Finjustering i universet og biologien

Oversatt fra Otangelo Grasso på FB (Bilde til venstre)

Partikkel-fysikkkonstanter

Higgs feltkonstanter
- VakuumForventningsVerdi (VFV) for Higgs -feltet
- Higgs masse
VakuumForventningsVerdi (VFV) for Higgs -feltet

Vakuumforventningsverdien (VFV) til Higgs -feltet er et grunnleggende konsept innen partikkelfysikk, sentralt i standardmodellen, som er den nåværende beste teorien som beskriver de mest grunnleggende byggesteinene i universet og hvordan de samhandler. Higgs -feltet er et allestedsnærværende kvantefelt som antas å eksistere i hele universet. Betydningen ligger i mekanismen det gir for partikler til å skaffe seg masse. Begrepet "VakuumForventningsVerdi" refererer til gjennomsnittsverdien av Higgs -feltet i sin laveste energitilstand, eller vakuumtilstand. Denne verdien er ikke null; I stedet har den en ikke -nullverdi som gjennomtrenger plassvakuumet. Ikke-null verdien av VFV for Higgs -feltet, er avgjørende fordi det fører til Higgs-mekanismen, en prosess som gir elementærpartikler med masse. Når partikler samhandler med Higgs-feltet, får de masse proporsjonalt med styrken av deres interaksjon med feltet.

Bilde 1. 2012 året for oppdagelse av Higgs-partikkelen


Denne interaksjonen tilsvarer partikler som beveger seg gjennom et medium: jo sterkere samspillet, jo mer 'resistens' står de overfor, og dermed, jo mer massive blir de. Higgs partikkelen, oppdaget i 2012 ved CERN, er en aktivering av Higgs -feltet og fungerte som bevis for feltets eksistens og gyldigheten av denne mekanismen. VFV av Higgs -feltet er en nøkkelparameter i standardmodellen, og påvirker massen av elementærpartikler som kvarker, leptoner og W- og Z -bosonene, som formidler den svake kjerne-kraften. å forstå Higgs -feltet og dets VFV (vakuum-forventningsverdi) er ikke bare viktig for å forklare hvordan partikler skaffer seg masse, men også for å utforske ny fysikk utover standardmodellen, inkludert teorier som tar sikte på å forene alle gruånnleggende krefter eller forklare mørk materie.
Higgs -feltet gjennomtrenger hele rommet, og partikler samhandler med dette feltet; Styrken til samspillet deres bestemmer massen deres. Higgs VFV er omtrent 246 GeV (Giga Electron Volts), som setter skalaen for massen av partikler. Denne verdien er ikke avledet fra andre fysiske konstanter eller prinsipper i standardmodellen; I den forstand anses den som grunnleggende, ettersom det er en parameter som må legges inn i modellen basert på eksperimentelle observasjoner i stedet for å bli spådd av teorien selv.


Spørsmålet om Higgs VFV er "finjustert" berører dypere filosofiske og teoretiske diskusjoner innen fysikk. Finjustering refererer til ideen om at visse grunnleggende konstanter i naturen, inkludert Higgs VFV, har verdier som faller innenfor et veldig smalt område, noe som muliggjør eksistensen av et univers som kan støtte komplekse strukturer som galakser, stjerner og liv . Fra dette perspektivet er Higgs VFV finjustert, fordi små avvik fra dens observerte verdi kan føre til et dramatisk annet univers, potensielt ett der atomer, kjemi og liv slik vi kjenner det, ikke kunne eksistere.
Finjustering av vakuumforventningsverdien (VFV) til Higgs-feltet.

Bilde 2. Elektrrisk ladning av kvarker og leptoner


Kvantifisering av finjustering av vakuumforventningsverdien (VFV) til Higgs-feltet er utfordrende på grunn av de komplekse, gjensidige avhengigheter innen standardmodellen for partikkelfysikk og videre implikasjoner for kosmologi og forhold nødvendige for livet. Imidlertid kan man nærme seg dette ved å overføre hvordan variasjoner i VFV ville påvirke massene til elementærpartikler og kreftene mellom dem, som er avgjørende for dannelse av atomer, molekyler og større strukturer i universet. En vanlig tilnærming til å kvantifisere finjustering innebærer å vurdere hvordan små endringer i VFV ville påvirke stabiliteten i materie og eksistensen av komplekse strukturer. For eksempel:
Partikkelmasser: Massen av grunnleggende partikler som W- og Z -bosoner, som formidler den svake kjerne-kraften, og massene av kvarker og leptoner, er direkte proporsjonale med VFV. En betydelig økning eller reduksjon i VFV ville drastisk endre disse massene, og potensielt forstyrre balansen i kreftene nødvendig for atomer og molekyler til å dannes og være stabile.


Elektrosvak-skala og den sterke kjerne-kraften: VFV bestemmer den electrosvake-skalaen, som er relatert til styrken av den svake kjerne-kraften. En betydelig annen VFV kunne påvirke balansen mellom de elektromagnetiske og svake kjerne-kreftene, og endre prosessene som styrer kjernefysiske reaksjoner i stjerner, inkludert de nødvendig for syntese av tyngre elementer som er viktige for livet.
Universets struktur: VFV gir også energitettheten til vakuumet, noe som kan påvirke ekspansjonsfrekvensen til universet og dannelse av galakser, stjerner og planeter.


Kvantitative vurderinger av finjustering innebærer ofte "hva om" scenarier, og beregner konsekvensen av hypotetiske endringer i VFV. For eksempel, hvis VFV var det dobbelte av dens nåværende verdi, ville massene av partikler også omtrent dobles, og dyptgående påvirke kjernefysikk og kjemi. Noen estimater antyder at selv noen få prosent endringer i VFV -kunne fører til et univers som er veldig annerledes enn vårt eget, der de grunnleggende byggesteinene i livet ikke kunne danne seg. I litteraturen uttrykkes graden av finjustering noen ganger ved hjelp av sannsynlighet eller følsomhet. For eksempel, hvis det å endre en konstant med 1% fører til et dramatisk annerledes univers, kan den konstanten betraktes som svært finjustert. å tildele en presis numerisk verdi til finjustering av VFV er imidlertid spekulativt og modellavhengig. Det krever formodninger om en rekke mulige verdier VFV kunne ta og om hva som utgjør et univers som kan støtte komplekse strukturer eller liv.

Bilde 3. Elektrisk ladning i proton blir = 1 (to oppkvarker og 1 nedkvark)

Finjustering i biologien

Design fra ikke-design? Oversatt fra Otangelo Grasso på FB.

Vi har oppdaget insekter med mekaniske gir, bakterier med et flagellum, som ser ut som en påhengsmotor og en girkasse, DNA, den minste datalagrings-mekanismen som er kjent, og dusin på dusin av språk ved å bruke kode for å instruere hvordan du lager ting for spesifikke hensikter. (Disse er i seg selv fininnstilte, se artikkel under -oversetters kommentar)
Metabolske veier er som produksjonslinjer med bittesmå roboter som fører frem mellomprodukter som brukes som deler i komplekse molekylære maskiner og proteiner. Vi har støtt på ribosomer, som er oversettelsesmaskiner, som er laget av andre maskiner, som selv er samlet av andre maskiner, og montering av ribosomer kontrolleres, feil oppdages, ikke-funksjonelle underenheter blir kastet og resirkulert, og disse ribosomene fungerer basert på sofistikert intern signalering, og har 13 forskjellige feilkontroll og reparasjonsmekanismer.

Bilde 4. Mekanisk gear i insekt


Ribosomer lager ribosomer. Hver celle er en sofistikert kjemisk fabrikk som gjør mer av seg selv, med små variasjoner, for å tillate å lage andre celler som er inkorporert for å lage vev og organ for ulike hensikter. Et nevron har helt andre funksjoner enn en rød blodcelle, men begge er laget av den samme stamcellen. Det krever sofistikert programmering. Mennesker med all sin intelligens gjør mye analogt med det vi ser i naturen. Men vi kommer ikke engang i nærheten av å oppnå samme raffinement, på mikroskopisk nivå. Faktisk er alt levende rundt oss i naturen høyteknologi, som går ned til atomnivå. Hvert atom på hver eneste nukleobase som utgjør vårt RNA og DNA er på rett sted. Og hvis det ikke var slik, ville du og jeg ikke være her. (snakk om fininnstilling -oversetters kommentar)

Bilde 5. Reprogrammering av stamceller


Faktisk har vitenskap oppdaget at den isometriske ordningen i nukleobaser er optimal blant millioner av forskjellige mulige arrangementer. Den er helt riktig. Dette arrangementet tillater at de helt riktige hydrogenbindingskreftene kan slå sammen det ene DNA-nukleotidet med det andre i en Watson Crick base-kobling, og slik tillate den berømte DNA-stigen, vårt stabile informasjonslagringsmolekyl. Alt dette er bevis på et sublimt, superintelligent intellekt, en designer med muligheter, muligheten til å planlegge, framsyn, vilje og mål. Så talsmenn for naturalisme, som hevder at utseendet av design i naturen ikke trenger noe design, må komme med virkelig gode forklaringer på hvordan ikke-intelligens er en mer case-tilstrekkelig forklaring på alle disse tingene som er utrolig inspirerende, og bokstavelig talt skriker ut om design. Vi ser et univers, som hadde en begynnelse, som opererer basert på lover som tillater et stabilt, ordnet univers, fint justert på mange nivåer for å tillate eksistensen av stabile atomer, molekyler, elementer, stjerner, en livs tillatende planet.


Vi ser kjemiske cellefabrikker som opererer og er laget, basert på instruksjonsinformasjon kodet gjennom forskjellige språk ved hjelp av kode. Vi er bevisste, i stand til å bruke og kommunisere gjennom språk ved å bruke logikk-lovene. Vi er moralske agenter. Vi observerer og setter pris på skjønnhet som en mandarinand, eller en rødleppet batfish (Bilde 5) . Det har aldri blitt observert at evolusjon kan produsere noe av dette. Jeg er ikke godtroende nok til å være ateist. Hvorfor er ateister så godtroende? Kanskje ikke, fordi alt jeg nettopp skrev er i utakt med logikk og fornuft, men fordi de har bestemt seg . Mennesket i sin arroganse tror ikke han trenger noen over seg. At han kan takle livet sitt uten å være avhengig av noen. Den autonomien er den beste veien å gå.

Bilde 6. Rødleppet batfish

Jeremia 17,9-10: Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? 10 Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. ?
Men for dem som søker: Jeremia Jer29,13: Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte


Relevant stoff:
Fungerende gear i plante-hoppende insekter, ved evolution or design? -lenke.

Flagellen, Behes hovedeksempel på ikke-reduserbar kompleksitet -lenke.

Den forbløffende DNA informasjons lagrings kapasiteten -lenke.

De ulike kodene i cellen -lenke.

Hvordan cellulære enzymatiske og metabolske nettverk peker til design -lenke.

Ribosomer -forbløffende nano maskiner-lenke. Ribosom v. O. Grasso-Bilde 7

Feiloppdagelse og reparasjon i løpet av biogenese og modning av ribosomet, tRNA's, Aminoacyl-tRNA synthase, og oversettelse: ved tilfeldighet eller design? -lenke.

Celle-skjebne bestemmelse og differensiering (fenotyper, eller hva celletyper vil bli) -lenke.


Biokjemisk fininnstilling -essensiell for livet -lenke.


Oversettelse, via google oversetter, og bilder ved Asbjørn E. Lund