12. Konklusjoner og Implikasjoner


'gull-standard'Mange har i løpet av de siste tiårene hevdet at DNA til mennesker og sjimpanser er så godt som like. Imidlertid har en mange publikasjoner fra felter innen genom- og genetisk -forskning, utfordret dogmet om at mennesket bare er 1-2% unna å være en sjimpanse. Den typiske journalist i populærpressen, vil imidlertid gjerne blåse opp og gi en skjev framstilling av viktige resultater fra noen få undersøkelser, og være lykkelig uvitende om resten. Mange forskere har som nevnt i kap. 1, vært med å sile bort, forkaste, filtrere og manipulere data i nyere rapporter (1,2). Dermed når ikke grunnlaget for resultatene fram til vanlig publikum.
I virkeligheten utvikler ikke vårt genom seg, i likhet med apenes. Med tiden blir de sakte, men sikkert gradvis mer devoluerte. Over tid gjennomgår genetisk informasjon en utvikling preget av entropi (økt uorden). Det menneskelige genom viser faktisk slike tegn på forfall, samtidig med akkumulering av skadelige mutasjoner (3). Dette indikerer en oppstart som var mer i en opprinnelig forfatning. Sekulære evolusjonister og populær-pressen har bidratt til å selge et falskt paradigme.

Bilde 1. Analogi med 'gullstandard'

Når likhet blir overdrevet

Hva er den virkelige likhet mellom genomet hos sjimpanse og mennesket? Og når blir dette likhets-nivået en slags offisiell demarkasjons-linje? At genomene innehar en betydelig grad av likhet er ikke uventet ut fra stor likhet i kroppsbygning og fysiologi. At samme gensekvenser benytte da, kan skyldes konstruksjonsmessig gjenbruk av fungerende sekvenser. Dessverre er undersøkelser og sammenligninger av hele genomet merkverdig fraværende, og de som finnes unngår store datamengder som ikke matcher. De fleste publikasjoner rapporterer bare likheter om de mest identiske segmentene. Forfatteren av denne boka gjennomførte en kvantitativ undersøkelse, der han brukte data som på forhånd var utsilt for å matche. Likevel kom han til en gjennomsnittlig kromosom-likhet på 88,5% likhet mellom sjimpanse og menneske (4). Annen forskning av samme forfatter viser at for de mest delte og identiske regionene, er det bare 86% identiske gener, for den parameterverdi i algoritmen som fremkaller de lengst mulige sammenlignbare sekvenser. (5)

Bilde 2. Resultat ut fra større undersøkelse

Etiske implikasjoner av mennesker som utviklede aper


orfan-generDet er tydelig at vitenskapelige rapporter ar bitt vridd til å promotere og rettferdiggjøre en sekulær agenda med degradering av menneskeverdet. De a-moralske følgende av at mennesket ikke anses som noe annet enn et dyr, er tallrike.
Ved å avhumanisere oss er mange smakløse oppfinnelser, som sikter på samfunnsmessig kontroll av populasjonen, rettferdiggjort. Derved kan tvilsomme tiltak, styrt av mennesker med et evolusjonært forbedrings-tankemønster, bli satt ut i livet. En bok som tar for seg dette emnet er: 'Scientific Technocracy', som viser hvordan slike dehumaniserende tiltak øker verden over (6). Det er et ideologisk underbruk av økende sentralisert, global styring, som i mange tilfeller har vist seg korrupt og ondskapsfullt . Dette er forhold som gjør emnet med menneskelig opprinnelse så viktige å forstå. Det har vært en del av grunnlaget for slike tiltak, at mennesket deler felles opphav med sjimpansen, og at vi ikke har større verdi enn andre dyr. Men som vi har vist i denne gjennomgangen, så viser hovedtyngden av vitenskapelige data at mennesker er unike, atskilt fra sjimpanse.

Bilde 3. Mysteriet orfan-gener


De virkelige konsekvensene av et slikt syn, kommer fram i at vitenskaps-teknokrater, som representerer en fåtallig elite, har styringsmakten og/eller tror den er overlegen, eller 'mer utviklet' enn resten av oss. Dette har vært grunnlaget for mishandling og drap på mennesker verden over, utført i form av folkemord av politiske ledere eller regjeringer over de siste 150 år. En anerkjent vitenskapelig studie har vist at den ledende grunn til død i det 20.århundre er drap utført av regjeringer (democide). Dette skal til sammen ha kostet over 260 millioner liv (7). Alle de totalitære, morderiske tyranner verden over, uavhengig av politiske forskjeller m.h.t. sentralisert makt, opprettholdt den samme neo-darwinistiske evolusjonære filosofien, at mennesker ikke er mer enn dyr som skulle herdes og selekteres ut i kriger, døds-leire, abort, planlagt matmangel som resulterte i masse-sult, ja regelrett slakt..
Spørsmålet er om den onde ideologien at noen mennesker er mer utviklet, mens andre ikke er annet enn dyr, støttes av den nye vitenskapen med genom-studier og DNA-sekvensering? Eller viser det seg å være et fullstendig falskt paradigme? Dette spørsmålet er viktig for alle mennesker, og vi gjør vel i å undersøke informasjonen, som bl.a. denne boka bringer, nøye. Når vi forstår at de nye DNA-bevisene blottstiller det formodede evolusjonære paradigmet, så vil vi bedre sette pris på at vi er spesifikke skapninger, og at vi er spesielle og unike blant alle andre skapelsesformer.

Transhumanist-styrt evolusjon på menneskeheten

transhuman-tiltrekningEt annet område som hele paradigmet har influert, er idéen at mennesker nå kan være i stand til å utvikles igjen, til ett nytt nivå -eller art, ved assistert hjelp av eksperter. Dette er foreslått av en rekke prominente teknokrater (8). Dette begrepet går under benevnelsen 'transhumanisme'. Denne agendaen fremmes gjerne av populær-media, og involverer et spekter av teknologier, slik som bio-engineering av det menneskelige genom, implantering av mikro-chiper og spennende nye vaksiner og narkotiske stoffer. Ett av de sentrale fokus til trans-humanismen er den såkalte sammensmelting av menneske og maskin.

Bilde 4. Forestilling om transhumanisme

Den trans-humanistiske propagandaen erklærer at mange av disse teknologiene kan rette feil ved menneskelig evolusjon, og bevege oss til neste nivå i vår evolusjonære progresjon. Selv en ny menneskelig rase, som er overlegen den nåværende, vil dannes i følge noen. Realiteten synes imidlertid å være at alt som faktisk vil forbedre livskvalitet, vil forbeholdes den priviligerte elite. Det vanlige mennesket vil bare få avansert teknologi i den hensikt å gjøre dem lettere å kontrollere og styre. Vi vil motta trojanske hester av trans-human teknologi, som vil styre og lede oss i navnet til statsstyrt evolusjon .

Et scenario som involverer statsstyrt og ledet evolusjon, i form av trans-humane teknologier, utvikles under mottoet at eksperter vil fikse alle våre evolusjonære problemer. Nazistenes sosial-darwinistiske rasehygiene-agenda, var i sin filosofi meget lik. I dag blir den repakket i en mer spiselig darwinisme overfor det akademiske fellesskap og det allmenne publikum.

 

statlig folkemordEndelig konklusjon


Vitenskapen støtter et syn på mennesket om at det er unikt skapt/dannet.
Selv om en holder maskin-mennesket til trans-humanistene utenfor, så blir de etiske implikasjoner av hvilken stamtavle en har tydelige, når en ser hvordan et 'dyrisk-syn' på mennesket har innvirket på abortsaken og profitt-baserte industrier relatert til denne. Når det er godtgjort i en anerkjent vitenskapelig studie, at den ledende grunn til død i det 20.århundre er over en kvart milliard drap -utført av regjeringer (democide)(7), skulle det få varselsklokker til å ringe, for å gjennomføre en skikkelig gjennomgang av både grunnlaget for og konsekvensene av, slike eksperimenter i fremtiden.

Bilde 5. Statlig verksatt folkemord (democide)

 

Kilder: (tall i parentes-også som lenke)

1. Bergman, J. and J. Tomkins. 2012. Is the human genome nealy identical to chimpanzee? A reassessment of the litterature. Journal of creation 26:54-60.

2. Bergman, J. and J. Tomkins. 2012. Genomic Monkey business - estimates of nearly identical human-chimp DNA similarity re-evaluated using omitted data. Journal of Creation. 26: 94-100.

3. Sanford J. 2010. Genetic Entropy & The Mystery of the Genome (3. edition). Amazon.com ISBN-13:978-0981631608

4. Tomkins, J. 2013. Comprehensive Analysis of Chimpanzee and Human Chromosomes Reveals Average DNA Similarity of 70%. Answers Research Journal 6:63-69

5. Tomkins, J. 2011. Genom-wide DNA alignment similarity (identity) for 40.000 chimpanzee DNA sequences queried against the human genom is 86-89%. Answers Research Journal 4:233-241

6. Colins, D.C. and P.D.Collins. 2006. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship: An examination of Epistemic Autocracy From the 19th to the 20th Century. BookSurge LLC, www.booksurge.com

7. R.J.Rummel, "Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900," School of Law, University of Virginia (1997); and Transaction Publishers, Rutgers University (2013)

8. Kurzweil, R. 2005. The singularity is near: when humans transcend biology. Viking Press.

 

 

Oversatt og lagt om til .htm-format ved Asbjørn E. Lund