Ved å nekte å identifisere en "Designer", blir ikke ID-talsmenn unnseelige
Walter Myers III; 4 april 2017


(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/in-refusing-to-identify-a-designer-id-proponents-arent-being-coy/ )

{Merknad fra oversetter: Det kan være ulike personlige holdninger og preferanser til dette spørsmålet blant ID-folk. F.eks. er ikke Douglas Axe unnseelig i å erkjenne hvem han mener Designere er -her. Men i artikkelen under gis noen grunner til å være tilbakeholden, ut fra å skulle jobbe vitenskapelig i lag med folk av ulike livssyn.}


Ved siden av mitt arbeid som programvarearkitekt i Redmond, WA, har jeg det privilegium å jobbe på Biola University, i nærheten av Los Angeles. Mitt fokus der inkluderer å forberede studentene til å tilbakevise de løgner spredd av akademia og det vitenskapelige samfunn om det historiske forholdet mellom vitenskap og religion, å diskutere styrker og svakheter ved darwinistisk evolusjon og å forsvare den underliggende resonnement for et teistisk verdensbilde. En av våre årlige kurs er et avansert seminar om intelligent design. Formålet er å sette studentene i stand til å vurdere pågående debatt mellom darwinistisk evolusjon og ID.


Bilde 1: Biola University, klasserom, ved Photographeroflife (Eget verk) [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons


Vi har livlige diskusjoner basert på klasse tekster, og alltid kommer det hardnakkede spørsmålet opp fra flere studenter hvert år: "Hvorfor slutter ikke forkjempere av ID å være sjenerte, og bare komme ut og si hvem de tror designeren er? Vi vet allerede at de fleste av dem tror det er Bibelens Gud."Jeg rygger aldri tilbake fra dette spørsmålet, som er helt legitimt. Men som jeg forklarer i respons, inngår det ikke i selve prosjektet av intelligent design.
Mitt svar starter med å gjennomgå begrepet metafysisk naturalisme (også kalt ontologisk naturalisme, eller filosofisk naturalisme). Metafysisk naturalisme er av den oppfatning at bare fysiske lover og krefter finnes, og dermed har ikke diskusjon om overnaturlige begreper noen plass i moderne vitenskap. Vanligvis forsvarer akademia og det vitenskapelige samfunn innbitt dette synet.


Det er et annet filosofisk syn, metodologisk naturalisme, som ikke eksplisitt forplikter seg til å forby overnaturlige forklaringer. Metodisk naturalisme hevder at ved å drive vitenskap, vurderer vi bare naturlige årsaker, men tar ingen spesiell holdning til intelligent agenter. Under metodologisk naturalisme, spiller det ingen rolle om en person har religiøse holdninger eller ikke. Forskere, enten de er religiøse, agnostiker eller ateist, kan jobbe sammen for å løse vitenskapelige problemer på en dag-til-dag basis, uavhengig av deres personlige synspunkter. ID-talsmenn ville absolutt ikke være tilhengere av metafysisk naturalisme, men de godtar metodologisk naturalisme som et tilsynelatende normativt prinsipp for å gjøre vitenskap, samtidig som de tror det unødvendig begrenser vitenskap fra å betrakte empiriske bevis på intelligente agenter.

Bilde 2. Sml. naturalistisk og ID-syn


Til tross for hva talsmenn ID personlig kan konkludere om hvem designeren er, kan de fortsatt arbeide innenfor metodologisk naturalisme for å forklare vitenskapelige fenomener i den grad det er mulig, siden det ikke er en metafysisk posisjon. Men de skiller fullt ut veier med metafysisk naturalisme i sistnevntes insistering på at den naturlige verden kan, alt på egen hånd, produsere den fulle kompleksiteten og mangfold som vi ser i universet og i biologiske organismer. {oversetters uthevelse}
ID medgir lett at fysiske lover og kreftene på egen hånd kan produsere naturlige fenomener inkludert snøflak, skyer, lyn, og virvelstrømmer. Men ingen bevis viser at naturlovene kan produsere endog encellede organismer, som krever en høy grad av spesifisert informasjon, enn si sommerfugler, kolibrier, eller mennesker.


Metafysiske naturalister anklager ID for å tilby et "gud-i-hullene" argument, ved å sette inn "Gud" i hullene av vår kunnskap, fra ren uvitenhet. Denne kritikken er imidlertid falsk. ID's argument er neppe et fra uvitenhet, men fra kunnskapen vi har om at ting som krever høy grad av spesifisert informasjon kan, så vidt vi praktisk talt vet, kun bli produsert av intelligente agenter. Menneskelig erfaring, hva vi vet om våre egne kreative bestrebelser, viser dette.
Tilbake til spørsmålet elevene mine ofte spør om ID-talsmenn tror det er en designer, hvorfor ikke da angi hvem designeren er, spesielt siden mange, men ikke alle, er teister selv? Svaret er fordi 1) ID talsmenn påstår ikke arrogant å ha uttømmende kunnskap om hvem designeren kan være, og innrømmer at deres spesielle oppfatningen av designeren kan være galt. 2) tilbake til vår diskusjon om metodologisk naturalisme, så søker ID en tilnærming der forskere og filosofer, uavhengig av personlige synspunkter, kan forfølge sannheten uansett hvor bevisene fører. Til slutt, 3) ID tillater fullt ut at de som oppriktig ønsker å delta i debatten til å argumentere for andre mekanismer.

Bilde 3. Ulike alternativer


Ved ikke å angi en designer, etterlater ID vitenskapen åpen for å forfølge plausible forklaringer på biologisk kompleksitet uten å bli viklet inn i utenforliggende teologiske eller filosofiske diskusjoner. Den daglige praksis av nåtidige vitenskapelige etablissement avgrenser og begrenser allerede hva vitenskap er i stand til å oppdage. ID motstår denne trenden, og i stedet søker å demokratisere vitenskapelig undersøkelse. Vi inviterer et maksimalt mangfold av forskere til å delta i jakten på sannheten. Diskusjoner om hvem eller hva designeren er, ville kanskje bare arbeide mot det.


Merker: Intelligent design; Teisme


Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr) -som personlig bekjenner seg til den judeo-kristne Gud.