God and Evolution: The Problem with Theistic Evolution

Utangspunkt: En kan ikke ha hensikter for en hensiktsløs prosess
Teisme -og Neo Darwinistisk Teori (NDT) er inkompatible

(Kommentar til video på: https://youtu.be/9WHB_kMasMs?t=2923 )


1. Doktrinen om skapelse (creation) -til forskjell fra creationism: er ingen sekundær doktrine
A. Til stede i den Nikenske trosbekjennelse; Ireneus (115-202)
-begge hadde med at Gud var skaper av alle ting, som var skapt gode
B. Joh. 1v3-4: Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.
C. Johannes ev. kan ha blitt skrevet for å kontre gnostikernes påstand om at Gud var skaperen av alt som finnes

2. Motstand mot skapelse i urkirken -fra 2 fronter:
A. Epikureiske materialister (sml. med datidens ‘Richard Dawkins’-er)
B. Gnostikerne -som kalte seg kristne: Gud lot en demiurg skape -og demiurgen hadde en egen agenda, som førte til at materien ikke ble skapt god. Sml. teorien om at naturlig seleksjon handler blindt, ubevisst og uten hensikt, med mye påfølgende lidelse som resultat.

3 spørsmål som kan vise forskjellen (TE: Teistisk Evolusjonisme)
1. Styrte Gud evolusjonen?
TE: Usikkert -Gud prøver å skjule det han har gjort
-innen evolusjonsteorien: vanlig forståelse at resultatet kunne blitt totalt annerledes om det hadde skjedd en gang til.
2. Ble mennesket skapt moralsk godt?
TE: Selviskhet drev evolusjonen
3. Er det tegn på design i naturen?
TE: I så fall er det usynlig -en må stole på at det er det, selv om det ikke ser slik ut,
mens selv R. Dawkins hevder at organismer 'virker som de er designet'.

Gud og moral
Mer en mediemyte at det er en levende mulighet med teistisk evolusjon.
Det gjør ateismen mer troverdig, dersom det ikke er noe kjennetegn på design i naturen.
I følge Darwins 'Descent of Man', så var moral resultat av samme evolusjonære prosess, naturlig seleksjon, som frambragte den mest egnedes overlevelse. Om TE ikke går inn på dette, er det greit, men det trenger å få fram at det er til forskjell for NDT.

Det ondes problem
Om Gud er bare god, ville han ikke skape en verden med ondt i seg. Mennesker kan oppleve frihet i valg. Er det frihet innbefattet i NDT? Gjennom massedød og lidelse, skal de mest egnede ha blitt dannet.

TE og evolusjon (‘The language of God’)
Collins ser junk-DNA som bevis på Darwins teori -noe som nå er kraftig imøtegå, han kan se moralsk lov som bevis for Gud, men ikke levende organismer. Vi har ikke bevis for at darwinistiske mekanismer danner grunnlag for ny informasjon, kroppsplaner etc.

Darwinisme i hullene
ID beskyldes ofte for 'argument av uvitenhet', når ID hevder at noe er bedre forklart av intelligente årsaker, enn naturlige årsaker. Collins hevdet at 'junk-DNA' var et argument for NDT, men det er et argument fra uvitenhet (darwinisme i hullene).

Frontlasting av informasjon
A. Informasjon i naturlovene som får ting til å oppstå av seg selv -gravitasjon kan ikke danne beskjeder..
B. Informasjon i organiseringen av elementærpartiklene-bare millisekunder etter Big Bang
Naturlovene beskriver regelmessigheter (mantras), eks. helikoptre som fløy i en spesiell formasjon. Lover kan overføre informasjon som allerede er der, men kan ikke danne informasjon. DNA-strukturen: var det nok info i elementærpartiklene -lenke, for senere å danne det første liv. Sukker og fosfat, lover mellom dem. Men ingen slike lover som bestemmer sekvensering av DNA (eks. magnet som trekker på bokstaver). Informasjon utover det som fantes under Big-Bang, har kommet inn i universet senere. Verken tilfeldigheter, nødvendighet eller kombinasjon av disse kan forklare opprinnelsen til livets informasjon.

Tradisjonell kristendom (katolisisme) og evolusjon
Fra starten hadde kirken alvorlige tvil om mekanismene ved darwinistisk evolusjon.
Gud kan kjennes ut fra naturen, uten spesiell åpenbaring. ID kan sees som en systematisk åpenbaring av Gud i naturen. I tillegg til vitenskapelig resonnement/fornuft, har vi moralsk, filosofisk/metafysisk fornuft. Kritikere av ID tar ofte opp i verste mening:
'organismer er bare maskiner':
Men om en beskriver noe (nanomolekylære maskiner) i termer av en maskin, så er det ikke slik at hele organismen er en maskin.

Er ID intervensjonistisk
A. Gud skaper verden direkte B. Gud kaller Abraham C. Jesus gjør vann til vin
Gud kan handle direkte i livets historie. ID: visse mønstre i naturen kan best forklares ved intelligens. ID sier ikke spesifikt når og hvor -Gud har handlet direkte.

ID og vitenskap
ID er en konkurrent til NDT, ID fokuserer på biologiske, astronomiske årsaker. Heller ikke ut fra et bestemt skriftsyn. TE evolusjon hevder at filosofi er knyttet til formelle og finale årsaker, mens vitenskap er knyttet til materielle og effisiente årsaker. Men i virkeligheten er alle fire opprinnelsen til ny informasjon. Oppdeling kan føres tilbake til Fr. Bacon, mens Thomas Aquinas så dem samlet. Vitenskap ble siden spesifikt brukt om naturvitenskap..

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund