En reell debatt


Av John G. West, kap. 2 i 'God and Evolution' ; Discovery Institute Press; Siden artikkelen er hentet fra USA, navngis i liten grad personer, inntil mot slutten, der de indirekte kan få betydning for norske lesere generelt)


En grunn for å omtolke det kristne budskapet for å tilpasses evolusjonsteorien, er for-modentlig å gjøre kristendommen mer attraktiv for det vitenskapelige samfunn. Imidlertid blir ikke den 'nye teologien' noe mer overbevisende for de fleste darwinister enn den gamle teologien til tradisjonell kristenhet. Mens media ofte stiller fram høyprofilerte teistiske evolusjonister i USA: Kenneth Miller og Francis Collins (i Norge, f.eks. Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik), så er slike personer langt fra representative for moderne evolusjons-biologi. Det at dette effektivt er tåkelagt av visse nyhetsmedia, er en fortjeneste av hva Richard Dawkins kaller 'den evolusjonære forsvars ligaen' (1) som har reist en avtalt PR-offensiv i senere år for å plassere et trosvennlig ansikt på feltet evolusjonær biologi.

Bilde 1: Janus ansikt på evolusjonær biologi?

Darwinistisk evangelisering
(tar med dette for å se hvor vidt det kan gå, selv om mye gjelder USA: Det gjelder saken her, ikke personene.)


En av lederne for denne PR-anstrengelsen har vært XX, en selverklært evolusjonist evangelist, og leder for NCSE (National Center for Science-Education), USA's pre-eminente pro-Darwin lobbyist-gruppe (2). I det de erkjenner at de fleste amerikanere tror på Gud, og at om evolusjonsteorien blir sett som anti-religiøs, så vil den fortsette å henge etter i oppslutning. XX går i spissen for en en serie anstrengelser for å overbevise troende om at Darwinistisk evolusjonsteori og religion er kompatible. . XX oppmuntrer biologi-lærere til å benytte skoletid for å la studenter lese lister med religiøse ledere som støtter evolusjons-teori. Hun foreslår også at studenter skal settes opp til intervjuer med lokale prester om deres syn på evolusjonsteorien, men ikke om menigheten er 'konservativt kristen', fordi da kan det skje at erklæringen om at 'Evolusjon er ok,' ikke kommer gjennom (4). NCSE's anstrengelse for å få religiøse personer inn i offentlig skole, er en merkelig kuvending for en organisasjon som rutinemessig karakteriserer 'anti-evolusjonister' for formodentlig å forsøke å injisere 'religion' i naturfags undervisningen. Det synes som det er greit å bringe 'religion inn i biologifaget' så lenge det benyttes til å omfavne darwinistisk teori.


NCSE råder også evolusjonstilhengere til å invitere prester for å vitne foran skolestyrer til fordel for evolusjon (5), og har laget en plan for å fremme evolusjonsteori i kirker (6). Den tidligere NCSE-direktør for 'tros-nettverk', forsikrer at "Darwins evolusjonsteori har utvidet våre forestillinger om Gud .. for de som er åpne for mulighetene." (7) Andre evolusjonister har samlet signaturer fra presteskap til støtte for evolusjon som del av 'The Clergy Letter Project' og har rådet kirker til å feire 'Evolusjons Søndag' og 'Evolusjons Weekend' på weekenden nærmest Darwins fødselsdag.
Dette forsøket på å gjenoppfinne bildet til evolusjonsbiologien som tros-vennlig, er en anstrengelse for å ta seg av det som kan kalles evolusjonens 'Dawkins problem'. Biologo Richard Dawkins er en av verdens best kjente fremmere av Darwinistisk evolusjon. Dessverre for evolusjonister, forklarer Dawkins ivrig de klare anti-religiøse implikasjonene i teorien og fordømmer regelmessig religion. En av hans valgte kommentarer er hans beskrivelse av religiøs tro som 'en av verdens største onder, sammenlignbar med kopper-virus, men vanskeligere å utrydde.' (9) Grupper som NCSE håper uten tvil å sette tros og evolusjons-debatten i nye omgivelser, ved å marginalisere Dawkins som en perifer figur, hvis synspunkter ikke er representative for darwinismen som helhet.

Bilde 2. Press mot 'opplæring' av stadig yngre elever


Ironisk nok er mange av lederne i 'evolusjonær forsvars lobby,' som er så ivrige etter å spre budskapet at darwinisme er kompatibelt med tro, selv ateister. Noe Richard Dawkins finner fornøyelig å peke på: "De er for det meste ateister, men de ønsker desperat å være venner med hovedstrøms, fornuftige religiøse mennesker. Og måten du gjør det, er å fortelle dem at det ikke er noen inkompatibilitet mellom vitenskap og religion." (10) Den samme XX som forteller publikum at evolusjon og tro er kompatible, signerte også "Humanist Manifesto III", som feirer 'det uunngåelige og endelige ved døden' og proklamerer at "humanister er .. resultat av ikke-styrt evolusjonær endring" som del av sin sak om 'en progressiv filosofi for livet.. uten supernaturalisme." (11) Den samme spaltisten i Scientific American YY som insisterer at 'evolusjon passer godt med god teologi' (12) er en svoren ateist som hevder at "Vitenskap er min frelser," fordi den reddet ham fra det 'fordummende dogme om en 2.000 år gammel religion." (13)


Noen ganger er ateistiske forsvarere av evolusjon, som forsøker å bygge broer til trossamfunnet, er mer ærlige i å skisser med hva de mener med kompatibilitet mellom evolusjon og tro. I sin bok 'Living with Darwin' (2007) , kritiserer vitenskapsfilosof ZZ hardheten til ateister som R. Dawkins, fordi han mener det vil være mer effektivt å deaktivere religiøs opposisjon mot Darwin, med honning heller enn svovel. ZZ sitt forslag til å letne spenningen mellom darwinismen og kristenheten er å overbevise kristne om å åndeliggjøre sin religion.' Hva det skulle innebære: Kristne må oppgi nesten alle standard fortellinger om Jesu liv .. den ekstraordinære fødselen, miraklene, den bokstavelige oppstandelsen" og til og med "løftet om evig frelse" som "bokstavelig falske" (14) Så lenge en gjør det, trenger det i følge ZZ ikke å være noen uforsonlig motsetning mellom Darwin og kristenheten.

Bilde 3. Usikker dokumentasjon av 'sannheten'


Selvsagt er det, i tillegg til dominerende ateistiske ledere i "evolusjonær forsvars lobby", seriøse kristne som Francis Collins og de i BioLogos Foundation. Men den harde virkeligheten er at de representerer en liten strømvirvel, ikke hovedstrømningen innen evolusjonær biologi. Faktisk desto nærmere en kommer felter dominert av darwinistisk teori, og desto høyere en kommer på stigen til vitenskapelig prestisje, desto færre konvensjonelle teister finner en. Teistisk evolusjon synes ikke å være en levende alternativ for majoriteten av biologer. I følge en nasjonal undersøkelse ved fakulteter av lavere og høyere grad, publisert i 2007, betrakter 61% av college biologene (i USA er det et høyt tall), seg som ateister eller agnostikere, som er høyere enn i de fleste akademiske disipliner.(15) Anti-religiøs dreining er enda mer utalt blant ledende biologer. Nesten 95% av biologene ved NAS (National Academy of Science) beskriver seg selv som ateister eller agnostikere, en vantro-%-andel som er mye høyere enn noen annen vitenskapelig disiplin, representert ved NAS (16) På samme vis ga en undersøkelse i 2003 ved Cornell universitet blant ledende vitenskapsfolk innen evolusjonsforskning at 87% fornektet Guds eksistens, 88% trodde ikke på liv etter døden, og 90% fornektet at evolusjon er styrt mot "noen endelig hensikt". (19) Til tross for PR-anstrengelser fra 'evolusjons-forsvars industrien', så er R. Dawkins langt mer representativ for troen til evolusjonsbiologer enn Francis Collins.


Dette burde ikke være overraskende. Mens darwinistisk teori ikke nødvendiggjør ateisme, så er stridens kjerne at all den fantastiske skjønnheten og kompleksitet ved livet, er produkt av en blind, ikke-styrt prosess. Det gjør vitterlig saken for tradisjonell teisme mindre sannsynlig. Darwinistisk teori har en lignende etsende virkning på tradisjonelle begreper om moral. Om menneskelige oppførsel og trosoppfatninger kan bli forklart bare som biprodukt av kampen for tilværelsen, så er det vanskelig å bringe tilveie en objektiv standard for tradisjonell moralsk oppførsel, fremfor foretrukne umoralske. Tross alt, i følge darwinismen var det samme kamp for tilværelsen som frembragte morsinstinktet og barnemord; den samme prosess som frembragte vennlighet og ren grusomhet. I darwinistiske termer, er all praksis som finnes i naturen likeverdig naturlige, og derfor like normative. Det er ingen darwinistisk basis for å karakterisere en naturlig oppførsel som 'god' og en annen som 'ond'. Visselig kan en gjøre det, om det eksisterer en ekstern, uavhengig kilde for rett og galt utenfor naturen. Men det er presis hva ortodoks darwinisme benekter.

Bilde 4. Praktisk funksjon av evolusjonsteorien -hos mange


Til sin fortjeneste, har mange teistiske evolusjonister trukket en linje ved darwinistiske forklaringer for moral. Francis Collins, har f.eks. beskrevet den moralske lov som noe unikt for menneskelige vesener, som ikke kan bortforklares ved darwinistiske prosesser. Influert ved C.S. Lewis, så har Collins sitert den moralske lov som overbevisende bevis for en personlig Gud, som bryr seg om verden: "Hvor kom den moralske lov fra? Jeg fornekter ideen at det er en evolusjonær konsekvens, fordi den moralske lov forteller oss noen ganger at den rette tingen å gjøre, er selv-destruktivt. Om jeg går nedover langs en elvebredd, og en mann holder på å drukne, vil jeg prøve å redde ham, selv om jeg ikke er så flinkt til å svømme. . Evolusjon ville fortelle meg nøyaktig det motsatte, 'bevar ditt DNA'. Hvem bryr seg om fyren som drukner? Han er av de svakere, la ham passere. Det er ditt DNA som trenger å overleve. Og likevel er det ikke hva som er skrevet inni meg." (18)


Selv om Collins forsøk på å bistå en moralsk lov, er prisverdig, synes hans 'strek i sanden' heller som noe som er 'funnet på,' innenfor eget rammeverk. Om en virkelig aksepterer darwinistisk teori, så er det ikke noen prinsipiell basis for å unnta noen menneskelig eksistens fra evolusjons-prosessen. Og ingen ortodoks darwinist ville noensinne akseptere ideen at darwinistisk evolusjon ikke fullt ut forklarer menneskets kapasitet, inklusive mentale og moralske evner. Darwin skrev selv en bok 'The Descent of Man' for å demonstrere for at all menneskets intellektuelle, moralske og sågar åndelige kvaliteter ble produsert av den samme blinde og ikke-styrte prosess som dannet hans kroppslige vedheng. (19) Når vitenskaps-kolleger som Alfred Wallace og St. George Jackson Mivart våget å være uenige med Darwin om enten naturlig seleksjon kunne forklare slike menneskelige evner, så ble Darwin opprørt. Etter hans skjønn, var deres meninger feilaktige. (20)


Fordi darwinistisk teori gir seg ut for å tilby en altomspennende forklaring, så er anstrengelsen med å få dens rekkevidde til å omfatte menneskelig etikk og kultur, vanskelige å fastholde. For å være konsistent, må en enten erkjenne at ortodoks darwinisme i det minste er delvis ukorrekt, og dermed ikke beskriver moral, eller så må en evt. slutte at darwinisme forklarer moral også. En framtredende darwinist WW, erklærte i en offentlig debatt i 2009 at 'Collins erklærte for meg sist uke at han nå i store trekk aksepterer min egen evolusjonære teori i forbindelse med opphav til moral. "At du ikke en gang trenger en ekstern kilde for det , at Gud kunne ha bygd inn i systemet, gjennom evolusjon, en utvikling av moralsk oppfatning om rett og galt". (21)


Selv om en kan forsøke å ignorere teologiske og etiske implikasjoner av darwinismen, ved en aktiv viljeshandling heller en logikk, så er det lett å se hvorfor ateistiske darwinister som DD ser Darwinismen som en 'universal gift', som spiser vekk religion og moral. Dette er presist hvordan darwinismen har fungert i felt etter felt det siste hundreåret. (22) I virkeligheten har noen teistiske evolusjonister hatt en hard periode i å forklare nøyaktig hvorfor de fortsetter å tro på Gud i det hele. Betrakt Karl Gibersons heller deprimerende forklaring nær slutten på 'Saving Darwin': som en rent praktisk sak, så har jeg tvingende grunner for å tro på Gud. Mine foreldre er dypt overgitte kristne, og ville bli sønderknust om jeg oppgav troen. Min kone og barn tror på Gud, og vi går jevnlig i kirken sammen. Flesteparten av mine venner er kristne. Jeg har en jobb jeg elsker ved et kristent college som ville bli tvunget til å si meg opp, dersom jeg fornektet troen som er grunnlaget for collegets oppgave. Å gi opp troen på Gud, ville være ødeleggende og sende mitt liv fullstendig av skinnene." (23) Gibersons 'tvingende grunner' er sosiologiske; de handler ikke om hvorvidt kristendommen faktisk er sann.

Bilde 5. Det gjelder vite hva en skal satse på

Om en sammenligner med en i lignende situasjon, tidligere Calvin College professor Howard Van Till, som var den store champion innen teistisk evolusjon mot Phillip Johnson, forfatter av boka 'Darwin on Trial'. Van Till skulle vise hvordan en evangelisk kristen, kunne knyttes til darwinismen og likevel bevare troen. Dessverre har ikke Van Till beholdt kristentroen og opptrer nå som fritenker." (24) En slik kritikk vil frustrere noen teistiske evolusjonister som hardt ønsker å støtte darwinistisk evolusjonsteori og likevel forbli kristne. De ønsker ikke å tenke på seg selv som 'tve-sinnede'. Men virkeligheten er at både ortodoks darwinisme og ortodoks kristendom peker i ulike retninger, og det er vanskelig å beholde fast fotfeste om en pushes fra motsatte sider. Til slutt vil den sterkeste kraften seire.


Gjenoppstandelsen av teistisk evolusjon


Selv om teistisk evolusjon har vunnet lite framgang innen ateister som dominerer evolusjonsbiologien, så har det fått en mye høyere profil i senere år innen trosfæren. Det er delvis som følge av utstrakt finansiering i USA av John Templeton Foundation, som har brukt mer enn 20 millioner dollar siden 1996 på prosjekter som promoterer teistisk evolusjon som en hoveddel av sin virksomhet, inkl. oppstart av to nye grupper for å promotere teistisk evolusjon: Faraday Instituttet i England og BioLogos Foundation i USA. (25) BioLogos Foundation inkluderer eksplisitt som del av sitt mål å 'promotere dialog' (26), som har vært en av de langsiktige mål til Francis Collins: "Jeg tror at det er kritisk at vi har en meningsfull dialog mellom troens folk og folk involvert i vitenskap." (27)

Bilde 6. Biologos


Kristne skulle alltid være åpne for å oppdage frisk teologisk innsikt og Collins skal hedres for å oppmuntre til mer dialog på området tro og vitenskap. Men dialogen trenger å være reell, som å inkludere røster som ikke nødvendigvis er enige med hverandre. Dessverre ser ikke det ut til å være hva Collins hadde i sinne. På slutten av 2009 ble det holdt en lukket samling av evangeliske kristne ledere, tilsynelatende for å fremme dialog om tro og vitenskaps-anliggender. Men omfanget av vitenskapelige røster tillatt på konferansen var strengt begrenset. New-York konferansen ekskluderte bevisst vitenskapsfolk eller filosofer som var kritiske til Neo-Darwinismen eller støttet Intelligent Design (ID) i biologien. Dette var i tråd med støtten fra Templeton-stiftelsen, som gikk ut på å overbevise evangeliske ledere om å omfavne evolusjonsteorien, ikke på å få en åpen utveksling av synspunkter. I ordene fra stiftelsen på deres web-side, er 'arbeidsseminar for inviterte' arrangert fra BioLogos designet for å "bringe vitenskapsfolk og evangeliske ledere sammen for å søke en teologi som er mer imøtekommende overfor vitenskap, spesielt evolusjonær biologi." (28) Selv om Collins er fri til å arrangere en-sidig 'dialog' på egne arrangement, nektet han å delta i offentlig forum organisert av andre, som inkluderte lærde som støttet ID, og ingen burde forveksle ensidig formidling som resulterer fra det med genuin dialog.

Teistiske evolusjonisters begrunnelse for å ekskludere vitenskapelige syn, som er kritiske til darwinisme fra tro-evolusjons diskusjoner synes å være at 'darwinistisk teori konstituerer konsensus synet i vitenskapen, og å stille spørsmål ved den konsensusen demonstrerer formodentlig at en er anti-vitenskapelig." Men denne måten å tenke på, avslører en slående ikke-sofistikert forståelse av vitenskap. Desto mer en vet om vitenskapelig historie, desto mer skeptisk er en antagelig til å sette likhetstegn mellom nåværende konsensus syn i vitenskap med vitenskap i seg selv. Vitenskap er et fantastisk menneskelig foretagende, men vitenskapsfolk kan være like blindet av sine fordommer som folk flest. I forrige århundre promoterte ledende evolusjonære biologer, ved institusjoner som f.eks. Harvard, Princeton, Columbia og Stanford entusiastisk rasehygiene (eugenics), 'vitenskapen' om å få fram bedre mennesker basert på prinsippene i Darwinistisk biologi. Rasehygiene var konsensus-synet i det vitenskapelige fellesskap i årtier. (30) Det gjorde det ikke til god vitenskap. Rasehygiene er en sterk påminner om at selv hovedstrøms vitenskap kan forfalle til 'søppel vitenskap'.

Langt fra å være anti-vitenskapelig, så hjelper ulike syn i det vitenskapelige samfunn vitenskap å trives, ved å motvirke gruppetenkning og sette i gang debatter som kan lede til oppdagelser. Det er ikke for hardt tatt i, at dagens vitenskapelige dissens, kan vende seg til morgendagens konsensus. Så det er nedslående å komme over noen pastorer, som blindt aksepterer påstander om at konsensus-synet til evolusjonsteorien er alt som teller, eller som er blitt bysset inn i oppfatningen at enhver som avviker fra moderne ortodoks evolusjonsteori, gjør seg skyldig i å "sette seg opp mot vitenskapen". Det er faktisk et økende antall vitenskapsfolk og filosofer som har fremlagt sofistikert kritikk av kraften til ikke-styrt naturlig seleksjon og tilfeldig variasjon, innen vitenskapen selv. (31) Disse kritikkene er basert på empiriske undersøkelser og standard modeller for vitenskapelig tenkemåte, ikke ut fra deduksjoner fra religiøse atuoriteter; og de utføres av folk med kjærlighet til det vitenskapelige foretakende.

Bilde 7. Mange har fjernet seg fra 'Mesterens' ideal

F.eks. har årelange eksperimenter ved University of Wisconsin- Superior, har biolog Ralph Seelke demonstrert den skarpe grensen for hva nøytral seleksjon kan utrette for å utvikle nye funksjoner i bakterier. Seelke forklarer at han har testet den skarpe grensen for hva naturlig seleksjon kan gjøre for å danne nye funksjoner i bakterier. Seelke forklarer at han har testet "evnen til evolusjon for å produsere en ny funksjon, når to endringer begge trengs effektivt samtidig, ... i en populasjon på billioner av bakterier og over tusener av generasjoner," (33) Resultatet? "En krav om to samtidige endringer stopper effektivt utviklingen." I tillegg har vi velkjente forsøk av Douglas Axe for å påvise hvor sjeldne forekomster av visse fungerende protein-sekvenser er, i mulighetsrommet av ulike kombinasjoner. Etter Axe sine ord, er sjeldenheten ved slike fungerende protein-sekvenser mindre enn 1 til 1 billion billioner billioner billioner billioner billioner." (32) Før naturen kan danne dyr som mus, mustanger eller mennesker, trenger den først å danne fungerende proteinsekvenser. Om darwinistisk evolusjonsteori ikke kan forklare dannelsen av slike, så kan den knapt gjøre rede for utvikling av levende organismer med mye høyere kompleksitet.

Skeptisisme mot moderne darwinismes altomfattende påstander omkring naturlig seleksjon og tilfeldige variasjoner, er mye mer utbredt enn folk flest innser. Til tross for høye kostnader knyttet til å tilkjennegi sine tvil angående darwinisme, så har fler enn 800 med doktorgrad, fra institusjoner som Princeton, Ohio State, University of Michigan og MIT, signert en erklæring som uttrykker skepsis til at darwinistiske mekanismer er i stand til å forklare livets kompleksitet. (34) Genetiker Lynn Marguils, en kritiker av ID, erklærer rett på sak at "nye mutasjoner danner ikke nye arter, de danner avkom som er svekket." (35) Medlem av NCSE UU argumenterer at: " Darwinistisk evolusjon har fungert mer som ett filosofisk tros-system, enn som en testbar vitenskapelig hypotese. Disse kvasi-religiøse funksjoner ved teorien er .. grunnen til at mange vitenskapsfolk uttaler seg offentlig om teorien, som de ikke ville forsvare privat overfor andre vitenskapsfolk." (36)

Før teologer og vitenskapsfolk beslutter å gjenoppfinne sin teologi, for å gjøre den mer konsistent med ikke-styrt evolusjonsteori, så burde de først forvisse seg om at ikke-styrt evolusjon faktisk er forklaringen. Men det kan ikke gjøres ved bare å lytte til det såkalte konsensus-synet til vitenskap; det krever også at en hører synene til dissentere fra konsensus oppfatningen. Teistiske evolusjonister som ønsker å ekskludere kritikk av ikke-styrt evolusjon fra tro-vitenskaps diskusjoner, fører til ekstra usikkerhet. Om bevisene for ikke-styrt darwinisme er så sikre som de tenker, så skulle de ikke ha noe å tape ved en fri utveksling av meninger. Dessverre har tilbaketrekking av teistiske evolusjons-talsmenn fra å interagere seriøst med vitenskapskritikere av darwinismen, ført til en nedlatende holdning hos noen av dem, som er mindre bra for fruktbar meningsutveksling. De er så sikre på at de har rett angående vitenskap, at disse teistiske evolusjonister ikke lytter skikkelig til hva kritikerne sier, langt mindre gir fornuftige svar til emnene de tar opp.

Bilde 8. I naturvitenskap er ikke 'åpenbaringen avsluttet'

Et eks. er da BioLogos skulle gi en oppsummering av boka 'Darwins Doubt', ved evolusjonsbiolog Fr. Ayala (38). Men det syntes av kritikken at Ayala ikke hadde lest boka han kritiserte, faktisk oppga han ikke en gang riktig navn på Meyers bok. {Om en sjekker etter på nettstedet deres nå, så er det en langt mer positiv vurdering, som ligger framme. De er 'selvsagt uenige', men berømmer Meyer for i hovedsak å ha gitt en riktig beskrivelse av ulike syn -oversetters kommentar.} Heldigvis var det andre vitenskapsfolk som fant det umaken verdt å lese boka, og komme med langt mer positive kommentarer enn Ayala, f.eks. ledende ateist-professor Thomas Nagel. (40) Teistiske evolusjonister, som er så selektivt avvisende overfor arbeid til lærde, som de er uenige med, mister anledningen til å vinne fersk innsikt, så vel som å forfine egne synspunkter.{Dette gjelder begge veier, men de som tilhører en understrøm får alltid mer føling med hovedstrømmen enn omvendt, om en da ikke bevisst velger å komme i kontakt med den; sml. tilhengere av nynorsk i forhold til bokmål -oversetters tilføyelse.}

Enda mer trøblete enn strå-mann kritikk, er tendensen hos enkelte teistiske evolusjonister til å besvare kritikk med et tynt tilsløret lag av ringeakt eller forakt. Et eks. er de Discovery instituttet lanserte sin 'Faith and Evolution' webside (faithandevolution.org), for å undersøke både vitenskapelige og kulturelle implikasjoner av darwinisme-debatten. Karl Giberson stemplet da siden til å være 'glatt, velfinansiert, flink retorisk, dypt misvisende og nesten fullstendig vitenskaps-fri'. fordi den kom med åpenbare falske påstander uten bevis for å støtte dem opp. (41) I stedet for å benekte det faktiske innholdet ved webstedet, (som er omfattende), var Gibersons tilnærming å insinuere at ID-talsmenn er useriøse eller lite-oppfinnsomme. Ikke alle teistiske evolusjonister antar en slik holdning, og ikke alle kritikere av teistisk evolusjon behandler sine meningsmotstandere med den respekt de har krav på. I øyeblikkets hete, kan det være vanskelig å fokusere på argumenter mer enn personer. Enten de innser det eller ikke, så innebærer forsøk på å innsnevre 'vitenskaps-tro dialogen' til vitenskapelig status-quo, til å forsterke darwinisters forsøk på å svarteliste deres meningsmotstandere fra det vitenskapelige samfunn ved å latterliggjøre, avskjedige, eller nekte forbindelser til folk som er negative til darwinismen/positive til ID.

Typisk så nedtoner teistiske evolusjonister diskriminering som dissentere fra Darwin opplever. Forfatteren av denne artikkelen kan (John West), kan som tidligere ansatt ved et evangelisk kristent universitet, attestere på anstrengelsene fra visse fortalere for teistisk evolusjon for å svarteliste tilhengere av ID, ikke bare fra naturvitenskapene, men også fra humaniora og samfunnsvitenskapene. I deres iver etter å promotere Darwin, utøver noen et nesten ukritisk forsvar for autoriteten som visse vitenskapsfolk har til å sette agendaen for resten av kulturen. De synes å formode at fordi nåværende majoritet av vitenskapsfolk omfavner ikke-styrt darwinisme, så burde det innebære slutten av diskusjonen for alle andre. Bevisst eller ikke, så viser deres vurdering en tendens mot scientisme, som innebærer et overherredømme til vitenskap overfor alle andre slags kulturelle autoriteter, lenke. Denne underliggende holdningen påvirker nok også andre områder enn evolusjonsteorien, og gjør det mindre sannsynlig at teistiske evolusjonister vil utfordre vitenskapelig konsensus på noe område av betydning. Stilltiende aksept av abort av handicappede barn, og i å akseptere flertallets syn om når livet starter, samt forskning på embryo-stamceller, avspeiler alle det konvensjonelle synet hos den nåværende vitenskapelige elite. (46)

Bilde 9. Ett ideal i forhold til nazismen, men hvor mye følges opp av dette?

Teistiske evolusjonister som heller mot scientisme, følger bare eksisterende elite-kultur, hvis autoritet i senere år har vært benyttet som trumf-kort for å stenge for vitenskapelig diskusjon om emner fra embryonisk stamcelle-forskning, til sex-opplæring til diskusjoner om menneskeskapte klimaendringer (47). Det er talende at siden 1990 har det vært en dramatisk økning i hva noen har kalt 'autoritær tone' fra vitenskapen, eksemplifisert av økende bruk i vitenskapelig journalistikk av fraser som 'vitenskapen krever' og 'vitenskapen sier at vi skulle" (48) For mange tiår siden forutså forfattere som C.S. Lewis, G.K. Chesterton og R. Weaver farene for et fritt samfunn ved et slikt ukritisk forsvar for dem som snakker i 'vitenskapens navn' (49) Pastorer, prester og andre religiøse ledere skulle spesielt være motvillige til å oppgi retten til å reise frie og uavhengige stemmer i diskusjonen om vitenskap og kultur, og burde verne om andres rett til å delta i diskusjonen. For en kristen troende, skulle aldri 'vitenskapen forteller at vi burde' måle seg med 'Så sier Herren', uten henblikk på hva fremherskende kultur måtte hevde.

Moderne teistisk evolusjonister fremmer seriøse utfordringer til alle hoveddeler av kristen tradisjon, og de utfordringer krever en full og åpen høring. Pastorer, prester og andre religiøse ledere skulle forsikre seg mot at de ikke ensidig blir villedet av ensidig dialog som hindrer dem fra å høre alle relevante fakta og argumenter. Som Darwin selv erkjente: "Et rettferdig resultat kan bare bli oppnådd gjennom full framlegging og balansering av fakta og argumenter i begge sider av enhver diskusjon." (50)

 

Referanser: Alle nevnte websider tilgjengelige pr. 10.des. 2016

1. Kommentaren kommer fra Richard Dawkins under intervjuet med Ben Stein i dokumentaren Expelled (2008); sitert i Klinghoffers biografi www.discovery.org/a/10291

2. Se John West, "Meet the materialists, part 1: Eugenie Scott (XX), Evolution Evangelist," http://www.evolutionnews.org/2007/10/meet_the_materialists_part_1_e004326.html

4. Eugenie Scott, Dealing with Antievolutionism," http://ucmp.berkeley.edu/fosrec/Scott2.html

5. I sine råd til aktivister som vil støtte evolusjon framfor skolestyret, råder Eugenie Scott: "Ring presten. Pro-evolusjons prester er essensielle for å benekte ideen at evolusjon er inkompatibel med tro... den religiøse emnet må adresseres for å løse kontroversen suksessfylt.

6. https://ncse.com/library-resource/companion-guide-to-pbs-evolution-series

7. https://ncse.com/files/pub/religion/8888_csg-int.pdf

9. Richard Dawkins, "Is Science a Religion?"

10. Dawkins sitert i Klinghoffer, " Richard Dawkins: A Biography"

11. "Humanism and its Aspirations: Humanist Manifesto III." https://americanhumanist.org/?s=Humanist+Manifesto+III

12. Michael Shermer (YY), "Darwin on the Right: Why Christian Conservatives should accept evolution" https://www.scientificamerican.com/article/darwin-on-the-right/

13. Michael Shermer, "Science is My Savior"

14. Philip Kitcher (ZZ), Living with Darwin (New York: Oxford University Press, 2007), s.152

15. Neil Gross og Solon Simmons, "How Reiligious Are America's College and University Professors?" religion.ssrc.org/reforum/Gross_Simmons.pdf

16. Se Larry Whitham, Where Darwin meets the Bible: Creationists and Evolutionists in America (New York: Oxford University Press, 2002), ss.271-273

19. For en diskusjon om Darwins teori om moral, presentert i 'The Descent of Man, se West, Darwin Day in America, ss.25-37

20. Ibid, ss.23-34

21. Michael Shermer , kommentar ved Origin of Life Debate sponset av American Freedom Alliance, Nov.30, 2009; https://www.youtube.com/watch?v=7yqqlZ29gcU

22. Se West 'Darwin Day in America' for en detaljert redegjørelse

23. Giberson, Saving Darwin, ss.155-156

24. Se 'From Calvinism to Freethought: The Road Less Traveled," http://freethoughtassociation.org/minutes/2006/May24-2006.htm

25. Data fra Templetons webside: templeton.org/what-we-fund/grant-search/

26.Om BioLogos Foundation, http://biologos.org/about-us/

27. Intervju med Francis Collins på http://www.pbs.org/faithandreason/transcript/coll-body.html

28. "The Language of God: Biologos Website and Workshop", http://templeton.org/what-we-fund/grants/the-language-of-god-biologos-website-and-workshop

29. Se West 'Darwin Day in America'

30. Ibid, ss.123-162

31. Se f.eks. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis; For fagfelle-vurderte artikler: http://www.discovery.org/id/peer-review/

32. John West, "Vitenskapsfolk sier hans fagfelle-vurderte forskning i Journal of Molecular Biology 'Adds to the Case for Intelligent Design.'

33. Svar fra Ralph Seelke til David hillis angående Vitnemål om Bakteriell Evolusjon, Jan. 21, 2009; http://discovery.org/a/9951

34. Hele listen kan lastes ned fra http://www.dissentfromdarwin.org/

35. Sitert i Darry Madden, "UMass scientists to lead debate on evolutionary theory," Brattleboro Reformer (Feb. 2, 2006)

36. Phillip Skell, "Open Letters to the Sourh Carolina Education Oversight Committee" Jan. 23, 2006, http://discovery.org/a/3174

38. St. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design " Fr. Ayala, http://biologos.org/blogs/archive/on-reading-the-cells-signature/

40. For en liste om relevante mottakelser av boka, se http://www.signatureinthecell.com/quotes.php

41. Se John West, "Where's the Dialogue? http://www.evolutionnews.org/2009/06/wheres_the_dialogue_alas_colle021051.html

45. Om informasjon om de som diskrimiert for tanker omkring Darwin eller intelligent design, se West, Darwin Day in Amarica, ss.231-241; for tilsvar for de som benekter virkelighet i slik diskrimingering, se NCSE Exposed: http://www.ncseexposed.org/

46. For diskusjon om Collins syn på bioetiske spørsmål, inkl. hans støtte for forskning på embryoniske stamceller, noen former for menneskelig kloning og hans ambivalens overfor evgenetiske aborter, se Wesley J. Smith, "Collins heads to NIH," To the Source,

47. John West, "The Abolition of Man? How Politics and Culture have Been Dehumanized in the name of Science" (Febr. 8, 2008) heritage.org/Research/Lecture/The-Abolition-of-Man-How-Politics-and-Culture-Have-Been-Dehumanized-in-the-Name-of-Science

48. Kenneth P. Green og Hiwa Alaghebandian, "Science Turns Authoritarian," The American, http://www.aei.org/publication/science-turns-authoritarian/ (bekreft at du ikke er en robot)

49. Se Richard Weaver, Ideas Have Consequences (Chicago University of Chidago Press, 1948, ss.1-17.

50. Charles Darwin, The Origin of Species (New York: The Modern Library, 1993), s.19

 

Oversatt og utvalgt av Asbjørn E. Lund {betydelige tilføyelser fremstår i krøll-parenteser}.