig er å si at fagmiljøene på ingen måte fyldestgjørende kan forklare mange forhold i naturen, men det unnlater ikke at en likevel henfører dem til evolusjon -'i hullene': F.eks. -hvert biologisk nettverk, og nano-molekylære maskiner, krever flerfoldige titalls protein/enzym-sammensetninger for å fungere. Hvordan kunne 'heldige uhell' skape -og naturlig seleksjon bevare, én slik komponent, enn si 10 eller 20-30 slike samtidig, ofte i én nødvendig sekvens? Evolusjonist-biolog Franklin Harold skrev: "Vi må konkludere at på nåværende tidspunkt, foreligger ingen detaljert darwinistisk beretning om evolusjon av noe biokjemisk eller cellulært system, bare en variasjon av ønskedrømmer og spekulasjoner." Se for øvrig animasjoner her, eller der.

Påstand i boka: "At argumentet er holdbart, betyr at det er sant, og det er det som regel greit å finne ut om stemmer. Men at argumentet er relevant, betyr at det er et følgeforhold mellom argument og påstand, og det er det ikke alltid lett å vurdere."

Kommentar: Nei, for meg virker det som om kirkens evt. fleksibilitet i tolkning av skapelsesberetning, og imøtekommenhet overfor Darwins teori, benyttes som et argument for sannheten i NDT. Det er i så fall lite relevant. Det man visste om biosfæren den gang, strakk seg ikke engang til cellenivå. Dermed var det lettvint å komme med spekulasjoner, slik som ID mener at mye av ET innebærer. Og får det først festne seg, er det vanskelig å rokke ved, selv om en skulle finne gode argumenter mot teorien. Men da er man over i et vitenskapelig paradigme, som er mye vanskeligere å fjerne. Det har sammenheng med at mye annet vurderes i lys av dette paradigmet, men hvor mye i biologien er faktisk avhengig av NDT, og da mener jeg i praksis ikke bare i teori? Dette gjelder spesielt kap. 1 i boka. Dersom hensikten 'bare' er å gå mot historiske påstander, som kan være skjeve eller gi et forenklet bilde av virkeligheten, så skal ikke jeg utfordre Davidsen der. Men nesten uansett saksforhold, så vil en uansett finne argumenter mot. Og hvorvidt det er historiske 'unntak som bekrefter regelen', Davidsen henter fram, se filosofi-stoff om dette her. I diskusjon i Vårt Land har vi vært inne på dette (lenke), og jeg mener at vitenskapelig sett er det ikke grunnlag for teistiske evolusjonisters kritikk av ID i så måte. I hvilken grad kirken gikk med eller mot evolusjonsteorien, finner jeg som sagt mindre relevant for sannhetsverdien i den, og allerede den gang spilte nok høy/lav-kirkelighet inn.. Kirken som sådan har knyttet seg til feilaktige teorier før, f.eks. geosentrisk verdensbilde, og bør ikke gjøre det igjen -i form av NDT.

Påstand i boka: "Derfor er det viktig å lese litteratur på begge sider av debatten. .. skal man forstå hvor gode argumenter er, må man lese flere perspektiver. Vår erfaring er dessverre at mange kreasjonister og tilhengere av Intelligent Design knapt har lest noe som argumenterer grundig for evolusjonsteorien. Da er det grunn til å tro at du ikke kjenner viktige fakta og argumenter. I tillegg kjenner man den andre siden kun fra fargede fremstillinger."

Kommentar: Det er mye fornuftig i dette. Til Davidsens fordel kan hevdes at han har lest mye av den ID-litteraturen jeg har oversatt. Så er det å beklage at konsekvensen av det blir at han benytter mye av den kjennskapen til å prøve å finne svakheter i teorien. Det kan jo skyldes nederste punkt på siden her. Den menneskelige faktor er dessuten en viktig potensiell feilkilde i vitenskapen. Det godtas at man velger forskningsemner for å kunne påvise ønskede resultater, men ikke at man skjuler -eller omarbeider resulater, om de ikke er ønskelige for egen posisjon. Det finne dessverre mange eks. på at man fortier hypoteser som har vist seg å være feilaktige, fordi det man selv står for, 'likevel er sant' (lenke).

For min del har jeg forsøkt å følge evolusjonistiske program, og lese enkelte bøker (kritikk her). For meg har de bare bekreftet formen av 'historiefortelling' som en har fått presentert på skole og i media generelt.Å lese darwinist-litteratur, oppleves ofte som en ensidig oppramsing av påstander, som vi kjenner fra skole-sammenheng. Jeg forsøkte f.eks. å lese boka 'Evolusjon' (lenke) ut fra et ønske om ulik vinkling, men oppdager at lite oppdaterte holdninger og synspunkter, som forlengst kan være forlatt av fagkunnskapen, fremdeles gjaldt som 'sunn kost' overfor legfolk. Slikt øker ikke akkurat tilliten, og det endte (inntil videre) med at jeg gikk tilbake til ID-litteratur, med denne boka som unntak. Ofte er den underliggende holdning i evolusjonslitteratur, at dette er vedtatte fakta, det er ikke mer å snakke om. F.eks. i NRK-serien: 'Fra fisk til menneske,' som jeg fant å måtte balansere opp mot et motsatt syn, angående evolusjonens virkninger (lenke). Jeg har hørt evolusjonister beklage seg over konklusjoner i 'Genetic Entropy', men få har gitt uttrykk for tvil ved om vi er så 'like fisk', når det kommer til stykket.

Bilde 3. Noen har fjernet seg fra røttene.

Behovet for å se ting fra flere sider, synes for de aller flestes vedkommende å umake seg til å sette seg inn i hva ID faktisk står for -det er mange misforståelser ute og går -her. Det kan for øvrig gjøres ut fra ulike interesser og bakgrunn, se Start-guide. Det som er beklagelig er at svært mange, både kristne og ikke-kristne synes opptatt av å sverte ID, uten engang å vite hva det dreier seg om, eller forklare den slik som bevegelsen forstår seg selv. Den mener, kort sagt at: 'det er visse fenomen i naturen som best lar seg forklare ut fra intelligens'. I hverdagen er dette en triviell påstand, men at kristne skal benekte at det var slik i opprinnelsen -synes å være mot Bibelens syn på den allmenne åpenbaring (Rom1v20). Men så virker det som forfatterne har en relativt liberal holdning til Bibelen også.

Påstand i boka: "Dessuten handler det atskillig om at man allerede har valgt posisjon. Det er lett å overse hullene i argumentasjon når man er enig i konklusjonen, og ha radaren dess mer ute etter svakheter når man er uenig."

Kommentar: Dette har sin psykologiske forklaring i 'bekreftelses-avvik' (confirmation bias), som jeg har kommunisert med Davidsen om tidligere. Lesere får vurdere om hvem som er mest beheftet med dette i nevnte VL-debatt (her). Det skulle ikke forundre om hypotesen om bekreftelsesavvik blir bekreftet (lenke) :-)

 

Motargumenter og bilder ved Asbjørn E. Lund