Fysikkens lover -finjustert for et univers som som tillater liv
Skrevet av Otangelo Grasso; Oversatt herfra (kursiv og understreking -ved oversetter)

Bilde 1. Fysikkens grunnleggende lover (Av O. Grasso)4-Grl-naturloverFysikkens lover er ikke en "gratis lunsj", som bare eksisterer, og som ikke krever en forklaring. Hvis de grunnleggende konstantene hadde vesentlig forskjellige verdier, ville det være umulig å danne selv enkle strukturer som atomer, molekyler, planeter eller stjerner. Paul Davies, The Goldilocks-gåten: Til å begynne med er det ingen logisk grunn til at naturen skulle ha en matematisk kontekst i utgangspunktet. Du ville aldri gjette ved å se på den fysiske verden at under overflaten av naturfenomener ligger en abstrakt orden, en orden som ikke kan sees eller høres eller føles, men bare utledes.
Eksistensen av naturlover er utgangspunktet for vitenskapen selv. Men helt i begynnelsen møter vi en åpenbar og dyp gåte: Hvor kommer naturlovene fra? Hvis de ikke er et produkt av guddommelig forsyn, hvordan kan de forklares? Den engelske astronomen James Jeans: "Universet ser ut til å ha blitt designet av en ren matematiker."


Sir Fred Hoyle: Jeg tror ikke at noen vitenskapsmann som undersøker bevisene vil unnlate å trekke den slutningen at lovene i kjernefysikk har blitt utformet bevisst med hensyn til konsekvensene de produserer inne i stjerner. Hvis dette er slik, så har mine tilsynelatende tilfeldige påfunn blitt en del av et dyptliggende opplegg. Hvis ikke så er vi tilbake igjen ved en monstrøs sekvens av ulykker.
Hvordan kunne hele naturens verden noen gang nøyaktig ha adlydt lover som ennå ikke eksisterte? Men hvor fantes de? En lov er rett og slett en idé, og en idé eksisterer bare i noens sinn. Siden det ikke er noe sinn i naturen, har naturen selv ingen intelligens om lovene som styrer den. Moderne vitenskap tar det for gitt at universet alltid har danset til rytmer det ikke kan høre, men tildeler likevel bevegelseskraft til danserne selv. Hvordan er det mulig? Kraften til å få ting til å skje i lydighet til universelle lover kan ikke ligge i noe uvitende om disse lovene. Ville det være mer rimelig å anta at denne makten ligger i selve lovene? Selvfølgelig ikke. Ideer har ingen egen kraft. De påvirker hendelser bare når de styrer viljen til en tenkende person. Bare en tenkende person har makt til å få ting til å skje. Siden naturhendelser fulgte naturlovene, før mennesket noen gang unnfanget naturlover, må den tenkende person som er ansvarlig for den ordnede driften av universet være et høyere vesen, et vesen vi kjenner som Gud.

Roger Penrose
Termodynamikkens andre lov er et av fysikkens mest grunnleggende prinsipper -lenke.

Ethan Siegel Hva er finstruktur konstanten, og hvorfor betyr det noe? 25. mai 2019,
Hvorfor er universet vårt slik det er, og ikke på en annen måte? Det er bare tre ting som gjør det slik: naturlovene i seg selv, de grunnleggende konstantene som styrer virkeligheten, og de første betingelsene universet vårt ble født med. Hvis de grunnleggende konstantene hadde vesentlig forskjellige verdier, ville det være umulig å danne selv enkle strukturer som atomer, molekyler, planeter eller stjerner. Likevel, i vårt univers har konstantene de eksplisitte verdiene de har, og den spesifikke kombinasjonen gir det livsvennlige kosmos vi bor i. Lenke.

Bilde 2. Fysiker Jason Waller

Jason Waller Cosmological Fine-Tuning Arguments 2020, side 107
Jason WallerFinjustering og metafysikk
Det kan også være en rekke måter universet vårt er "meta-fysisk" finjustert på. La oss vurdere tre eksempler: den lovlignende naturen til universet vårt, de psykofysiske lovene og fremvoksende egenskaper. Det første overraskende metafysiske faktum om universet vårt er at det adlyder lover. Det er ikke vanskelig å beskrive verdener som er fullstendig kaotiske og ikke har noen lover i det hele tatt. Det finnes et uendelig antall slike mulige verdener. I slike verdener kunne det selvfølgelig ikke være noe liv fordi det ikke ville være stabilitet og derfor ingen utvikling. Videre kan vi forestille oss et univers der naturlovene endres raskt hvert sekund eller så. Det er vanskelig å beregne nøyaktig hva som ville skje her (selvfølgelig), men uten stabile naturlover er det vanskelig å forestille seg hvordan intelligent organisk liv kan utvikle seg. Hvis for eksempel motsatte elektriske ladninger begynte å frastøte hverandre fra tid til annen, ville atomer være totalt ustabile. På samme måte, hvis effekten som materien hadde på geometrien til rom-tid endret seg hver time, så kunne vi plausibelt slutte at en slik verden ville mangle den nødvendige konsistensen for at livet skal blomstre. Er det mulig å kvantifisere denne metafysiske finjusteringen mer presist? Kanskje. Vurder følgende mulighet. (Hvis vi holder fast ved påstanden om at universet er 13,7 milliarder år gammelt) - så har det gått omtrent 10^18 sekunder siden Big Bang. Så langt vi kan se har naturlovene ikke endret seg i hele den tiden. Likevel er det lett å komme opp med et enormt antall alternative historier der naturlovene endret seg radikalt på tidspunkt t1 , eller tidspunkt t2 osv. Hvis vi begrenser oss til kun en enkelt endring og bare tillater en endring per sekund, så vi kan enkelt utvikle 10^18 alternative metafysiske historier om universet. Når vi legger til andre endringer, får vi et eksponentielt større tall. Hvis (som det virker svært sannsynlig) de fleste av disse universene ikke er livstillatende, kan vi ha et betydelig tilfelle av metafysisk finjustering.

Eksistensen av organisk intelligent liv er avhengig av en rekke nye egenskaper - flytende, kjemiske egenskaper, soliditet, elastisitet osv. Siden alle disse egenskapene er nødvendige for fremveksten av organisk liv, hvis naturlovene hadde vært forskjellige, så ville de samme mikro- nivåstrukturer gitt forskjellige makronivåegenskaper. Det kan meget vel ha betydd at ikke noe liv kunne være mulig. Hvis atomer pakket tett sammen ikke resulterte i soliditet, ville dette sannsynligvis begrense mengden biologisk kompleksitet som er mulig. Michael Denton kommer med et lignende argument angående viktigheten av de fremvoksende egenskapene til vann for muligheten for liv. Selv om disse metafysiske eksemplene er mye mindre sikre enn de vitenskapelige, er de suggestive og antyder de mange forskjellige måtene universet vårt ser ut til å ha blitt finjustert på for livet. Lenke.

Bilde 3. Steven Weinberg (død 2021)

Steven Weinberg: Naturlovene er prinsippene som styrer alt. Målet med fysikk, eller i det minste én gren av fysikken, er tross alt å finne prinsippene, som forklarer prinsippene, som forklarer alt vi ser i naturen: Å finne universets ultimate rasjonelle grunnlag. Og det kommer på noen måter ganske nær det folk har assosiert med ordet 'Gud'. Omverdenen styres av matematiske lover. Vi kan se frem til en teori som omfatter alle eksisterende teorier, som forener alle kreftene, alle partiklene. , og i det minste i prinsippet er i stand til å tjene som grunnlag for en forklaring på alt. Vi kan se frem til det, men da vil spørsmålet alltid dukke opp, "Vel, hva forklarer det? Hvor kommer det fra?" Og så - ser på - står på randen av den avgrunnen, vi må si at vi ikke vet, og hvordan kunne vi noen gang vite det, og hvordan kan vi noen gang bli komfortable med denne typen av en verden styrt av lover som bare er hva de er, uten noen ytterligere forklaring? Og når jeg kommer til det punktet som jeg tror vi vil komme til, vil noen si, vel, da er forklaringen at Gud gjorde det slik. Hvis du med Gud mener en personlighet som er opptatt av mennesker, som gjorde alt dette av kjærlighet til mennesker, som ser på oss og som griper inn, da må jeg først si hvordan vet du, hva får deg til å tro det? Lenke.

Grassos svar: Bare det faktum at universet er styrt av matematiske lover, og at de grunnleggende fysiske konstantene er satt akkurat riktig for å tillate liv, er bevis nok.

 

 

 

Robin Collins: The Teleological Argument: An Exploration of the Fine-Tuning of the Universe 2009

 


ROBIN COLLINSDen første store typen finjustering er naturlovene. Naturens lover og prinsipper har akkurat den rette formen for å tillate eksistensen av legemliggjorte moralske agenter. For å illustrere dette, skal vi vurdere følgende fem lover eller prinsipper (eller kausale krefter) og vise at hvis noen av dem ikke eksisterte, kunne ikke selvreproduserende, svært komplekse materielle systemer eksistere:
(1) en universell tiltrekningskraft, slik som tyngdekraften;
(2) en kraft som er relevant lik kraften til den sterke kjernekraften, som binder protoner og nøytroner sammen i kjernen;
(3) en kraft som er relevant, lik den til den elektromagnetiske kraften;
(4) Bohrs kvantiseringsregel, eller noe lignende;
(5) Pauli-eksklusjonsprinsipp. Hvis noen av disse lovene eller prinsippene ikke eksisterte (og ikke ble erstattet av en lov eller prinsipp som tjente samme eller lignende rolle), kunne komplekse selvreproduserende materielle systemer ikke utvikle seg.

Bilde 4. Filosof Robin Collins (over)

Tenk først på tyngdekraften. Tyngdekraften er en lang rekkevidde tiltrekningskraft mellom alle materielle objekter, hvis styrke øker proporsjonalt med massene til objektene og faller av med det omvendte kvadratet av avstanden mellom dem. Tenk på hva som ville skje hvis det ikke var noen universell, lang rekkevidde tiltrekningskraft mellom materielle objekter, men alle de andre grunnleggende lovene forble (så mye som mulig) de samme. Hvis ingen slik kraft eksisterte, ville det ikke vært stjerner, siden tyngdekraften er det som holder stoffet i stjerner sammen mot de ytre kreftene forårsaket av de høye indre temperaturene inne i stjernene. Dette betyr at det ikke vil være noen langsiktige energikilder for å opprettholde utviklingen (eller til og med eksistensen) av svært komplekst liv. Dessuten ville det sannsynligvis ikke være noen planeter, siden det ikke ville være noe som ville bringe materielle partikler sammen, og selv om det fantes planeter (si fordi objekter på størrelse med planeter alltid eksisterte i universet og ble holdt sammen av kohesjon), alle vesener av betydelig størrelse kunne ikke bevege seg rundt uten å flyte av planeten uten noen måte å returnere. Dette betyr at fysisk liv ikke kunne eksistere. Av alle disse grunnene kreves en universell tiltrekningskraft, lik gravitasjon, for livet.

Spørsmål: Hvorfor er tyngdekraften bare attraktiv, og ikke frastøtende? Den kunne være begge deler, og det ville ikke være noe liv i universet.

For det andre, tenk på den sterke atomkraften. Den sterke kjernekraften er kraften som binder nukleoner (dvs. protoner og nøytroner) sammen i kjernen til et atom. Uten det ville ikke nukleonene holdt sammen. Det er faktisk et resultat av en dypere kraft, den "gluoniske kraften", mellom kvarkbestanddelene av nøytronene og protonene, en kraft beskrevet av teorien om kvantekromo-dynamikk. Den må være sterk nok til å overvinne den frastøtende elektromagnetiske kraften mellom protonene og kvantenullpunktsenergien til nukleonene. På grunn av dette må den være betydelig sterkere enn den elektromagnetiske kraften; ellers ville kjernen gå fra hverandre. Videre, for å beholde atomer av begrenset størrelse, må det være svært kort rekkevidde - noe som betyr at styrken må falle av mye, mye raskere enn den omvendte kvadratloven som er karakteristisk for den elektromagnetiske kraften og tyngdekraften. Siden det er en rent tiltrekkende kraft (bortsett fra på usedvanlig små avstander), hvis den falt av av en omvendt kvadratisk lov som gravitasjon eller elektromagnetisme, ville den virke akkurat som gravitasjon og trekke alle protonene og nøytronene i hele universet sammen. Faktisk, gitt sin nåværende styrke, rundt 10^40 sterkere enn tyngdekraften mellom nukleonene i en kjerne, ville universet mest sannsynlig bestå av et gigantisk sort hull. For å ha atomer med et atomnummer som er større enn hydrogen, må det være en kraft som spiller samme rolle som den sterke kjernekraften - det vil si en som er mye sterkere enn den elektromagnetiske kraften, men som bare virker over en kort avstand/område. Det burde være klart at legemliggjorte moralske agenter ikke kunne dannes av rent hydrogen, i motsetning til hva man kan se på science fiction-programmer som Star Trek. Man kan ikke oppnå nok selvreproduserende, stabil kompleksitet. Videre, i et univers der ingen andre atomer enn hydrogen kunne eksistere, kunne stjerner ikke drives av kjernefysisk fusjon, men bare ved gravitasjonskollaps, og dermed drastisk redusert tiden for, og dermed sannsynligheten for, utviklingen av legemliggjort liv.

Spørsmål: Hvorfor er ikke den sterke kraften både frastøtende og attraktiv? Det kan være begge deler, og vi ville ikke vært her for å snakke om det.

For det tredje, vurder elektromagnetisme. Uten elektromagnetisme ville det ikke vært noen atomer, siden det ikke ville vært noe som kunne holde elektronene i bane. Videre ville det ikke være noen måte å overføre energi fra stjerner for eksistensen av liv på planeter. Det er tvilsomt om det kan oppstå nok stabil kompleksitet i et slikt univers til at selv de enkleste livsformer kan eksistere.

Bilde 5. Niels Bohr

BohrFor det fjerde, vurder Bohrs regel for kvantisering, først foreslått i 1913, som krever at elektroner kun okkuperer faste orbitaler (energinivåer) i atomer. Det var først med utviklingen av kvantemekanikk på 1920- og 1930-tallet at Bohrs forslag ble gitt et tilstrekkelig teoretisk grunnlag. Hvis vi ser på atomet fra den klassiske newtonske mekanikkens perspektiv, bør et elektron kunne gå i hvilken som helst bane rundt kjernen. Årsaken er den samme som hvorfor planeter i solsystemet kan være i hvilken som helst avstand fra solen - for eksempel kunne jorden vært 250 millioner km. fra solen i stedet for dens nåværende 147-152 mill. km. Nå krever elektromagnetismens lover - det vil si Maxwells ligninger - at enhver ladet partikkel som akselererer sender ut stråling. Følgelig, fordi elektroner som kretser rundt kjernen akselererer - siden deres bevegelsesretning endres - vil de sende ut stråling. Denne emisjonen ville igjen føre til at elektronene mistet energi, noe som får banene deres til å forfalle så raskt at atomer ikke kunne eksistere i mer enn noen få øyeblikk. Dette var et stort problem som konfronterte Rutherfords modell av atomet - der atomet hadde en kjerne med elektroner rundt kjernen - inntil Niels Bohr foreslo sin ad hoc-regel for kvantisering i 1913, som krevde at elektroner okkuperte faste orbitaler. Uten eksistensen av denne kvantiseringsregelen - eller noe relevant lignende - kunne ikke atomer eksistere, og derfor ville det ikke være noe liv.


Tenk til slutt på Pauli-eksklusjonsprinsippet, som tilsier at ingen av to fermioner kan okkupere samme kvantetilstand. Dette oppstår fra et dypt prinsipp innen kvantemekanikk, som krever at fellesbølgefunksjonen til et system av fermioner er antisymmetrisk. Dette innebærer at ikke mer enn to elektroner kan okkupere samme orbital i et atom, siden en enkelt orbital består av to mulige kvantetilstander (eller mer presist, egentilstander) som tilsvarer spinnet som peker i én retning og spinnet peker i motsatt retning. Dette åpner for kompleks kjemi, siden uten dette prinsippet, ville alle elektroner okkupert den laveste atomorbitalen. Uten dette prinsippet ville ikke noe komplekst liv vært mulig.
Lenke.

 

Alexander Bolonkin-universet, menneskelig udødelighet og fremtidig menneskelig evaluering, 2012
Det er ingen forklaring på de spesielle verdiene som fysiske konstanter ser ut til å ha i hele universet vårt, slik som Plancks konstant h eller gravitasjonskonstanten G. Flere bevaringslover er identifisert, som bevaring av ladning, bevegelsesmengde, vinkelmomentum og energi; i mange tilfeller kan disse bevaringslovene være relatert til symmetrier eller matematiske identiteter. Lenke.

På siste side av boken Many Worlds in One sier Alex Vilenkin dette:
"Bildet av kvantetunnelering fra ingenting, reiser et annet spennende spørsmål. Tunnelprosessen er styrt av de samme grunnleggende lovene som beskriver den påfølgende utviklingen av universet. Det følger at lovene burde være 'der', før selvenuniverset. Betyr dette at lovene ikke bare er virkelighetsbeskrivelser og kan ha en selvstendig eksistens? I fravær av rom, tid og materie, hvilke tavler kunne de skrives på? Lovene uttrykkes i form av matematiske ligninger. Hvis mediet for matematikk er sinnet, betyr dette at sinnet bør være før universet?»
Vilenkin, Alex. Many Worlds in One: The Search for Other Universes (s. 204-206). Farrar, Straus og Giroux.

Bilde 6. Luke A. Barnes med sin bok

Heldig UniversLuke A. Barnes Finjusteringen av universet for intelligent liv 11. juni 2012
Endring av naturlovene
Settet med lover som tillater fremvekst og vedvarende kompleksitet er en veldig liten delmengde av alle mulige lover. Det er et uendelig antall måter å sette opp lover på, som vil resultere i et enten trivielt enkelt eller fullstendig kaotisk univers.
- Et univers styrt av Maxwells lover "helt ned" (dvs. uten kvanteregime i små skalaer) vil ikke ha stabile atomer - elektroner utstråler sin kinetiske energi og svirrer raskt inn i kjernen - og dermed ingen kjemi. Vi trenger ikke vite hva parametrene er, for å vite at liv i et slikt univers, er umulig sannsynlighetsmessig.
- Hvis elektroner var bosoner, snarere enn fermioner, så ville de ikke adlydt Pauli-eksklusjonsprinsippet. Det ville ikke være noen kjemi.
- Hvis tyngdekraften var frastøtende i stedet for attraktiv, ville ikke materie klumpet seg til komplekse strukturer. Husk: tettheten din, takk for at tyngdekraften, er 10^30 ganger større enn universets gjennomsnittlige tetthet.
- Hvis den sterke kraften var en langdistanse- i stedet for kortdistanse- kraft, ville det ikke vært noen atomer. Alle strukturer som dannes ville være ensartede, sfæriske, udifferensierte klumper, av vilkårlig størrelse og ute av stand til kompleksitet.
- Hvis, i elektromagnetisme, like ladninger tiltrukket og motsetninger frastøtt, så ville det ikke være noen atomer. Som ovenfor ville vi bare hatt udifferensierte materieklumper.
- Den elektromagnetiske kraften lar materie avkjøles til galakser, stjerner og planeter. Uten slike interaksjoner ville all materie vært som mørk materie, som bare kan dannes til store, diffuse, omtrent sfæriske haloer av materie hvis eneste indre struktur består av mindre, diffuse, omtrent sfæriske subhaloer.Lenke.

Bilde 7. Fysiker Leonard Susskind

Leonard SusskindLeonard Susskind The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design 2006, side 100
Fysikkens lover er som "vakuumværet", bortsett fra i stedet for temperatur, trykk og fuktighet, været bestemmes av verdiene til feltene. Og akkurat som været bestemmer hva slags dråper som kan eksistere, bestemmer vakuummiljøet listen over elementærpartikler og deres egenskaper. Hvor mange kontrollerende felt er det, og hvordan påvirker de listen over elementærpartikler, deres masse og koblingskonstanter? Noen av feltene vi allerede kjenner - det elektriske feltet, magnetfeltet og Higgs-feltet. Resten vil bli kjent, først når vi oppdager mer om de overordnede naturlovene, enn bare Standardmodellen. Lenke.

Ved lov i fysikk, eller fysiske naturlover, mener man at de fysiske kreftene som styrer universet forblir konstante, - de endrer seg ikke på tvers av universet. Et relevant spørsmål, stiller Lawrence Krausss, er: Hvis vi endrer én fundamental konstant, én kraftlov, ville hele bygningen falle? (5) Det MÅ være fire krefter i naturen, protonet må være 1836 ganger tyngre enn elektronet, osv., ellers ville universet være blottet for liv.
Strengteoretikere hevdet at de hadde funnet teorien om alt - at ved å bruke postulatene til strengteori ville man bli drevet til en unik fysisk teori, uten slingringsmonn, som til slutt ville forklare alt vi ser på et grunnleggende nivå.
Grassos kommentar: 'Teorien om alt' er i utgangspunktet synonymt med en mekanisme som uten ekstern veiledning eller oppsett, ville forklare hvordan universet ble satt opp som en klokke, som opererer på en kontinuerlig stabil måte og tillater generering av den rette initiale betingelse for å ha et kontinuerlig ekspanderende univers, atomer, det periodiske system som inneholder alle de kjemiske elementene, stjerner, planeter, molekyler, liv og mennesker med hjerner, å kunne undersøke alt dette. I utgangspunktet ville det erstatte Gud.

Bilde 8. WH. McCrea

WH. McCrea
WH. McCrea: "Cosmology after Half a Century," Science, Vol. 160, juni 1968, s. 1297.
"Det naive synet innebærer at universet plutselig ble til, og fant et komplett system av fysiske lover som ventet på å bli adlydt. Faktisk virker det mer naturlig å anta at det fysiske universet og fysikkens lover er avhengige av hverandre."Lenke.

Grassos kommentar: Fysikkens lover er gjensidig avhengige av tid, rom og materie. De eksisterer for å styre materie innenfor vår lineære dimensjon av tid og rom. Fordi fysikkens lover er gjensidig avhengige av alle former for materie, må de derfor ha eksistert samtidig med materie i universet vårt. Tid, rom og materie vi er skapt i øyeblikket av 'begynnelsen', og som sådan, det samme gjorde fysikkens lover.

 

Paul Davies: Superforce, side 243
Alle bevis så langt indikerer at mange komplekse strukturer avhenger mest delikat av den eksisterende formen for disse lovene. Det er derfor fristende å tro at et komplekst univers vil dukke opp, bare hvis fysikkens lover er svært nær det de er....Lovene som gjør universet i stand til å bli til spontant, ser ut til å være produktet selv. med svært genialt design. Hvis fysikk er et produkt av design, må universet ha en hensikt, og bevisene fra moderne fysikk antyder sterkt for meg, at formålet inkluderer oss. Lenke.

Paul Davies, Gullhårs-gåten: hvorfor er universet det rette for livet? 2006
Inntil nylig ble 'the Goldilocks-faktor' nesten fullstendig ignorert av forskere. Nå endrer det seg raskt. Vitenskapen er endelig i ferd med å ta tak i gåten om hvorfor universet er så uhyggelig egnet for livet. Forklaringen innebærer å forstå hvordan universet begynte og utviklet seg til sin nåværende form, og å vite hva materie er laget av og hvordan det er formet og strukturert av de forskjellige naturkreftene. Fremfor alt krever det at vi undersøker selve naturen til fysiske lover. Eksistensen av naturlover, er utgangspunktet for vitenskapen selv. Men helt i begynnelsen møter vi en åpenbar og dyp gåte: Hvor kommer naturlovene fra? Som jeg har bemerket, betraktet Galileo, Newton og deres samtidige, lovene som tanker i Guds sinn, og deres elegante matematiske form som en manifestasjon av Guds rasjonelle plan for universet. Få forskere i dag vil beskrive naturlovene ved å bruke et så sjarmerende språk. Likevel gjenstår spørsmålene om hva disse lovene er, og hvorfor de har den formen de har. Hvis de ikke er et produkt av guddommelig forsyn, hvordan kan de forklares?
Den engelske astronomen James Jeans: "Universet ser ut til å ha blitt designet av en ren matematiker."Lenke.

Bilde 9. Davies om hensikt

Davies om hensiktPaul Davies Ja, universet ser ut som en løsning. Men det betyr ikke at en gud fikset det 26. juni 2007
Ideen om absolutte, universelle, perfekte, uforanderlige lover kommer rett ut av monoteismen, som var den dominerende innflytelsen i Europa på den tiden vitenskapen, slik vi kjenner den, ble formulert av Isaac Newton og hans samtidige. Akkurat som klassisk kristendom presenterer Gud som opprettholder den naturlige orden, fra hinsides universet, slik ser fysikerne for seg at deres lover bor i et abstrakt transcendent rike av perfekte matematiske forhold. Videre tror kristne at verden er fullstendig avhengig av Gud for sin eksistens, mens det motsatte ikke er tilfelle. Tilsvarende erklærer fysikere at universet er styrt av evige lover, men lovene forblir ugjennomtrengelige for hendelser i universet. Jeg foreslår i stedet at lovene er mer som dataprogramvare: Programmer som kjøres på den store kosmiske datamaskinen. De dukker opp med universet ved big bang, og er iboende i det, ikke stemplet på det utenfra som et produsentmerke. Hvis en lov er et virkelig eksakt matematisk forhold, krever det uendelig mye informasjon for å spesifisere det. Etter min mening kan imidlertid ingen lov gjelde for et presisjonsnivå, som er finere enn all informasjonen i universet kan uttrykke. Uendelig presise lover er en ekstrem idealisering uten fnugg av begrunnelse fra den virkelige verden. I første brøkdel av et sekund av kosmisk eksistens, må lovene derfor ha vært alvorlig uklare. Deretter, ettersom universets informasjonsinnhold klatret, fokuserte lovene og hjemme på den livsoppmuntrende formen vi observerer i dag. Men feilene i lovene ga nok slingringsmonn til at universet kunne konstruere sin egen biovennlighet. Tre århundrer etter Newton er således symmetrien gjenopprettet: Lovene forklarer universet på samme måte, som universet forklarer lovene. Hvis det er en ytterste mening med tilværelsen, slik jeg tror er tilfellet, er svaret å finne i naturen, ikke utenfor den. Universet kan faktisk være en løsning, men i så fall har det fikset seg selv. Lenke.

Grassos kommentar: Det ligner å si at universet skapte seg selv. Det er rett og slett irrasjonelt filosofisk gobbledygook. Fysikkens lover måtte innprentes fra en ekstern kilde helt i begynnelsen. Enhver fikling i å finne de riktige parameterne for å ha de rette betingelsene for et ekspanderende univers, ville ha tatt billioner og billioner av forsøk. Hvis ikke Gud eksisterer, må naturen ha hatt et presserende behov for å bli selveksisterende. Hvorfor eller hvordan skulle det ha vært slik?

 

 

Fred HoyleSir Fred Hoyle: [Fred Hoyle, i Religion and the Scientists, 1959; sitert i Barrow og Tipler, s. 22]
Jeg tror ikke at noen vitenskapsmann som undersøker bevisene vil unnlate å trekke slutningen om at lovene i kjernefysikken har blitt utformet med vilje, med hensyn til konsekvensene de produserer inne i stjerner. Hvis dette er slik, så har mine tilsynelatende tilfeldige påfunn blitt en del av et dyptliggende opplegg. Hvis ikke så er vi tilbake igjen ved en monstrøs sekvens av ulykker.

Bilde 10. Sir Fred Hoyles statue

Til slutt ville det være den ultimate antropiske tilfeldigheten, hvis skjønnhet og kompleksitet i de matematiske prinsippene til den grunnleggende fysikkteorien, som produserte alle nødvendige lavenergibetingelser for intelligent liv. Dette poenget er kommet frem av en rekke forfattere, bl.a. Carr & Rees (1979) og Aguirre (2005). Her er Wilczek (2006b): "Det er logisk mulig at parametere bestemt unikt av abstrakte teoretiske prinsipper, tilfeldigvis viser alle de tilsynelatende finjusteringene som kreves for å produsere, ved en heldig tilfeldighet, et univers som inneholder komplekse strukturer. Men det tror jeg virkelig belaster godtroenhet." Lenke.

Luke A. Barnes: A Reasonable Little Question: A Formulation of the Fine-Tuning Argument No. 42, 2019-2020 1
Standardmodellen for partikkelfysikk og standardmodellen for kosmologi (sammen, standardmodellene) inneholder 31 fundamentale konstanter (som, for våre formål her, vil inkludere det som er bedre kjent som startbetingelser eller grensebetingelser) oppført i Tegmark, Aguirre, Rees og Wilczek (2006):
2 konstanter for Higgs-feltet: vakuumforventningsverdien (vev) og Higgs-massen,
12 fundamentale partikkelmasser, i forhold til Higgs veven (dvs. Yukawa-koblingene): 6 kvarker (u,d,s,c,t,b) og 6 leptoner (e,μ, τ, ve, vμ, vτ)
3 kraftkoblingskonstanter for de elektromagnetiske (α), svake (αw) og sterke (αs) krefter,
4 parametere som bestemmer Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-matrisen, som beskriver blandingen av kvarksmaker av den svake kraften,
4 parametere av Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata-matrisen, som beskriver nøytrinoblanding,
1 effektiv kosmologisk konstant (Λ),
3 baryon (dvs. vanlig materie) / mørk materie / nøytrinomasse per fotonforhold,
1 skalar fluktuasjonsamplitude (Q),
1 dimensjonsløs romlig krumning (κ•10^-60).
Dette inkluderer ikke 4 konstanter som brukes til å sette et system med enheter for masse, tid, avstand og temperatur: Newtons gravitasjonskonstant (G), lysets hastighet c, Plancks konstant η og Boltzmanns konstant kB. Det er 25 konstanter fra partikkelfysikk, og 6 fra kosmologi.

Omtrent ti til tolv av disse ovennevnte konstantene, totalt trettien, viser betydelig finjustering.
Lenke.


Figur 1: TegmarkUniverselle konstanter -Universelle konstanter

Opprinnelsen til de dimensjonsløse tallene
Så hvorfor observerer vi disse 31 parameterne for å ha de spesielle verdiene oppført i tabell I? Interessen for dette spørsmålet har vokst med den gradvise erkjennelsen av at noen av disse parameterne ser ut til å være finjusterte for livet, i den forstand at små relative endringer i verdiene deres vil resultere i dramatiske kvalitative endringer som kan utelukke intelligent liv, og dermed selve muligheten for reflekterende observasjon. Det er fire vanlige svar på denne erkjennelsen:
(1) Fluke - Enhver tilsynelatende finjustering er et lykketreff, og ignoreres best
(2) Multivers - Disse parameterne varierer på tvers av et ensemble av fysisk realiserte og (for alle praktiske formål) parallelle universer, og vi befinner oss i et hvor liv er mulig.
(3) Design - Universet vårt er på en eller annen måte skapt eller simulert med parametere valgt for å tillate liv.
(4) Fruktbarhet - Det er ingen finjustering fordi intelligent liv av en eller annen form vil dukke opp under ekstremt varierte omstendigheter.

Alternativ 1, 2 og 4 har en tendens til å bli foretrukket av fysikere, med nyere utvikling innen inflasjon og høyenergiteori, som gir ny popularitet til alternativ 2. Lenke.

Grassos kommentar: Dette er en interessant tilståelse. Å peke på alternativ 2, et multivers, er ganske enkelt basert på personlige preferanser, men ikke på bevis.

Michio Kaku på The God Equation | Closer To Truth Chats
Det er fire krefter som styrer hele universet vi finner ingen unntak fra tyngdekraften som holder oss på gulvet hindrer solen i å eksplodere vi har den elektromagnetiske kraften som lyser opp byene våre så har vi de to kjernekreftene de svake og de sterke kreftene og vi vil ha en teori om alle fire kreftene husk at all biologi kan forklares med kjemi all kjemi kan forklares med fysikk all fysikk kan forklares med to store teorier relativitetsteorien om tyngdekraften og kvanteteorien som oppsummerer den elektromagnetiske kraften og de to kjernekreftene, men for å bringe dem sammen vil det gi oss en teori om alt alle kjente fysiske fenomener kan oppsummeres med en ligning, kanskje ikke mer enn én tomme lang som vil tillate oss å sitere lese Guds sinn, og dette er ordene til Albert Einstein som brukte de siste 30 årene av sitt liv på å jage etter denne teorien om alt, gudeligningen. Strengteori er den eneste teorien som kan forene alle de fire grunnleggende kreftene inkludert gravitasjonskorreksjoner. Lenke.

Stephen C. Meyer: The Return of the God hypothesis, side 189
Tenk på at flere viktige finjusteringsparametere - spesielt verdiene til konstantene til fysikkens grunnleggende lover - er iboende for strukturen til disse lovene. Med andre ord, de nøyaktige "skiveinnstillingene" til de forskjellige fysikkens konstanter representerer spesifikke trekk ved selve fysikkens lover - akkurat hvor sterk gravitasjonsattraksjon eller elektromagnetisk tiltrekning vil være, for eksempel. Disse spesifikke og betingede verdiene kan ikke forklares av fysikkens lover fordi de er en del av den logiske strukturen til disse lovene. Forskere som sier noe annet, sier bare at fysikkens lover forklarer seg selv. Men det er resonnement i en sirkel.
s.569: I tillegg til verdiene til konstanter innenfor fysikkens lover, har de grunnleggende lovene i seg selv spesifikke matematiske og logiske strukturer som kunne vært annerledes - det vil si at lovene i seg selv har betingede, snarere enn logisk nødvendige trekk. Likevel avhenger eksistensen av liv i universet, av at de grunnleggende naturlovene har de nøyaktige matematiske strukturene som de gjør. For eksempel beskriver både Newtons universelle gravitasjonslov og Coulombs lov om elektrostatisk tiltrekning, krefter som avtar med kvadratet på avstanden. Likevel, uten å bryte noe logisk prinsipp eller mer grunnleggende fysikklov, kunne disse kreftene ha blitt mindre med kvadratet (eller høyere eksponent) av avstanden. Det ville ha gjort kreftene de beskriver for svake, til å tillate muligheten for liv i universet. Motsatt kan disse kreftene like godt ha avtatt på en strengt lineær måte. Det ville ha gjort dem for sterke til å tillate liv i universet.

Dessuten avhenger livet av eksistensen av forskjellige typer krefter - som vi beskriver med forskjellige typer lover - som virker i samspill. For eksempel krever livet i universet:
(1) en lang rekkevidde tiltrekningskraft (som gravitasjon) som kan få galakser, stjerner og planetsystemer til å stivne fra kjemiske elementer for å gi stabile plattformer for liv;
(2) en kraft slik som den elektromagnetiske kraften for å muliggjøre kjemiske reaksjoner og energioverføring gjennom et vakuum;
(3) en kraft slik som den sterke kjernekraften som virker på korte avstander for å binde atomkjernene sammen, og overvinne frastøtende elektrostatiske krefter;
(4) kvantisering av energi for å muliggjøre dannelsen av stabile atomer, og dermed livet;
(5) driften av et prinsipp i den fysiske verden, slik som Paul Davies i 'The Goldilocks Enigma': Hvorfor er universet rett for livet? 2008
Universet adlyder matematiske lover; De er som en skjult undertekst i naturen. Vitenskapen avslører at det er en sammenhengende ordning av ting, men vitenskapsmenn tolker ikke nødvendigvis det som bevis for mening eller hensikt i universet.
Min kommentar: Den eneste rasjonelle forklaringen er imidlertid at Gud skapte denne sammenhengende ordningen, siden det ikke finnes noen annen alternativ forklaring. Det er derfor ateister heller enn å innrømme det, foretrekker å argumentere for å 'ikke vite' om årsaken

Denne kosmiske orden er underbygget av bestemte matematiske lover som vever hverandre sammen for å danne en subtil og harmonisk enhet. Lovene er besatt av en elegant enkelhet, og har ofte berømmet seg selv til vitenskapsmenn, på grunn av skjønnhet alene. Likevel tillater de samme enkle lovene materie og energi å selvorganisere seg til et enormt utvalg av komplekse tilstander. Hvis universet er en manifestasjon av rasjonell orden, kan vi kanskje utlede verdens natur fra 'ren tanke' alene, uten behov for observasjon eller eksperimenter. På den annen side inneholder den samme logiske strukturen i seg selv, sine egne paradoksale begrensninger som sikrer at vi aldri kan forstå helheten av eksistens fra deduksjon alene.
Hvorfor skal naturen styres av lover? Hvorfor skal disse lovene kunne uttrykkes i form av matematikk?

Selve vår evne til å etablere naturlovene avhenger av deres stabilitet.(Faktisk innebærer ideen om en naturlov stabilitet.) På samme måte må naturlovene forbli konstante lenge nok til å gi den typen stabilitet livet krever gjennom bygging av nestede lag av kompleksitet. Egenskapene til de mest grunnleggende kompleksitetsenhetene vi kjenner til, kvarkene, må forbli konstante for at de skal kunne danne større enheter, protoner og nøytroner, som deretter går til å bygge enda større enheter, atomer og så videre, helt til stjerner, planeter og på en eller annen måte mennesker. De lavere nivåene av kompleksitet gir strukturen og bærer livsinformasjonen. Det er fortsatt mye mystikk rundt hvordan de ulike nivåene henger sammen, men det er klart at på hvert nivå må strukturer forbli stabile over store strekninger av rom og tid.
Og universet vårt inneholder ikke bare komplekse strukturer; den inneholder også forseggjort nestede lag med høyere og høyere kompleksitet. Tenk på komplekse karbonatomer, i enda mer komplekse sukkerarter og nukleotider, i mer komplekse DNA-molekyler, i komplekse kjerner, i komplekse nevroner, i den komplekse menneskelige hjernen, som alle er integrert i en menneskekropp. En slik "kompleksifisering" ville være umulig i både et totalt kaotisk, ustabilt univers og et helt enkelt, homogent univers av for eksempel hydrogenatomer eller kvarker.
Beskrevet av mennesket, foreskrevet av Gud. Det er ingen vitenskapelig grunn til at det skulle være noen lover i det hele tatt. Det ville være helt logisk at det ble kaos i stedet for orden. Derfor antyder FAKTUM om orden i seg selv at et sted i bunnen av alt dette er det et sinn i arbeid. Dette sinnet, som ikke er forårsaket, kan kalles 'Gud.' Hvis noen spurte meg hva som er din definisjon av "Gud", ville jeg sagt "Det som er Uforårsaket og kilden til alt som er Forårsaket."

Stanley Edgar Rickard Evidence of Design in Natural Law 2021
Et bemerkelsesverdig trekk ved den naturlige verden er at alle dens fenomener adlyder relativt enkle lover. Den vitenskapelige virksomheten eksisterer fordi mennesket har oppdaget at uansett hvor det undersøker naturen, finner det lover som former dens virkemåte.
Hvis alle naturhendelser alltid har vært lovstyrte, må vi anta at lovene kom først. Hvordan kunne det være annerledes? Hvordan kunne hele naturens verden noen gang nøyaktig ha adlydt lover som ennå ikke eksisterte? Men hvor fantes de? En lov er rett og slett en idé, og en idé eksisterer bare i noens sinn. Siden det ikke er noe sinn i naturen, har naturen selv ingen intelligens om lovene som styrer den. Moderne vitenskap tar det for gitt at universet alltid har danset til rytmer det ikke kan høre, men likevel tildeler bevegelseskraft til danserne selv. Hvordan er det mulig? Kraften til å få ting til å skje i lydighet til universelle lover kan ikke ligge i noe uvitende om disse lovene. Ville det være mer rimelig å anta at denne makten ligger i selve lovene? Selvfølgelig ikke. Ideer har ingen egen kraft. De påvirker hendelser bare når de styrer viljen til en tenkende person. Bare en tenkende person har makt til å få ting til å skje.

Bilde 12. John Marsh

John MarshJohn Marsh Trodde Einstein på Gud? 2011
Følgende sitater fra Einstein er alle i Jammers bok:
"Enhver vitenskapsmann blir overbevist om at naturlovene manifesterer eksistensen av en ånd som er langt overlegen menneskers."
"Alle som er seriøst involvert i jakten på vitenskap, blir overbevist om at en ånd er manifestert i universets lover - en ånd som er langt overlegen menneskets."
"Det guddommelige åpenbarer seg i den fysiske verden."
"Min Gud skapte lover... Hans univers styres ikke av ønsketenkning, men av uforanderlige lover."
"Jeg vil vite hvordan Gud skapte denne verden. Jeg vil vite tankene hans.»
"Det jeg virkelig er interessert i å vite, er om Gud kunne ha skapt verden på en annen måte."
"Denne faste troen på et overlegent sinn som åpenbarer seg i erfaringsverdenen, representerer min oppfatning av Gud."
"Min religiøsitet består av en ydmyk beundring av den uendelig overlegne ånden, ... Den overlegne resonnementkraften danner min idé om Gud."
Lenke.

Hvor kommer fysikkens lover fra?
(Guth) tar en pause: "Vi er langt unna å kunne svare på den." Ja, det ville vært et veldig stort gap i vitenskapelig kunnskap!

Newtons tre bevegelseslover. Tyngdeloven. Bevaring av masseenergi.
Bevaring av momentum. Termodynamikkens lover. Elektrostatiske lover.
Invarians av lysets hastighet. Moderne fysikk og fysiske lover. Lenke.

Bilde 13. Don Patton

Don PattonDon Patton: Universets opprinnelse og utvikling Kapittel 1 MATERIENS OPPRINNELSE Del 1
Bruk av den vitenskapelige metoden:
Når alle konklusjoner passer og bare peker i én retning, hva skal vitenskapen gjøre? I følge den vitenskapelige metoden er det meningen at du skal følge bevisene uavhengig av hvor de fører, ikke ignorere den fordi den fører dit du ikke vil. Men vitenskapen som nekter å følge konklusjonene til de eneste tingene som gir mening her, er et bevis på at vitenskap ikke egentlig handler om å finne sannhet hvor enn den måtte føre, men å få alt som eksisterer eller oppdages i samsvar med det de allerede har akseptert som sannhet.
Bevis? Evolusjonister har allerede opphøyet ideen om teorien deres som sann, bevist faktum med fjell av empiriske bevis. De gikk til og med så langt som å opphøye denne teorien deres til å være en vitenskapelig teori. Problemet her er at det egentlig ikke er noen kriterier som teorien måtte oppfylle for å oppgraderes til dette nivået. Ingenting. De kan ikke gi oss et 1,2,3-kriterium på hva teorien måtte gjøre for å nå denne statusen eller de antatte bevisene som tok den over toppen, og hvordan den ville opprettholde denne statusen. Hvordan vet man at evolusjon fortsatt oppfyller kriteriene for å være en vitenskapelig teori, når det finnes bevis for og imot hele tiden? Og bevis blir bevist feil eller funnet å være svindel, men noen hvordan evolusjonsteorien forholder seg til et kriterium, som ikke engang er klart eller skrevet?

Er evolusjon helten i den ateistiske bevegelsen?
Dette er hva som skjer når en person blir en helt for folket. De opphøyer ham til en status som han kanskje ikke er verdig, og kommer med positive påstander om ham som ikke engang er sanne, bare slik at de kan se opp til ham som deres helt. Og de vil beskytte helten sin og alle som er uenige, blir deres fiende. Dette er hva som har skjedd med evolusjonsteorien. Det har blitt den ateistiske helten i handlingen for å rettferdiggjøre deres vantro på Gud. Og fordi ideen er deres helt, vil den bli behandlet som sådan og blir noe ateisten kan se opp til om den oppfyller kriteriene eller ikke. Og den er beskyttet mot alle som ville våge å være uenige, og de som er uenige blir fienden nettopp av den grunn. Hvorfor tror du ateister som tror på evolusjon hater alle kreasjonister, når de aldri har møtt dem? Evolusjonens heltekompleks krever at de gjør nettopp det.
Lenke.

Bilde 14. Walter Bradley

W. Bradley

WALTER BRADLEY Finnes det vitenskapelige bevis for Guds eksistens? 9. JULI 1995
For at liv skal eksistere, trenger vi et ordnet (og underforstått forståelig) univers. Orden i mange ulike nivåer er nødvendig. For å ha planeter som sirkler rundt stjernene sine, trenger vi for eksempel newtonsk mekanikk som opererer i et tredimensjonalt univers. For at det skal være flere stabile elementer i det periodiske systemet for å gi et tilstrekkelig utvalg av atomære "byggesteiner" for liv, trenger vi at atomstrukturen er begrenset av kvantemekanikkens lover. Vi trenger videre den orden i kjemiske reaksjoner som er konsekvensen av Boltzmanns ligning for termodynamikkens andre lov. Og for at en energikilde som solen skal overføre sin livgivende energi til et habitat som Jorden, krever vi lovene for elektromagnetisk stråling som Maxwell beskrev.
Universet vårt er virkelig ryddig, og på akkurat den måten som er nødvendig for at det skal fungere som et passende habitat for liv. Den fantastiske interne ordningen i kosmos matches bare av dets ekstraordinære økonomi. Hver av de grunnleggende naturlovene er avgjørende for selve livet. Et univers som mangler noen av lovene ville nesten helt sikkert være et univers uten liv.
Likevel er selv den fantastiske orden i kosmos, uttrykkelig i de matematiske formene, bare et lite første skritt i å skape et univers med et passende sted for beboelse av komplekst, bevisst liv.

Johannes Kepler, Defundamentis Astrologiae Certioribus, avhandling XX (1601)
"Hovedmålet med alle undersøkelser av den ytre verden bør være å oppdage den rasjonelle orden og harmoni som har blitt pålagt den av Gud og som Han åpenbarte for oss på matematikkens språk."

Bilde 15. Relativitetsligning


RelativitetsligningSpesifikasjonene til de matematiske formene i seg selv er også kritiske. Tenk på problemet med stabilitet på atom- og kosmisk nivå. Både Hamiltons likninger for ikke-relativistisk, newtonsk mekanikk og Einsteins generelle relativitetsteori, er ustabile for en sol med planeter med mindre gravitasjonspotensialet er korrekt proporsjonalt med, et krav som kun oppfylles for et univers med tre romlige dimensjoner. For at Schrödingers ligninger for kvantemekanikk skal gi stabile, bundne energinivåer for atomært hydrogen (og dermed for alle atomer), må universet ikke ha mer enn tre romlige dimensjoner. Maxwells ligninger for elektromagnetisk energioverføring krever også at universet ikke er mer enn tredimensjonalt. Richard Courant illustrerer dette gledelige møtet av naturlover med eksempelet lyd og lys: "Vår faktiske fysiske verden, der akustiske eller elektromagnetiske signaler er grunnlaget for kommunikasjon, ser ut til å bli skilt ut blant de matematisk tenkelige modellene av iboende enkelhet og harmoni. For å oppsummere, for at liv skal eksistere, trenger vi et ordnet (og underforstått forståelig) univers. Det kreves orden på mange forskjellige nivåer. For for eksempel å ha planeter som sirkler rundt stjernene sine, trenger vi newtonsk mekanikk som opererer i et tredimensjonalt univers. For at det skal være flere stabile elementer i det periodiske systemet for å gi en tilstrekkelig variasjon av atomære 'byggesteiner' for liv, trenger vi at atomstrukturen er begrenset av kvantemekanikkens lover. Vi trenger videre orden i kjemiske reaksjoner, som er konsekvensen av Boltzmanns ligning for termodynamikkens andre lov. Og for at en energikilde som solen skal overføre sin livgivende energi til et habitat som Jorden, krever vi lovene for elektromagnetisk stråling som Maxwell beskrev.


Universet vårt er virkelig ryddig, og på akkurat den måten som er nødvendig for at det skal fungere som et passende habitat for liv. Den fantastiske interne ordningen i kosmos matches bare av dets ekstraordinære økonomi. Hver av de grunnleggende naturlovene er avgjørende for selve livet. Et univers som mangler noen av lovene, ville nesten helt sikkert være et univers uten liv. Mange moderne vitenskapsmenn, som matematikerne århundrer før dem, har blitt overveldet av bevisene for intelligent design implisitt i naturens matematiske harmoni og den interne konsistensen av naturlovene.

Bilde16. Albert Einstein ser i Hubbles teleskop

Einsteins i teleskopNobelprisvinnerne Eugene Wigner og Albert Einstein har respektfullt fremkalt 'mysterium' eller 'evig mysterium' i sine meditasjoner over den briljante matematiske kodingen av naturens dype strukturer. Men som Kepler, Newton, Galileo, Copernicus, Davies og Hoyle og mange andre har bemerket, løses den mystiske sammenhengen i de matematiske formene, som ligger til grunn for kosmos hvis vi anerkjenner at disse formene er den kreative intensjonaliteten til en intelligent skaper, som målrettet har designet vårt kosmos som et ideelt habitat for oss.

Spørsmål: Hva er deres opphav? Kan lover komme naturlig? Hvordan kom de frem i full balanse for å skape orden i stedet for kaos?
Svar: Lovene i seg selv trosser en naturlig eksistens, og vitenskapen selv har ikke en eneste anelse om hvordan de skal forklare at de blir til naturlig. Så når du bruker deduktiv resonnement, og kansellerer alt som ikke passer eller ikke vil fungere, er det bare en konklusjon igjen som passer til regningen om hvorfor lovene eksisterer, og hvorfor de jobber sammen for å skape orden i stedet for kaos.
Fornekt det som naturalister kan, deres måte hvis tenkning ikke kan bortforklare en Skaper som skaper lovene som eksisterer, og det faktum at de skaper orden i stedet for kaos. At de er satt sammen og tilpasset for å være i balanse som en formel som får alt til å fungere sammen for å skape alt vi ser. Å alltid ignorere at selv en minimal endring, i hvordan en lov fungerer med en annen, at totalt og fullstendig kaos ville være resultatet. Og at de ikke engang kan tenke på det første trinnet i en forklaring som passer deres verdenssyn.


Referanser:
Laws of Physics, where did they come from?
https://www.youtube.com/watch?v=T8VYZwzLbk8&t=256s
Paul Davies - What is the Origin of the Laws of Nature?
https://www.youtube.com/watch?v=HOLjx57_7_c
Martin Rees - Where Do the Laws of Nature Come From?
https://www.youtube.com/watch?v=vmvt6nn_Kb0
Jerry Bowyer, "God In Mathematics" at Forbes
https://uncommondescent.com/intelligent-design/an-interview-on-god-and-mathematics/?fbclid=IwAR0Z5yG7IXJS786QzW57iLRzpaqhk11J9HAQRWbSpzn6uBHw_khCqGVk1xs


Videre om Fininnstilte fysiske konstanter -lenke.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund