makro-evHvorfor Darwins evolusjonsteori ikke forklarer ulikhet i biologiske former
Oversatt herfra

Bilde 1. Makro vs. mikro-evolusjon


Marta Linde-Medina Om problemet med biologisk form 5. mai 2020
For tiden forblir problemet med biologisk form uløst. Et annet relevant funn har vært den høye graden av bevaring av utviklingsgener på tvers av taxa. Utviklingsgener inkluderer de som koder for transkripsjonsfaktorer så vel som gener som koder for signalmolekyler, som begge er involvert i genregulering under embryogenese. Genregulering ga et svar på noen forvirrende resultater, for eksempel hvorfor arter som er så morfologisk forskjellige som mennesker og mus, likevel deler 99% av deres proteinkodende sekvenser. Lenke.

Det du tror er sant om evolusjon, er det sant? Eller tror du bare at det er sant, fordi du ble lært at det er sant, men du har aldri sett lenger?
ALDRI, på over 150 år, siden Darwins bok "On the origin of species" ble publisert, har endog EN, blant hundrevis eller tusenvis, om ikke millioner av vitenskapelige artikler, gitt EN DEMONSTRASJON og empirisk verifiserbar replikerbare bevis for at noen av evolusjonære mekanismer som er foreslått, kan produsere en primær makroevolusjonær overgangssone for artsdannelse og populasjonsdifferensiering.

Simon Conway Morris: Evolutionary Paleobiology at Cambridge, (Runes of Evolution, 38)
hevder at tilpasning ikke er en ikke-styrt, tilfeldig vandring gjennom alle muligheter. For eksempel, når muskelvev utvikler seg til organer som produserer elektrisitet, krever prosessen svært presise aminosyreerstatninger på spesifikke steder, sammen med akselerert utvikling av den nye ikke-tilfeldigefunksjonen, og Conway Morris konkluderer med at:
"det er liten tvil om at disse endringene er veldig langt fra tilfeldige"
Han argumenterer derfor for at selv om de underliggende prinsippene for darwinistisk evolusjon er korrekte, gir de ikke en fullstendig forklaring på utviklingen, og det kreves en mer omfattende evolusjonsteori.

Bilde 2.Kode bestemmer utfall


R. DeSalle: Molecular Systematics and Evolution: Theory and Practice 2002
Det forblir et mysterium hvordan den ikke-styrte mutasjonsprosessen, kombinert med naturlig utvalg, har resultert i dannelsen av tusenvis av nye proteiner med usedvanlig mangfoldige og godt optimaliserte funksjoner. Dette problemet er spesielt akutt for tett integrerte molekylære systemer som består av mange samvirkende deler. . . Det er ikke klart hvordan en ny funksjon for et hvilket som helst protein kan selekteres for, med mindre de andre medlemmene av komplekset allerede er tilstede, og dette skaper en molekylær versjon av den eldgamle evolusjonære gåten om kyllingen og egget. Lenke.

James A. Shapiro: Evolution: A View from the 21st Century 18. mai 2011
Det er vanskelig (om ikke umulig) å finne en genom-endringsoperatør som virkelig er tilfeldig i sin handling i DNA-et til cellen der den fungerer. Alle grundige studier av mutagenese finner statistisk signifikante ikke-tilfeldige forandringsmønstre, og genomsekvensstudier bekrefter distinkte skjevheter i plasseringen av forskjellige mobile genetiske elementer.Lenke.
embryo

J Baguna: Evo-Devo: the Long and Winding Road 2003
Selv for den mest ubegrensede optimist er vi fortsatt langt fra å forstå morfologisk mangfold.

Bilde 3. Embryo-utvikling sml. kretskort..

Eugene V. Koonin: The Origin at 150: er en ny evolusjonær syntese i sikte? 1. november 2010.
Sammendraget av tingenes tilstand på 150-årsjubileet for opprinnelsen er noe sjokkerende: i den post-genomiske æra er alle hovedprinsippene i den moderne syntesen, om ikke direkte omgjort, erstattet av en ny og uforlignelig mer kompleks visjon om nøkkelaspekter ved evolusjon. Så, for ikke å kløyve ord, den moderne syntesen er borte. Ideen om at evolusjon primært er drevet av uendelig små arvelige endringer i den darwinistiske tradisjonen har blitt uholdbar.Lenke.

Evolusjon av mikrober og virus: et paradigmeskifte i evolusjonsbiologi? Eugene V. Koonin* Lenke.

Er kompleksisering den rådende modaliteten for evolusjon?
Fylogenomisk rekonstruksjon, i det minste for bakterier og Archaea, antyder noe annet. Det er ikke overraskende at differensielt gentap dominerer utviklingen av kommensale (symbiotiske) bakterier, som Lactobacilli, fra en kompleks frittlevende stamfar. Et kvalitativt lignende mønster ble påvist i evolusjonære rekonstruksjoner for alle bakterier og arkea. Påfallende nok indikerer nyere rekonstruksjoner som ble utført ved bruk av større genomsett og mer sofistikerte beregningsmetoder trygt at genomet til den siste felles stamfaren til alle eksisterende archaea, tilsynelatende var minst like stort og komplekst som det til typiske moderne organismer i dette celledomenet. liv. Fullt kompatible rekonstruksjonsresultater er rapportert for det utvidede settet med cyanobakterielle genomer. Mot-intuitivt, i det minste hos prokaryoter, ser det ut til at genom-krymping som noen ganger kalles strømlinjeforming og tilskrives økende selektivt trykk i vellykkede, store populasjoner, ikke er mindre, og sannsynligvis mer vanlig, enn genomvekst og kompleksisering.

zygoteEn omfattende genundersøkelse avslører nye fasetter av evolusjonen 28. MAI 2018
Den mest omfattende genetikkstudien noensinne fullført Journal of Human Evolution mai 2018, avslørte INGEN genetisk bevis for evolusjon. Forfatteren, en ivrig talsmann for evolusjon, ble redusert til følgende konklusjoner:
Og likevel - et annet uventet funn fra studien - har arter veldig klare genetiske grenser, og det er ikke mye i mellom. "Hvis individer er stjerner, så er arter galakser," sa Thaler. "De er kompakte klynger i det store tomme sekvensrommet." Fraværet av "imellom" arter er noe som også forvirret Darwin, sa han.
Forvirret og uventet? Ja fordi de så ønsker bevis, men de kan ikke finne noen. å gjenta en løgn ofte kan få løgnen til å høres overbevisende ut for noen, men det gjør den ikke sann. Lenke.Bilde 4. Zygote-utvikling styres av program fra starten av

Evolusjon fysisk intelligent ledende prinsipp
Tallrike forskere har stilt spørsmål ved effektiviteten av seleksjon og tilfeldige mutasjonsendringer som en mekanisme for å generere bioinformasjonen som er nødvendig for morfologisk nyhet (Eden 1966; Wadington 1968a, b, c; Gould 1982; Yockey 1992, Thomson 1992; Kauffman 190510; ; Jorgensen 2007, 2012; Elsheikh 2010, 2014). Eden, som var spesielt bekymret for elementene til tilfeldighet, hevdet: "Ingen eksisterende språk kan tolerere tilfeldige endringer i symbolsekvensene som uttrykker setningene. Meningen blir nesten alltid ødelagt. Eventuelle endringer må være syntaktisk lovlige."

Hva, om noe, er en evolusjonær nyhet? Massimo Pigliucci
Den moderne syntesen (av evolusjon) gir oss forklarende verktøy for å forstå tilpasninger (naturlig utvalg), men kommer til kort når det gjelder spørsmålet om nyheter -lenke.


gen-protein
Bilde 5. Proteinsyntesen

 

Opprinnelsen til virveldyrskjelettet 16. august 2010
Ingen sammenhengende årsaksmodell for morfogenese har noen gang blitt presentert. Lenke.

"Skalering av forventninger for tiden til etablering av komplekse tilpasninger", 7. september 2010,
"Selv om den store majoriteten av forskning innen evolusjonsbiologi er fokusert på tilpasning, gjenstår det å utvikle en generell teori for de populasjonsgenetiske mekanismene som komplekse tilpasninger oppnås med." Lenke.

"Grunnleggende konsepter: evolusjon"
"Forskere avdekker fortsatt detaljene om hvordan, når og hvorfor evolusjon produserte livet vi ser på jorden i dag."Lenke.


Genregulerende nettverksarkitektur i ulike utviklingskontekster påvirker det genetiske grunnlaget for morfologisk evolusjon 3. mai 2018
Et hovedmål med biologi er å identifisere de genetiske årsakene til organisme-mangfold. Lenke.

Bilde 6. Gen-regulerende nettverk


dGRNsEvolusjon av Homeobox-genklynger i dyr: Giga-klyngen og primære vs. sekundær klynger 14. april 2016
Det er usikkerhet i vår forståelse av homeobox-genklynge-evolusjonen for tiden. Dette er relatert til vår fortsatt rudimentære forståelse av dynamikken til genomomorganiseringer og evolusjon over de evolusjonære tidsskalaene som vurderes når vi sammenligner slekter fra hele dyreriket.Lenke.

Grassos kommentar: Å NEI!!! Jeg kan ikke tro det!! Har de ingen anelse? Riktig. Profesjonelle forskere som jobber på feltet som prøver å finne ut hvordan instruksjonene for genuttrykk og undertrykkelse dukket opp, innrømmer at de ikke aner det!!


Hva er galt med evolusjonsbiologi? 20. desember 2016


Det har med jevne mellomrom vært påstander om at evolusjonsbiologien trenger en snarlig reform. Uavhengig av innholdet i de enkelte kritikkene, må det store volumet og utholdenheten i misnøyen fortelle oss noe viktig om evolusjonsbiologien. Grovt sett er det to muligheter, begge nedslående. Enten (1) er feltet alvorlig mangelfullt, men det viser en særegen konservatisme og manglende evne til å omfavne ideer som er nye, sanne og svært viktige; eller (2) noe om evolusjonsbiologi gjør den tilbøyelig til å forkjempe ideer som er nye, men falske eller uviktige, eller sanne og viktige, men som allerede er godt studert under en annen synsvinkel (branding).
Her har det blitt hevdet at misnøyen bedre forstås som stammende fra noen få uunngåelige egenskaper ved levende ting, som fører til skuffelse over evolusjonsbiologien, og en nagende følelse av at reformer må være på tide. Evolusjonsbiologi, i likhet med historie, men i motsetning til andre naturvitenskaper, reiser spørsmål om formål og handlefrihet, ved siden av kompleksitet og generalitet. Lenke.

Bilde 7. Vanligste tilfelle: Devolusjon

DevolusjonDet grunnleggende teoremet om naturlig utvalg med mutasjoner 7. november 2017
...DET STORE FLERTALET AV MUTASJONER ER SKADELIG. DETTE ER EN AV DE MEST VELETABLERTE PRINSIPPENE FOR EVOLUTIONæR GENETIKK, STøTTET AV BåDE MOLEKYLæRE OG KVANTITATIV-GENETIKE DATA."
"... mye bevis fra flere kilder tyder sterkt på at de generelle effektene av mutasjoner er å REDUSERE EGNETHET."

Genom-omfattende analyse av et langsiktig evolusjonseksperiment med Drosophila.
Til tross for tiår med vedvarende seleksjon i relativt små, seksuelt reproduserende laboratoriepopulasjoner, førte ikke seleksjon til fiksering av nylig oppståtte ubetinget fordelaktige alleler. Dette er bemerkelsesverdig fordi vi i ville populasjoner forventer at styrken til naturlig utvalg er mindre intens og at miljøet neppe vil forbli konstant i ~600 generasjoner. Følgelig bør sannsynligheten for fiksering i ville populasjoner være enda lavere enn sannsynligheten i disse eksperimentene. 6
Evolusjon ved epigenese: farvel til darwinismen, neo- og ellers
I løpet av de siste 25 årene har kritikken av de fleste teorier fremmet av Darwin og neo-darwinianerne økt betraktelig, og det samme gjorde deres forsvar. Darwinismen har blitt en ideologi, mens de mest betydningsfulle teoriene til Darwin ble bevist som ikke-støttebare. (7) Lenke.

Dissekere darwinismen
angående opprinnelsen til arten og livet (DNA), kommenterte selv Darwin, "Hvis det kunne vises at komplekse systemer ikke kunne oppstå ved små sekvensielle trinn, ville teorien min fullstendig bryte sammen." Ureduserbart komplekse systemer som involverer tusenvis av innbyrdes beslektede spesifikt kodede enzymer eksisterer i hvert organ i menneskekroppen. På et absolutt minimum representerer den ufattelige selvdannelsen av DNA og manglende evne til å forklare den utrolige informasjonen som finnes i DNA, dødelige defekter i konseptet mutasjon og naturlig utvalg for å forklare livets opprinnelse og epigenetikkopprinnelsen til DNA. Ettersom nye teorier dukker opp som forklarer livets opprinnelse, er ikke de uunngåelige følelsesmessige anklagene om kjetteri og uvitenhet overraskende i en periode med vitenskapelig revolusjon. Det er derfor på tide å skjerpe sinnene til studenter, biologer og leger for muligheten for et nytt paradigme. (8) Lenke

Werner Arber Nobelpris i 1978, fysiologi eller medisin (deler æren med Daniel Nathans og Hamilton O. Smith) for oppdagelsen av restriksjonsenzymer og deres anvendelse på molekylær genetikk.
Jo dypere vi trenger inn i studiene av genetisk utveksling, desto mer oppdager vi en mengde mekanismer" involvert i menneskelig genetikk som forfalsker mutasjoner pluss naturlig seleksjon som kjernen ved makroevolusjon.
Arber, W, D. Nathans og H. O. Smith. 1992. 1978 Fysiologi eller medisin, Nobelforelesninger: Fysiologi eller medisin 1971-1980, 469-492.

Bilde 8. Eks. på epigenetiske faktorer (DNA-pakking i histoner)

James Shapiro mikrobiologi ved University of Chicago:
"Det er ingen detaljerte darwinistiske beretninger for utviklingen av noe fundamentalt biokjemisk eller cellulært system, bare en rekke ønskespekulasjoner" (Shapiro 1996).

Lynn Margulis


Selv om tilfeldige mutasjoner påvirket evolusjonsforløpet, var deres innflytelse hovedsakelig ved tap, endring og forfining... Aldri fikk imidlertid den ene mutasjonen en vinge, en frukt, en treaktig stilk eller en klo til å dukke opp. Lynn MargulisMutasjoner, oppsummert, har en tendens til å indusere sykdom, død eller mangler. Ingen bevis i den store litteraturen på arvelighets-forandringer viser utvetydige bevis for at tilfeldige mutasjon i seg selv, selv med geografisk isolasjon av populasjoner, fører til artsdannelse.
Akkumuleringen av genetiske mutasjoner ble antatt å være nok til å endre en art til en annen ... Nei. Det var ikke uærlighet. Jeg tror det var ønskeoppfyllelse og sosial fremdrift. Forutsetninger, gjort, men ikke verifisert, ble undervist som fakta.

Bilde 10. Klar tale fra fhv. biolog


Jeg ble lært om og om igjen at akkumulering av tilfeldige mutasjoner førte til evolusjonær endring – førte til nye arter. Jeg trodde det til jeg lette etter bevis.
Biologi åpner den svarte boksen og viser hvordan organismer utvikler seg. Vi kommer sakte ut av en tilstand av uvitenhet med hensyn til hvilke mekanismer som bestemmer celleform, tildeling av deres delingsplan, tendenser til å bevege seg, retninger og bevegelses-hastigheter, differensieringsmåter til bestemte celletyper og celledød (apoptose) .
Prosessen med morfogenese, som kan defineres som en utvikling av formen til en organisme, er et av de mest spennende mysteriene innen livsvitenskap. Oppdagelsen og beskrivelsen av den romlige og tidsmessige fordelingen av genekspresjons-mønsteret under morfogenese, sammen med dets nøkkelregulatorer, er en av de viktigste siste prestasjonene innen utviklingsbiologi. Likevel kan ikke genuttrykksmønstre forklare utviklingen av den nøyaktige geometrien til en organisme og dens deler i rommet. 1

Kevin N. Laland: Animal learning as a source of developmental bias 26. august 2019
Læring kan påvirke evolusjonære prosesser på minst to separate måter: enten ved å generere noen fenotypiske former lettere enn andre (en variasjonsskjevhet) eller gjennom å generere noen miljøtilstander lettere enn andre (en selektiv skjevhet, også kalt "nisjekonstruksjon"). Lenke.

Basert på bevis sett i biokjemi på et molekylært nivå, kan vi nå bekreftende og konkluderende si at Darwins teori om evolusjon ved naturlig seleksjon med hensyn til primær artsdannelse og makroevolusjonsnivå har blitt forfalsket.                                                                                                Bilde 11. Sammensatte øyne må virke sammen og samvirke med hjerne:
synValget at tilfeldige endringer av nukleotider er kilden til all biologisk ingeniørkunst: den påstanden er tull.


Genetisk og epigenetisk programmert instruksjonskompleks kodifisert informasjon og signalering gjennom ulike signalveier på et integrert strukturelt systemnivå erstatter et darwinistisk gensentrisk syn og dets ulike påfølgende tilpasninger, utvidelser og nye forslag som den moderne utvidede syntesen eller den såkalte " tredje vei". Den sanne mekanismen er "Programmering og signalering av biokjemiske systemer", og spesiell skapelse av arter og/eller arter av en intelligent, kraftig skaper. Lange tidsperioder og gradvis evolusjonær utvikling er ikke mulig, innse det faktum at celler og organismer fungerer som gigantiske sammenlåste maskiner og fabrikkkomplekser, hvor uansett, hvis en liten del mangler, ingenting går. Naturlig seleksjon ville ikke velge for komponenter i et komplekst system som bare ville være nyttig i fullføringen av det mye større systemet. Ingen glycinaminosyrer, ingen pyrimidiner, ingen DNA - intet liv. Ingen Watson Crick-basepar-finjustering, ingen DNA - ikke noe liv. Ingen ribosomal mekanisme for binding av aminosyreamid, ingen proteiner, intet liv. Ingen nitrogenase-enzymer for å fikse nitrogen i en energikrevende, trippelbindingsbrytende prosess, ingen ammoniakk, nødvendig for å lage aminosyrer - ingen nitrogensyklus - ingen avansert levetid. Ingen klorofyll, ingen absorpsjon av lys for å starte fotosyntesen, ingen stivelse og glukose - celler vil ikke ha matforsyning for å opprettholde komplekse organismer - ikke noe avansert liv på jorden. Ingen rubisco, ingen fix av CO2, ingen hydrokarboner - ingen avansert levetid. Ingen bevegelse i retinal, og rhodopsin kunne ikke motta synlig lys - og det ville ikke være noe syn på jorden hos noen organisme.


Et rammeverk for å analysere arvelig informasjon 22. april 2020
Et nytt rammeverk omskaper arv som et komplekst, nettverksbasert informasjonssystem der alle regulatoriske molekyler som hjelper cellen til å fungere, kan utgjøre et lager av arvelig informasjon. Instruksjoner som ikke er kodet i DNA er inneholdt i arrangementet av molekylene i celler og deres interaksjoner med hverandre. Dette arrangementet av molekyler blir bevart og gitt videre fra en generasjon til den neste. Rammeverket omskaper arv som den kombinerte effekten av tre komponenter: enheter, sensorer og egenskaper. Sensorer er spesifikke enheter som samhandler med og reagerer på andre enheter eller deres miljø. Sensorer reagerer på visse egenskaper, for eksempel arrangementet av et molekyl, dets konsentrasjon i cellen eller dets nærhet til et annet molekyl. Sammen gjør enheter, sensorer og egenskaper en levende organisme i stand til å sanse eller 'vite' ting om seg selv og omgivelsene. Noe av denne kunnskapen brukes sammen med genomet i hver generasjon for å bygge en organisme. Forskere har foreløpig ikke metoder for å måle noen av disse tingene, så dette arbeidet peker på potensielt viktige nye veier for forskning. (3) Lenke.Bilde 12. Flere eks. på egigenetiske faktorer

EpigenetikkEpigenetic Principles of Evolution, 2011, side 19:
Grunnprinsippet i det neo-darwinistiske paradigmet om at endringer i gener er ansvarlige for morfologisk evolusjon, som denne bygningen reiser seg på, er ikke underbygget, og derfor er det empiriske grunnlaget for strukturen i beste fall tvilsomt.
Hvis jeg måtte nevne ETT ord som tilbakeviser evolusjon ved mutasjoner og naturlig seleksjon for å forklare biologisk utvikling, kroppsarkitektur, biologisk mangfold, tilpasning, regulering, styring, kontroll, rekruttering, tolkning, anerkjennelse, orkestrering, utarbeidelse av strategier, veiledning, ville det vært: SIGNALERING. Videre overføring av kodifisert genetisk og epigenetisk informasjon for utvikling, og tilpasning til eksterne signaler som matressurser og tilgjengelighet, og miljøforhold.
Naturlig utvalg kan ikke få et design til å vises.
Og likevel har en aristotelisk mytologi blitt reist, som forestiller seg at naturlig utvalg skaper ting. Dette bringer oss tilbake til helgens debatt, der evolusjonistene Lawrence Krauss og Denis Lamoureux forplantet og insisterte på denne myten, og Stephen Meyer ble presentert for en enorm utpakkingsjobb. Hvordan overbeviser man to samtalepartnere hvis oppfattede suksess avhenger av at de ikke forstår de grunnleggende fakta - på 30 sekunder eller mindre? 7

Den biologiske Big Bang-modellen for de store overgangene i evolusjonen
Eugene V Koonin 20. august 2007
Store overganger i biologisk evolusjon viser det samme mønsteret av plutselig fremvekst av forskjellige former på et nytt nivå av kompleksitet. Forholdet mellom store grupper innenfor en ny klasse av biologiske enheter er vanskelig å tyde og ser ikke ut til å passe til tremønsteret som, etter Darwins opprinnelige forslag, fortsatt er den dominerende beskrivelsen av biologisk evolusjon. De aktuelle tilfellene inkluderer opprinnelsen til komplekse RNA-molekyler og proteinfolder; store grupper av virus; arkea og bakterier, og hovedlinjene innenfor hvert av disse prokaryote domenene; eukaryote supergrupper; og dyrefyla. I hver av disse sentrale koblingene i livets historie ser det ut til at de viktigste "typene" vises raskt og fullt utstyrt med signaturtrekkene til det respektive nye nivået av biologisk organisering. Ingen mellomliggende 'graxer' eller mellomformer mellom ulike typer kan påvises. Vanligvis tilskrives dette mønsteret kladogenese komprimert i tid, kombinert med den uunngåelige erosjonen av det fylogenetiske signalet.
En biologisk Big Bang (BBB) ​​modell er foreslått for de store overgangene i livets evolusjon. I følge denne modellen er hver overgang en BBB slik at nye klasser av biologiske enheter dukker opp på slutten av en rask evolusjonsfase (inflasjon) som er preget av omfattende utveksling av genetisk informasjon som tar distinkte former for forskjellige BBB-er.

Bilde 13. Eric H. Davidson

EVOLUTIONÆR BIOVITENSKAP SOM REGULATORISKE SYSTEMERs BIOLOGI
FormEric H. Davidson 2011 12. februar
Nydarwinismen "antar feilaktig at endring i proteinkodende sekvens er den grunnleggende årsaken til endring i utviklingsprogram; og det antar feilaktig at evolusjonær endring i kroppsplanmorfologi skjer ved en kontinuerlig prosess. Alle disse forutsetningene er i utgangspunktet kontrafaktuelle." (1)


ShaphiroBilde 14. James Shapiro: Mikrobiologi ved University of Chicago:
Det er ingen detaljerte darwinistiske beretninger for utviklingen av noe fundamentalt biokjemisk eller cellulært system, bare en rekke ønskespekulasjoner" (Shapiro 1996).


Naturlig seleksjon ville ikke selektere for komponenter i et komplekst system som bare ville være nyttig i fullføringen av det mye større systemet.
Med andre ord: Hvorfor vil naturlig utvalg velge et mellomprodukt av biosyntese, som i seg selv ikke har noen nytte for organismen, med mindre det produktet fortsetter å gå gjennom alle nødvendige trinn, til det er klart til å settes sammen i et større system?
En minimal mengde instruksjonskompleks informasjon er nødvendig for at et gen skal produsere nyttige proteiner. En minimal størrelse på et protein er nødvendig for at det skal være funksjonelt. Før en DNA-region inneholder den nødvendige informasjonen for å lage nyttige proteiner, vil naturlig seleksjon ikke selektere for en positiv egenskap og ikke spille noen rolle i å lede utviklingen.
...

Lignende emne: Opprinnelse til sammensatt organismeform.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund