Otangelo om info-og-liv-design -fra Otangelo Grasso på FB
argument-for-infoGud er den beste forklaringen på livets eksistens
Lenke.

Livet er avhengig av kompleks instruksjonsinformasjon lagret i et stabilt DNA-molekyl, som har funksjonaliteten til en datamaskins harddisk. Informasjon som er kodet, overført og dekodet av svært komplekse molekylære maskiner. Denne informasjonen styrer produksjonen og driften av irreduserbart komplekse maskiner, produksjonslinjer, metabolske veier og driften av selvreplikerende og reproduserende cellefabrikker, i stand til å tilpasse seg miljøet og beholde sitt indre homeostatiske miljø. Det avhenger av de fire grunnleggende spesifiserte komplekse byggesteinene, og energi i form av komplekse ATP-molekyler, energivalutaen i cellen. Det avhenger av evnen til opptak av næring, og evnen til avfallshåndtering og resirkulering. Det avhenger av programmet som vet hvordan man styrer vekst og utvikling, varighet og endring. Alle disse funksjonene er irreduserbare, og hver av dem er livsviktige. Hvis én mangler, ikke noe liv.


La meg komme med en tilståelse her. Jeg er usikker på at en så svimlende kompleks molekylær kjemisk fabrikk kan dukke opp ved ikke-styrte tilfeldige hendelser på den tidlige jorden, uten innspill fra en intelligent agent, supermektig, med intelligens, mål, framsyn, vilje og formål, for å frembringe det biologiske livet, som i hovedsak er sammensatt av deler, som alle bare er funksjonelle hvis de oppsummeres, og som bidrar til den høyere orden, men individuelt ikke har noen funksjon i det hele tatt. Jeg er godtroende på at intelligens er kapabel, ikke-intelligens er det ikke, og at bare intelligens kan instansiere overgangen fra kjemisk ikke-liv til biologisk liv.


 

ReglerDenton: Evolution, A Theory in Crisis, side 249: Vi vet nå, ikke bare om eksistensen av et brudd mellom den levende og ikke-levende verden, men også at den representerer den mest dramatiske og grunnleggende av alle naturens diskontinuiteter. Mellom en levende celle og det høyst ordnede ikke-biologiske systemet, for eksempel en krystall eller et snøfnugg, er det en kløft så stor og absolutt som det er mulig å fatte.

Lynn Margulis:Å gå fra en bakterie til mennesker er et mindre skritt enn å gå fra en blanding av aminosyrer til en bakterie.
Selvfølgelig, hvis noen er desperate etter å nekte en skaper, som Richard Dawkins, kan den personen ty til romvesener. Men så skyves gåten bare et skritt lenger tilbake. Hvem eller hva har laget disse romvesenene?

 

Dette er heller ikke et argument fra uvitenhet. Å si: Det er virvlende poteter rundt Mars, bevis at jeg tar feil - det er et argument fra uvitenhet. Jeg kommer med en påstand jeg ikke kan gi grunnlag for – og ber andre motbevise den. Nei. Jeg sier at vi av vår egen erfaring vet som vesener, lik oss utstyrt med intelligens, at vi er i stand til å instansiere en celleaandingkodifisert beskrivelse av en enhet for bestemte formål i digital form, en blåkopi, lagret på en harddisk, og kunnskap om å instansiere informasjonsoverførings-maskineriet som koder, overfører og dekoder informasjonen for å transformere informasjonen i planen til en identisk representasjon i analog 3D-form, den fysiske 'virkeligheten' av denne beskrivelsen. Det er ikke nødvendig å gi spådommer og teste om det er mulig. Vi vet allerede at det er det, av egen erfaring.

 


Celler har en kodifisert beskrivelse av seg selv i digital form, lagret i gener, og har maskineriet til å transformere den blåkopien gjennom informasjonsoverføring til en identisk representasjon i analog 3D-form, den fysiske "virkeligheten" av denne beskrivelsen. Ved å bruke Bayesiansk sannsynlighet, eller abduktiv resonnement, er en intelligent årsak den beste forklaringen.

 


Du kan også innvende at vi aldri har sett Gud skape liv. Det er sant. Det har vi heller ikke, at naturlige årsaker har gjort. Det dreier seg om veien til årsaken. Vi kan gjøre logiske slutninger til den beste forklaringen.


"Hvis analogien til to fenomener er veldig nær og slående, samtidig som årsaken til det ene er veldig åpenbar, blir det knapt mulig å nekte å innrømme handlingen til en analog årsak i den andre, men ikke så åpenbar i seg selv."


Vi kan slutte, ved å bruke logiske, rasjonelle resonnementer, at intelligens er det mer saksadektive årsaksprinsippet, snarere enn ustyrte stokastiske, tilfeldige hendelser. Å spørre, HVORDAN Gud gjorde det, er å be om en forklaring på forklaringen.


Hva er mekanismen for intelligent design?
Lenke.

 

W.L.Craig: For det første, f

or å anerkjenne en forklaring som den beste, trenger man ikke ha en forklaring på forklaringen. Dette er et elementært poeng angående slutning til den beste forklaringen, slik den praktiseres i vitenskapsfilosofien. Hvis WLCarkeologer som graver i jorden skulle oppdage ting som ser ut som pilspisser og øksehoder og keramikkskår, ville de være berettiget til å konkludere med at disse gjenstandene ikke er et tilfeldig resultat av sedimentering og metamorfose, men produkter fra en ukjent gruppe mennesker, selv om de ikke hadde noen forklaring på hvem eller hvorfra de kom.


På samme måte, hvis astronauter skulle komme over en haug med maskiner på baksiden av månen, ville de være berettiget til å konkludere at det var et produkt av intelligente, utenomjordiske agenter, selv om de ikke hadde noen anelse om hvem disse utenomjordiske agenter var eller hvordan de kom dit. For å anerkjenne en forklaring som den beste, trenger man ikke å kunne forklare forklaringen. Faktisk ville slik krav føre til en uendelig regress av forklaringer, slik at ingenting noensinne kunne forklares og vitenskapen ville bli ødelagt. Så i det aktuelle tilfellet, for å erkjenne at intelligent design er den beste forklaringen på utseendet til design i universet, trenger man ikke være i stand til å forklare designeren.


Lenke.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund