IDs topp seks - Dyrenes opprinnelse
Evolution news ; 11. november 2017


Bilde 1. Hvordan bygge en orm; kilde: via Discovery Institute.

Oversatt herfra.

Redaktørens notat : Tidligere har vi tilbudt de 10 største problemene med darwinistisk evolusjon -her; (se her for en fyldigere utarbeidelse), og de fem største problemene med livets teorier -her. Men på en eller annen måte forsømte vi å tilby en parallell oversikt over de øverste linjene med bevis som støtter intelligent design. Mange forskjellige bevistyper som peker på design i naturen kunne fremmes, men vi bestemte oss for å destillere alt sammen til seks store bevistyper. Visst ville fem eller ti vært mer konvensjonelle, men når begynte ID-talsmenn å begynne å leve til forventningene?


Så her er de, deres rekkefølge gjenspeiler bare slik de må logisk ha oppstått i vårt univers. Materialet er tilpasset læreboken Discovering Intelligent Design, som er en utmerket ressurs for å introdusere bevis for ID, sammen med Stephen Meyers bøker Signature in the Cell -her og Darwin's Doubt -her.

5. Dyrenes opprinnelse


I sin bok Darwins Doubt -lenke vurderer Stephen Meyer dyrs natur og hva som kreves for å bygge et dyr. Han finner at kun intelligent design kan forklare den plutselige opprinnelsen til dyreliv i fossilregistret, samt den nye informasjonen som kreves for å bygge den integrerte naturen til deler og systemer som omfatter dyrs kroppsplaner. Slik fører Meyer saken at intelligent design er den beste forklaringen for mange aspekter av opprinnelsen til dyr som bevitnet i den kambriske eksplosjonen:
Intelligente agenter kan generere nye kroppsformer raskt, som vi ser i dyrs plutselige opp- dukking i det kambriske fossilregisteret:

Bilde 2. Om bare tilhengerne tok ham seriøst..

-Intelligente agenter har fremsyn. Slike agenter kan bestemme eller velge funksjonelle mål før de blir fysisk iverksatt. De kan utforme eller velge materielle midler for å oppnå disse målene blant en rekke muligheter. De kan da realisere disse målene i samsvar med en forhåndsplanlagt design-plan eller sett med funksjonelle krav. Rasjonelle agenter kan begrense kombinatorisk plass med fjerne informasjonsrike utfall i tankene. ( Darwin's Doubt , s. 362-363)

Intelligente agenter produserer noen ganger materielle enheter gjennom en rekke gradvise modifikasjoner (som når en skulptør former en skulptur over tid). Ikke desto mindre har intelligente agenter kapasitet til å introdusere komplekse teknologiske systemer i verden fullt utformet. Ofte har slike systemer ingen likhet med tidligere teknologiske systemer - deres oppfinnelse oppstår uten en materiell forbindelse til tidligere, mer rudimentære teknologier. Da radioen først ble oppfunnet, var den ulik alt som hadde kommet før, selv andre former for kommunikasjonsteknologi. Av denne grunn, selv om intelligente agenter ikke trenger å generere nye strukturer fort, kan de gjøre det. Å påberope seg tankens aktivitet gir derfor en kausalt tilstrekkelig forklaring på mønsteret av plutselig framdukking i det kambriske fossilregisteret (s. 373, 375).


Intelligente agenter kan generere topp-bunn mønstre av utseende som vi ser i dyrekroppers planer:

"Top-down" årsakssammenheng begynner med en grunnleggende arkitektur, blåkopi eller plan og deretter fortsetter å samle deler i samsvar med den. Utarbeiding av en plan står årsaksmessig før montering og arrangement av delene. Men hvor kan en slik plan komme fra? En mulighet innebærer en mental tilstand av årsakssammenheng. Intelligente agenter kommer ofte på planer før deres materielle iverksettelse - det vil si at den forutbestemte utformingen av en plan går ofte foran samlingen av deler i samsvar med den. En observatør som reiser rundt på delelageret av en General Motors-fabrikk, ser ingen direkte bevis på en tidligere utskrift for GMs nye modeller, men vil oppdage den grunnleggende designplanen umiddelbart etter å ha observert ferdigproduktet på slutten av samlebåndet. Designede systemer, enten biler, fly eller datamaskiner, manifesterer alltid en designplan som går foran deres første materielle iverksetting. Men delene genererer ikke hele. Snarere styrte en ide om helheten samlingen av delene. (s. 371-372)

Bilde 3. Klodyr fra Kambrium

Intelligente agenter kan konstruere og modifisere komplekse integrerte kretser som er nødvendige for dyrs utvikling:
-Integrerte kretser i elektronikk er systemer av individuelt funksjonelle komponenter som transistorer, motstander og kondensatorer som er koblet sammen for å utføre en overordnet funksjon. ... I vår erfaring, komplekse integrerte kretser - og den funksjonelle integrasjonen av deler i komplekse systemer generelt - er kjent for å bli produsert av intelligente agenter - spesielt av ingeniører. Videre er intelligens den eneste kjente årsaken til slike effekter. Siden utvikling av dyr anvender en form for integrert kretser, og absolutt en som manifesterer et tett og funksjonelt integrert system av deler og delsystemer, og siden intelligens er den eneste kjente årsaken til disse funksjonene, synes den nødvendige tilstedeværelsen av disse funksjonene i å utvikle kambriske dyr å indikere at en intelligent kraft spilte en rolle i opprinnelsen. (s. 364)


Intelligente agenter genererer ny digital informasjon som vi ser i DNA:
-Intelligente agenter har på grunn av sin rasjonalitet og bevissthet demonstrert kraften til å produsere spesifisert eller funksjonell informasjon i form av lineære sekvens-spesifikke arrangementer av tegn. Digitale og alfabetiske informasjonsformer oppstår rutinemessig fra intelligente agenter. En datamaskin-bruker som sporer informasjonen på en skjerm tilbake til sin kilde, kommer alltid til en bevissthet - en programvareingeniør eller programmerer. Informasjonen i en bok eller innskrift kommer til slutt fra en forfatter eller skribent. Vår erfaringsbaserte kunnskap om informasjonsflyt bekrefter at systemer med store mengder spesifisert eller funksjonell informasjon uten unntak kommer fra en intelligent kilde. Dannelsen av funksjonell informasjon er "vanligvis forbundet med bevisst aktivitet." Vår enhetlige opplevelse bekrefter denne åpenbare sannheten. (s. 360)


Rasjonelle agenter kan ordne både materie og symboler med fjerne mål i tankene. De løser også rutinemessig problemer med kombinatorisk inflasjon. Ved å bruke språk, 'finner ' eller genererer menneskets sinn rutinemessig svært usannsynlige språklige sekvenser for å formidle en tiltenkt eller forutbestemt ide. I tankeprosessen forutgår funksjonelle mål som begrenser valg av ord, lyder og symboler for å generere funksjonelle (og meningsfulle) sekvenser fra et stort ensemble av meningsløse alternative mulige kombinasjoner av lyder eller symboler. På samme måte kommer bygging av komplekse teknologiske objekter og produkter, som broer, kretskort, motorer og programvare, fra anvendelsen av målstyrte begrensninger. Faktisk, i alle funksjonelt integrerte komplekse systemer der årsaken er kjent av erfaring eller observasjon, har designingeniører eller andre intelligente agenter brukt begrensninger på mulige arrangementer av materie for å begrense muligheter for å produsere usannsynlige former, sekvenser eller strukturer. Rasjonelle agenter har gjentatte ganger vist evne til å begrense mulige utfall for å realisere usannsynlige, men i utgangspunktet urealiserte fremtidige funksjoner. Gjentatt erfaring bekrefter at intelligente agenter (sinn) unikt har slike kausale krefter. (s. 362)

Bilde 4. Hierarkiske lag i oppbygning hos sjøpinnsvin

Intelligente agenter kan generere ny strukturell (epigenetisk) informasjon og konstruere funksjonelt integrerte og hierarkisk organiserte lag med informasjon som vi ser i dyrekroppsplaner:
De høyt spesifiserte, tett integrerte, hierarkiske arrangementene av molekylære komponenter og systemer innen dyrekropps-planer indikerer også intelligent design. Dette er igjen på grunn av vår erfaring med funksjonene og systemene som intelligente agenter - og bare intelligente agenter - produserer. Faktisk, basert på vår erfaring, vet vi at intelligente menneskelige agenter har kapasitet til å generere komplekse og funksjonelt spesifiserte ordninger av materie - det vil si å generere spesifisert kompleksitet eller spesifisert informasjon.

Videre utformer menneskelige agenter ofte informasjonsrike hierarkier, hvor både individuelle moduler og arrangementet av disse modulene viser kompleksitet og spesifisitets-spesifisert informasjon som definert i kapittel 8 -lenke. Individuelle transistorer, motstander og kondensatorer i en integrert krets utviser betydelig kompleksitet og spesifisitet av design. Likevel på et høyere organisasjonsnivå krever det spesifikke arrangementet og tilkoblingen av disse komponentene i en integrert krets ytterligere informasjon og reflekterer videre design.


Bevisste og rasjonelle agenter har som en del av deres hensiktsmessige intelligens kompetanse til å designe informasjonsrike deler og organisere disse delene i funksjonelle informasjonsrike systemer og hierarkier. (s. 366)
Meyer konkluderer med at "både de kambriske dyreformene selv og deres mønster av utseende i fossilregistret, fremviser nettopp de funksjonene som vi bør forvente å se om en intelligent agent hadde handlet for å produsere dem" (s. 379). Han oppsummerer sitt argument som følger :


-Når vi møter objekter som manifesterer noen av de viktigste funksjonene som finnes i de kambriske dyrene, eller hendelser som viser mønstrene som er tilstede i det kambriske fossilregistreret, og vi vet hvordan disse egenskapene og mønstrene oppsto, opplever vi alltid at intelligent design spilte en kausal rolle i deres opprinnelse. Når vi møter de samme egenskapene i kambrium-arrangementet, kan vi derfor basere oss på etablerte årsakssammenheng og uniformitets-prinsippet- at den samme type årsak opererte i livets historie. Med andre ord utgjør intelligent design den beste, mest kausalt tilstrekkelige forklaring for opprinnelsen til den informasjon og kretser som er nødvendige for å bygge de kambriske dyrene. Den gir også den beste forklaringen til 'top-down' utseendemønster i kambriske dyrs , eksplosive og diskontinuerlige oppdukking i fossilregisteret. (s. 381)

Bilde 5: Også et dyr fra Kambrium -Metaspriggina (gjenskapning)

Her er en kortfattet dokumentar der Dr. Meyer forklarer hvorfor intelligent design er den beste forklaringen for opprinnelsen til informasjon hos dyr: Information Enigma

Denne korte dokumentarfilmen inneholder Paul Nelson som forklarer hva som er nødvendig for å bygge et dyr, spesielt en orm: How to Build a Worm

Tager: Bevissthet/sinn ; dyr; Kambrisk eksplosjon; epigenetikk; IDs topp 6; St. C. Meyer

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund