3. Teistisk strategi og lobbyisme

Hvorfor Teistisk evolusjon ikke vil tilfredsstille ateister
(Av Casey Luskin , kap. 3 i 'God and Evolution' ; Discovery Institute Press)


En rabbi underviste en gang at 'Fred og sannhet er begge noble mål, men i en ikke-perfekt verden, er det ikke alltid mulig å oppnå begge to.' Visdom ligger i det å vite når en skal søke fred og når en skal stå for det en tror på og forsvare sannheten. Dette er et aktuelt spørsmål i problemstilling omkring religion og darwinistisk evolusjonsteori.
På en side har ateistiske forsvarere av evolusjonsteorien diskutert hvordan en skal besvare aktuelle trusler fra religion: Skal ateister erklære full krig mot religion eller skulle de bearbeide allianser med 'moderate' religiøse fellesskap, ved derved mer effektivt å ødelegge de som nekter å kompromisse? På en annen kant har religiøse fellesskap hatt sammenlignbare samtaler om hvordan de skal  forholde seg til neo-darwinistisk evolusjonsteori: Truer neo-darwinismen fundamentale ortodokse tros-sannheter, eller er det en harmløs vitenskapelig teori som skulle omfavnes, så ikke religion møter ydmykelse for å hindre vitenskapelig framgang? De som går for det siste synet, kan til og med argumentere med at å imøtegå darwinistisk teori skaper en unødig krig mellom vitenskap og religion. Ved å inngå fred med neo-darwinismen tror de at ateist-striden mot religion vil forsvinne.

Bilde 1. Sannhet kan være bedre enn fred -i noen sammenhenger


I dette kapitlet ser vi på debatten mellom darwinistiske ateister om hvordan en skal forholde seg til religion. Forfatteren (Case Luskin) prøver å vise at noen ateister simulerer vennskap med religion av strategiske grunner, siden de tror at religion lettere vil gi etter for ateisme på det viset, enn om ateister direkte angrep religion. Viktigere enn det, ønsker Case Luskin å vise at religiøse mennesker som omfavner darwinistisk evolusjon aldri vil tilfredsstille det ateistiske samfunn som helhet. Mange ateister tror at neo-darwinistisk vitenskap sløyer teismen til kjernen, og de ser religion som fullstendig fiendtligsinnet til vitenskapelig framgang. Såkalte ny-ateister som Richard Dawkins og Daniel Dennet går enda lenger: Etter deres syn er full-skala krig mot all religion nødvendig, inntil all religion -Darwin-vennlig eller ikke, er ødelagt. Som resultat, allierer religiøse advokater for Darwin seg i mange tilfeller, med  personer som søker ødeleggelse av religion.


De to leirene i neo-darwinismen


Forsvarere av neo-darwinisme kan røft deles i to leire. A. De som ser moderne evolusjonsteori som et redskap for å påtvinge ateisme på samfunnet. William Provine kan stå som representant for den fløyen, når han hevder: "evolusjon er den største motoren  for ateisme, som noensinne er oppfunnet." På samme vis beskriver professor Daniel Dennet darwinisme som "en universell syre," som "tærer gjennom hvert tradisjonelt begrep," (2) inkl. religion. Gruppen av ny-ateister har tatt opp dette banneret i senere år.

Den andre gruppen er en koalisjon av teistiske evolusjonister og ikke-teistiske evolusjonister som framtrer som en snillere, mildere gruppe. Ateist Richard Dawkins har kollektivt merket denne gruppen 'evolusjons forsvar-lobbyen', for korthets skyld 'evolusjons-lobbyen' i det videre: "Det finnes en slags vitenskaps forsvars-lobby .. For det meste er de ateister. Men de ønsker desperat å være vennlig mot midtstrøms fornuftige religiøse mennesker. Og måten å gjøre det på, er å fortelle dem at det ikke er mye uoverensstemmelse mellom vitenskap og religion." (4) Det erklærte måle for evolusjons-lobbyen er å fremme vitenskapelig forståelse, offentlig aksept av darwinistisk evolusjonsteori, og formodentlig intet mer. Eugenie Scott (omtalt i kap 2), erklærer at for hennes leir, er det "mest viktige gruppen vi samarbeider med, medlemmer av tros-fellesskapet." (5) Således, selv om hun selv har undertegnet det 3. humanistiske manifest, råder Scott lærere til å sende studenter for å intervjue  pro-Darwinistisk presteskap, i den hensikt å "understreke kompatibilitet mellom teologi og evolusjonsteorien." (7)

Bilde 2. Ikke bare én -men 10 totale usannsynligheter


Ateister i begge leire  lengter etter den dagen da vitenskap er gjeninnsatt på "dens rette plass" i samfunnet. Begge leire tror også at religion er hovedgrunnen til folks benektelse av darwinismen. Det som det er uenighet om, er hvordan en skal forholde seg til religion. De nye ateistene tror at religion er fundamentalt ond, og motsatt vitenskapelig framgang, og derfor må bli marginalisert eller tilintetgjort. Ateister i 'evolusjons-lobbyen', kan være enige i hensikten, men de foretrekker en trinnvis framgangsmåte. .. Således samarbeider ateister i 'evolusjons-lobbyen' -midlertidig i det minste- med teistiske evolusjonister, for å overvinne sosialt befestede grupper som utfordrer darwinismen.
Uenighet om hvordan en skal forholde seg til religion har ført til debatter mellom ny-ateister og 'evolusjons-lobbyen'. Selv 'evolusjons-lobbyist' Eugenie Scott innrømmer at hun som "en filosofisk materialist" har anstrengt seg for å være så forsonende mot religion. (10) En ateistisk vitenskapsmann, Jerry Coine, skriver: "Den pro-religiøse strategien til NCSE (National Center Science in Education) er offensiv og unødig, en form for misledet pragmatisme.. Lederne i NCSE er smarte folk. De vet nøyaktig, likesom Darwin selv, at evolusjonsbiologi er og alltid har vært en seriøs trussel mot troen. Men forsøk å finne én erkjennelse av denne inkompatibilitet på deres webside. Nei, alt du finner der er søtt og lett. Faktisk, i stedet for å være en trussel mot troen, synes evolusjonsteorien å forsterke den! Er det uærlig å være en personlig ateist, slik som noen av NCSE-lederne er, og likevel fortelle andre at dere tro er kompatibel med vitenskap? Jeg vet ikke. Men pragmatismen i NCSE har tatt det helt utenfor mandatet deres. Deres ledestjerne synes å være å beholde Darwin i skolene ved alle nødvendige midler. (11)


Eugenie Scott's syn, som vi beskrev utførlig i kap 2, er mer renhårig. Hun beskriver seg selv som "evolusjonist-evangelist" (12) .. I følge Scotts syn er det "jobben til en naturfag-lærer å lære bort dagens vitenskap, og det er evolusjonsteorien," fordi " studenter som ikke forstår (min kursiv) evolusjonsteori, ikke er vitenskapelig kyndige." (16) Likevel har hun innrømmet at hennes syn er at evolusjonsteori er "vitenskapelig truende" for dem som antar et syn på menneskelig-unntak': at mennesker ar særskilt i forhold til naturen og .. spesielle overfor Gud, som i noen kristne tradisjoner." (17)
Men ikke alle erklæringer fra NCSE er religions-vennlige. I 2009 publiserte de et sett av punkter for aktivister som skulle vitne framfor skolestyrer i Texas: "Vitenskap postulerer at det ikke er noen andre krefter utenom naturen. Vitenskap kan ikke være nøytral i dette anliggende. Vitenskapshistorien er en lang historie om at krefter utenom naturen ikke eksisterer, og beviser at dette er tilfelle igjen og igjen". (18) Punktene oppmuntret til og med til å erklære: "Alle utdannede mennesker må forstå at det ikke finnes krefter utenom naturen." (19)  Dette indikerer at NCSE's holdning til religiøse allierte, nettopp er en påtatt holdning.

Inn i leiren til den pragmatiske evolusjonist-lobbyen

Evolusjons-lobbyister kjører en sak overfor det religiøse samfunnet som del av en langvarig PR-kampanje for å overbevise det for det meste skeptiske og religiøse publikum om at darwinistisk evolusjonsteori og religion er ‘fullt kompatible. Denne kampanjen har støtte fra høyeste deler av det vitenskapelige samfunn, inkludert NAS (U.S. National Academy of Sciences). Siden 1981 har det kommet mange erklæringer, som: “Religion og vitenskap er separate, og gjensidig utelukkende sfærer.” (20) og “Bevis for evolusjon kan bære fullt kompatible med religiøs tro.” (21)

Bilde 3. Norge har ingen god plassering her

Offentlig benektelse fra NAS av noen spenning mellom evolusjonsteori og religion, kunne ha vært lettere å akseptere om det ikke var slik en oversikt i Nature rapporterte: “benektelse av det transcendente av naturvitenskapsmenn i NAS, er “nesten universell”.(22)  Hva mer er, ateisme er mest dominerende blant biologene i NAS, der bare 5.6% tror på Gud. (23) Forfatterne av studien, historiker Edward Larson og journalist Larry Whitman, er skeptiske til de offisielle forsikringene, fra NAS: “Brosjyren fra NAS forsikrer leserne, “Enten Gud eksisterer eller ikke, er et spørsmål som vitenskapen er nøytral i.” NAS president Bruce Alberts sier: “ Det er mange fremragende medlemmer av dette akademiet som er religiøse mennesker som tror på evolusjon, mange av dem biologer.” Undersøkelsen vi henviste til, viser ikke dette.


De 94.4% av NAS-biologer er ikke de eneste ateister som preker at evolusjon og religion er nøytrale, mens de selv fornekter tro på Gud. I sin bok fra 2006: ‘Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design, presser Michaer Shermer religiøse lesere til å akseptere Darwinisme. Han sier: “Om du er en teist, hva kunne ære Guds skapelse mer enn vitenskap, instrumentet som mer enn noe annet menneskelig verktøy, har storheten i det evolusjonære synet på livet.” (25) Likevel er samme Shermer grunnlegger av ‘The Skeptics Society’. Han sier at han en gang var en gjenfødt evangelisk kristen, men nå er en ‘ateist’ eller ‘skeptiker’(26). Han har proklamert at det ikke er noen Gud, Intelligent Designer, eller noe som ligner guddommeligheten som fremstilles av verdens religioner.” (27) Shermer skrev en gang: “Vitenskap er min Frelser.” (28) og argumenterer endog, “Om vi skulle ta et strengt vitenskapelig tilnærming til Guds-spørsmålet, måtte vi benekte ‘Gud-hypotesen’. (29)
Shermer kan hevde at ‘vitenskapen ikke kjenner noen religiøse ... grenser,” (30) men hans eget syn viser at han ikke tror det i virkeligheten. Filosof ved Universitetet i Toronto, James R. Brown hevder at Shermer bare “ønsker å pasifisere kristne, spesielt gjerde-sitterne, og håper å unngå at de havner i ‘anti-evolusjons leiren’ og dermed forteller historier for å få troende til å tenke at de kan svelge darwinist-pillen uten bi-effekter.” (31) Brown kommenterer: “Jeg forstår denne strategien, men jeg tviler på om den vil virke. Det er bedre å opptre rett-fram og peke ut at det er alvorlige spenninger.” (32)


Det er andre kjente akademikere som mistet troen, i det minste delvis, grunnet darwinismen, og likevel preker til publikum at darwinistisk evolusjonsteori og religion er kompatible. Noen er mer ‘rett fram’ enn Shermer og til og med innrømmer at de inntar standpunktet grunnet en strategi, knyttet til offentlig mening og utdanningspolitikk, ikke fordi de faktisk tror at darwinisme er metafysisk nøytralt. I 2006 var Ronald Numbers, en kjent kreasjonist-historiker, medforfatter til en artikkel i Journal of Clinical Investigation, der han hevdet: “En majoritet av folk .. som en stor flokk av religiøse vitenskapsfolk, ser ikke noen konflikt mellom religiøs tro og evolusjonsteori.” Numbers anklaget ‘kreasjonister’ for å fostre en ‘falsk dualitet mellom religion og vitenskap’.(33) Likevel innrømmer han at evolusjonsteori spilte en rolle i hans egen drifting bort fra en religiøs oppdragelse, til en tilstand av ikke-tro, selv om han sier han ‘virkelig ønsket å ha en religiøs tro en lang stund.” (34)


Til forskjell fra Shermer, innrømmer Numbers at noen fremmer fred mellom evolusjonsteori og religion av taktiske/politisk motiverte grunner. Han beskriver Dawkins holdninger, og hevder at de fører til  ‘en forferdelig bjørnetjeneste i USA’ (35) og frykter at om evolusjonsteorien blir for sterkt knyttet til ateismen, så kunne folk som Dawkins ubevisst underminere muligheten for skoler til å undervise i evolusjonsteori’. (36)

Bilde 4. En taktiker av rang -Michael Ruse


Biologi-filosof Michael Ruse er en annen, selv beskrevet som: overgitt evolusjonist og ‘eks-kristen’(37). Han uttalte en gang: “Jeg finner stor lettelse i ikke lenger å tro på Gud” (38) Likevel skrev han en bok, med tittelen: “Can a Darwinian be a Christian?” og svarte: “Absolutt!” (39) I 2006 lekket Ruse private e-poster han hadde skrevet til Dawkins og Daniel Dennett, som uforvarende bekrefter at drivkraften for å fremme kompatibilitet mellom evolusjon og religion stammer fra politiske og juridiske anliggender: “Jeg mener at du (Daniel Dennett) og Richard (Dawkins) er absolutte ulykker i kampen mot Intelligent Design -vi taper kampen, .. hva vi trenger er ikke intuitiv ateisme, men seriøs opptatthet med emnene - ingen av dere er villige til å studere kristendommen seriøst eller til å engasjere seg i ideene - det er rett og slett grotesk umoral å hevde at kristendom bare er en kraft for det onde, som Richard hevder -mer enn det, vi er i en kamp, og vi trenger å få oss allierte i kampen, ikke bare fremmedgjøre enhver av god vilje. (40)

På lignende vis er Francisco J. Ayala en ledende intellektuell, som fornekter noen utfordring til religion fra darwinismen, men som likevel ble drevet mot darwinisme av det samme naturlige onde som drev ham vekk fra sin katolske tro. Kalt under navnet ‘rennesanse-mannen i evolusjonær biologi”(41) av New York Times, tjente Ayala som president for American Association for the Advancement of Science (AAAS) og grunnla ‘AAAS Dialogue on Sciences, Ethics and Religion’ (42) Fra den plattformen er han blitt en av de mest kjente talsmenn for kompatibilitet mellom Gud og Darwinistisk evolusjonsteori. Ayala har siden 1999 argumentert i ulike intervjuer at darwinistisk evolusjon “er mer konsistent med tro på en personlig gud, enn hva intelligent design er” (43) samt at evolusjon er ikke bare IKKE-kristen, men at ideen om spesiell design .. kan være... blasfemisk.” (44) Hans bok fra 2007 ‘Darwins gift to Science and Religion’ erklærer likeså at ‘kristne ikke trenger å se evolusjonsteori som en trussel mot sin tro.” (46)


Men er Ayala en kristen {lenger-oversetters anmerkning} Da han talte ved ‘Beyond Belief’ ateist-konferansen i 2006, fortalte Ayala publikum: “Jeg vet hvordan Richard (Dawkins) føler om religionssaker. Jeg kunne være enige med dere om mange ting, som jeg ikke vil uttrykke eksplisitt her.” (47) I forbindelse med at Ayala ble registrert som ekspertvitne i en rettsak om bruk av kreasjonist-lærebøker i private skoler, bekreftet han det som ‘rimelig nøyaktig’ at han tilbragte 5 år i prestestilling, inntil han sa at hans intellektuelle side ikke lenger kunne rasjonaliser bort ondt og menneskelig tragedie, under dekke av en formodentlig kjærlig Gud. Som et resultat forlot han, ikke bare prestestillingen, men også den romersk katolske kirken for ikke å returnere.” (48) Da han ble spurt videre, nektet Ayala å besvare spesifikke spørsmål om hans kristne synspunkter. Det er ikke uvanlig for Ayala: I et intervju i New York Times 2008, ble det skrevet at han “ikke ville si hvorvidt han lenger var en religiøs troende,” fordi i følge Ayalas ord, “Jeg ønsker ikke å bli tagget .. av en side eller den andre.” (49) En holdning som Ayalas kan være retorisk nyttig, men den er knapt likefrem.


Et siste eks. på en ateist som ateist, som i senere år har benektet noen spenning mellom Gud og darwinistisk evolusjonsteori, er vitenskapsjournalist Chris Mooney. I sin bok fra 2009: ‘Unscientific America: How Science Illiteracy Threatens our Future” argumenterer Mooney for at ateisme ikke er det logisk uunngåelige resultat av darwinisme, fordi  “en stor mengde vitenskapsmenn tror på Gud uten noen fornemmelse av intern konflikt , liksom mange religiøst troende aksepterer evousjonsteori som den korrekte teori for å forklare jordas utvikling, mangfold og sammenheng.” (50) Men dette har ikke vært Mooneys linje lenge. I en artikkel i Slate, kalt ‘Darwins Sanitized Ide,” klager Mooney over at PBS Evolution’s forsøk på å skille darwinistisk vitenskap fra ateisme: “Darwinismen presenterer en forklaring for livets opprinnelse som mangler noe overnaturlig element og understreker en grusom og voldelig prosess med naturlig seleksjon, som er tøff å forene med troen på en menneskekjærlig Gud.” (52) Han irettesetter så Darwin for å innsette ordet ‘Creator’ i senere utgaver av ‘The Origin of Species’ som en form for forsoning.” (53)

Bilde 5. To motsatte måter å se samme sak på


Mens den gamle Mooney benyttet darwinisme til å angripe religion, så hevder den nye Mooney en annen grunn: ‘vitenskapelig uvitenhet’. .. Amerika .. håper på et Amerika som er så utdannet som noen på fornuftig vis kan håpe på” (62), noe som krever større aksept av evolusjonsteorien. Mooney hevder at “vi kan bare tenke på å ta en pause etter %-delen av amerikanere som har anti-evolusjonære syn, faller under 20%” (63) “Men inntil da, må vi være konstant vaktsomme.” (64) Den nye Mooney bekrefter at hans siktemål er at vitenskap skal “bli den felles kulturen,” (65) som fullfører hans mål .. å skape Amerika mer vennlig overfor vitenskap og fornuft.” (66) Det er ikke noe galt i å danne et samfunn som støtter vitenskap, men hva tror Mooney vil skje med religion i det samfunnet? Hans visjon synes klar i en blog-post fra 2009: “Why We celebrate Darwin” I følge Mooney “betyr Darwin mye mer for oss enn noe som hans vitenskap alene kan inneholde.” Det er fordi Darwin legemliggjør et sekulært verdenssyn, og .. et vitenskaps-fokusert liv” der “religion ikke er spesielt viktig.” (67)


Den nye retningen hos Mooney synes å være ren taktikk, ikke en full kursendring. Selv om han iverksatte en kampanje for ‘vitenskapelighet’, synes han knyttet til en pragmatisk teori om å forminske religion og fremme ateisme. Da han i blogposten fra 2009 kommenterte 2001 artikkelen, skrev han spesielt om at ‘mange studenter som studerer evolusjonsteori, vil finne at de selv stiller spørsmål med religionen de har vokst opp med .. Jeg synes det er meget rett og i det hele av det gode (all to the good).” (68) I samme blogpost forklarer han: “Jeg ville ikke ha skrevet Slate-artikkelen (2001) i dag, fordi jeg har .. endret min vektlegging. Mye mer lesing av filosofi og historie har beveget med mot en mer imøtekommende posisjon. Det har også enkel pragmatisme gjort.” (69)

Bilde 6. Begrenset med tid -i våre liv


For å summere opp, tror mange i evolusjonist-lobbyen at ved enkelt å fremme darwinisme under dekke av ‘vitenskapelig kyndighet’, så kan de enkelt minke religionens betydning uten å uttrykke noe fiendskap mot den. Offentlig forsikrer de at det ikke er noen spenning mellom Gud og Darwin, men privat mener mange noe annet. Lik gode politiske strateger, henvender deltakere i evolusjons-lobbyen seg til religiøst moderate, i håp om å øke sin tilhengerbasis. (71) Men siden dette er et ‘fornuftsekteskap’, så vil trolig ateister i evolusjons-lobbyen ende opp som de ‘nye ateistene’, når behovet ikke lenger er til stede.

 


---------------------

Referanser:

2. Abstract of Will Provine's 1998 Darwin Day Keynotes

4. R. Dawkins, sitert i Expelled: No Intelligence Allowed (Premise Media, 2008), Ch.11: Watchdogs

5. Eugenie Scott: sitert i Expelled: No Intelligence Allowed (Premise Media, 2008), Ch.11: Watchdogs

7. http://ucmp.berkeley.edu/fosrec/Scott2.html

10. Eugenie Scott, "Monkey Business", The Science 36 (Jan/Febr 1996): ss20-25

11. https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/04/22/truckling-to-the-faithful-a-spoonful-of-jesus-helps-darwin-go-down/

12. Eugenie Scott, sitert i More magazine (Aug. 2005), sitert i http://www.uncommondescent.com/evolution/evolution-evangelist/

16. Se FAQs i https://ncse.com/about/faq

18. http://discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=4411

19. http://discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=4411

20. Frank PRess, "Preface in Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, 1.ed (Washington DC: Nat. Academy Press, 1984), s.6

21. Ralph J. Cicerone m.fl, A View from the National Academy of Sciences, 1.ed (Washington DC: Nat. Academy Press, 2008), s xiii

22.Edward J. Larson og Larry Withman, "Leading Scientists still reject God," Nature 394 (Juli 23, 1998): s.313

23. Larson og Larry Withman, 'Scientists and Religion in America," Scientific American 281 (Sept, 1999): ss.88-93

25. M. Shermer, Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design (NY: Henry Holt and Co, 2006), s.114

26. M. Shermer, "Science is my Saviour"

27. M. Shermer, M. Shermer i "What we Believe but Cannot Prove: Todays Leading Thinkers on Science in the Age of Certainty, red. John Brockman (NY: Harper-Perennial, 2006).s.38

28. M. Shermer, "Science is my Saviour"

29. M. Shermer, Why Darwin Matters, s.122

30. M. Shermer, Why Darwin Matters, s.115

31. http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/fundamentally-mistaken

32. http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/fundamentally-mistaken

33. Alan D. Attie, m.fl. "Defending Science education against intelligent design: a call to action," Journal of Clinical Investiagation 116 (2006): ss.1134-1138

34. Steve Paulson, "Seeing the light -of science," Salon (Jan. 2, 2007)

35. Steve Paulson, "Seeing the light -of science," Salon (Jan. 2, 2007)

36. Steve Paulson, "Seeing the light -of science," Salon (Jan. 2, 2007)

37. Michael Ruse, "Creationists Correct?: Darwinians wrongly mix science with morality, politics," National Post (May 13, 2000)

38. Tamlar Sommer, "Interview with Michael Ruse,"

39. M. Ruse, Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion (New York: Cambridge Univ. Press, 2000), s.217

40.http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/the-ruse-dennett-briefwechsel-the-clash-between-evolution-and-evolutionism/

41. Se Claudia Dreyfus, "A Conversation with Fr. J. Ayala Ex-priest takes the blasphemy out of evolution", NYT (April 27, 1999)

42. Fr. og Hana Ayala: 'We both dare to Think Out of the box," http://www.aaas.org/news/releases/2006/0308ayala.shtml og http://archives.aaas.org/people.php?p_id=198

43. http://www.nytimes.com/2008/04/29/science/29prof.html

44. Se Claudia Dreyfus, "A Conversation with Fr. J. Ayala Ex-priest takes the blasphemy out of evolution" (April 27, 1999)

45. Ralph J. Cicerone, m.fl, A View from the National Academy of Sciences xiii (WDC, NAP, 2008)

46. Fr. J. Ayala, Darwins Gift to Science and Religion, (WDC: Joseph Henry press, 2007), s.6

47. http://thesciencenetwork.org/programs/beyond-belief-science-religion-reason-and-survival/session-3-3

48. Deposition of Fr. J. Ayala, Ass. of Christian Schools Int. et al, vs. Romans Stearns (Juni 12, 2007), s.71

49. Cornelia Dean, "Roving Defender of Evolution, and of Room for God" NYT (April 29, 2008)

50. Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009), ss.97-98

52. Chris Mooney, "Darwins Santized Idea", Slate (Sep. 25, 2001)

53. Chris Mooney, "Darwins Santized Idea", Slate (Sep. 25, 2001)

62. Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009), ss.18

63. Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009), ss.131

64.Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009),

65. Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009), ss.132

66. Chris Mooney og Sheril Kirschenbaum, Unscientific Armeria: How Scientific Illiteracy Threatens Our Future NY: Basic Books, 2009), ss.97

67. Chris Mooney, "Why we celebrate Darwin," http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2009/11/02/why-we-celebrate-darwin/#.WFKzcPnhCUk

68. Mooney, "Do I contradict Myself?"

69. Mooney, "Do I contradict Myself?"

70. Mooney, "Why Evolution is True, But Coyne is Wrong About Religion, Part II: Lessons of Dover"

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund