Naturprosess som argument mot Gud?

Kommentar til boka 'Evolusjon eller Kristen tro' -ja takk begge deler

BAD i Kommentar #109: Slik vi viser i boken er denne tankefellen viktig å unngå. For det er ikke slik at vi først og fremst ser Gud i det vitenskapen ikke kan forklare, men i alt vitenskapen kan forklare. Jeg vet ikke hvor godt du har lest boken vår, men jeg er overrasket over at du så langt ikke skriver som om du har fått med deg det poenget som altså er et hovedpoeng i boken.

AL: Hovedsaken med boka for meg, er blitt at dere vil lage en syntese av kristen tro og evolusjonsteori. Jeg har også forsøkt å vise at Intelligent Design (ID), ikke snakker ut fra det vi ikke vet, men det vi i våre dager vet noe om. Naturvitenskapen både kan og bør den bruke empiriske metoder, men det behøver ikke bety at alt i naturen kan forklares ved naturlover og prosesser! Det samme gjelder om Gud står bak naturprosessene, så behøver ikke det bety at alt i biosfæren kan forklares ved naturlover og naturlig seleksjon.

Om skapelsen av alt det opprinnelige, skjer den 'lettere gjort enn sagt', i fall en har en altomfattende intelligens bakom opprinnelsen, som Gud. Hva om: Gud aktivt setter naturprosessene til å virke, ikke bare 'står bak dem', men både vil og iverksetter skaperhandlinger, slik Bibelen faktisk sier han gjør i forbindelse med opprinnelsen av livet, dyre-artene samt mennesket? Det er ikke metafysisk, nøytralt å kreve at historisk, vitenskapelige metoder kun skal henvise til materialistiske/mekaniske grunner. Kalam-argumentet, som du selv har argumentert for, hevder at 'alt som starter å eksistere, har sitt opphav utenfor seg selv'.

I og med at universet har en begynnelse, har også livets og artenes opprinnelse det også. På ett tidspunkt må de ha blitt til. Proteiner er en viktig type biologiske molekyler. Et protein er bygd opp som en kjede av såkalte aminosyrer. Det finnes nøyaktig 20 aminosyrer som inngår i proteiner, og ved å koble disse sammen i forskjellige rekkefølger får man ulike proteiner med ulike egenskaper, blant annet på grunn av ulik tredimensjonal utforming. Proteiner består gjerne av alt fra noen titalls til flere hundre aminosyrer. Dette betyr at antallet av ulike proteiner som kan dannes er ufattelig stort. Man trenger for eksempel bare en kjede med litt over 60 aminosyrer før antall kombinasjonsmuligheter overstiger antall atomer i det kjente univers (som tilsvarer 10 billiarder trilliarder trilliarder trilliarder, eller 10 opphøyd i 79). Til livets opprinnelse behøves både DNA, RNA og proteiner.

Bilde 1. Observere ut fra virkning


Fra ID-smh. og/eller tradisjonell kristendom, sees ikke naturprosesser som et argument mot kristen tro, men samtidig kan det være et poeng hva som anses som naturprosesser. Rent stokastiske prosesser, som mutasjoner, er ikke å regne som naturlover i å bestemme utfall. Det å vurdere om årsakene bakom dannelse av ett protein er helt tilfeldige, eller ikke, må være bortimot umulig. Enda vanskeligere enn å se hvorvidt tall som dannes i en Randomfunksjon, virkelige er det. Måten brukere kan sjekke om de er tilfeldige, er vel hvorvidt resultatene på sikt er uniformt ('jevnt') fordelte. Når det gjelder proteiner er det bare det fungerende en har å forholde seg til.


I 1991 utga P. Johnson boka "Darwin on Trial," der hevder han at: "Dersom det å finne sannheten er et overordnet mål for vitenskapen, bør ikke en metode stå i veien for at sannheten blir avdekket. ” Oppmerksomheten til ID er mot utviklingsmekanismene, og en finner en det ikke tilstrekkelig begrunnet at tilfeldighet og natur-lover/seleksjon, alene kan frambringe liv og nye kompliserte levende organer. Problemet er proteinene som etter alle lover for sannsynlighet ikke skulle finnes. I kroppen finnes det ca en million ulike typer proteiner. De består av meget lange kjeder av aminosyrer som må være lenket i en helt nøyaktig rekkefølge. Beregninger viser at proteiner ikke kan oppstå tilfeldig. Proteiner må også kopieres og til det trengs DNA-molekyler. Dessuten må det være en samordnende celle med membran for at kjemikaliene skal ha en funksjon. Hvordan oppsto dette molekylsamfunnet til å begynne med? Selv ateister kan snakke om livets mirakel. Ett DNA-molekyl i en enkelt amøbe inneholder genetisk informasjon som kan fylle åtti bøker på 500 sider.

Bilde 2. Teori satt opp som alternativ

 

I et tidligere debattinnlegg (i Dagens nettavis 28.9.16) uttalte Atle O. Søvik seg ut fra forskning om at første stamfar og stammor, at de 'ble til 'med noen tusen års mellomrom'. Her er en artikkel om at det ikke trenger å være slik. En evolusjonsbiolog (Maddox) uttaler om dette: "Dilemmaet er at naturlig seleksjon ikke kan forvente endringer i omgivelsene, og dermed arrangere utvikling av spesialiserte kjønnsorganer, som en sikkerhet mot miljømessige endringer'.

Forfatterne av denne boka vil ha oss til å tro at tilfeldigheter ledet til denne gjensidig avhengige prosessen, med først å splitte genetisk informasjon i to like deler, og for det andre, rekombinere den gjennom seksuell reproduksjon. Ikke bare kreves det en innviklet prosess for å produsere en spermie eller eggcelle i første omgang via meiose, men en annen like intrikat mekanisme, er også nødvendig for å vende tilbake til den genetiske informasjonen i løpet av befruktning og å produsere zygoten, noe som vil bli embryo og senere fosteret, som til slutt vil bli den nyfødte. Ideen om at alt dette 'bare utviklet seg,' er ingen fullgod forklaring, spesielt i lys av bevisene som nå er for hånden. Den svært kompleks og intrikat måte som menneskekroppen reproduserer avkom, er ikke et spørsmål om en lykkelig begivenhet, eller en 'heldig rolle for terningen'. Snarere er det produktet av en intelligent skaper. Albert Einstein uttrykte det godt da han uttalte: "Gud spiller ikke terning med universet'.(1) Ut fra dette går jeg mot vurderingen i forhold til sex i omtalte bok. Se mer om 'Evolusjonære teorier om kjønn og seksuell reproduksjon,' her.

Bilde 3. Ett alternativt syn


R. Dawkins tok mål av seg til å forklare at livets kompleksitet er et resultat av naturlige lover. Han befattet seg da også med livets opprinnelse. Han bemerket at kumulativ seleksjon bare kunne virke på systemer som kan reprodusere seg selv. Hvordan kunne man så få til opprinnelsen til det første levende system? Det kunne i hvert fall ikke ha skjedd ved kumulativ seleksjon. Selv Richard Dawkins ser faktisk ikke helt bort fra en intelligens ved livets opprinnelse (lenke), men ‘det må bare ikke være en skaper her på jorda’. Mens forfatterne av denne boka, som tror på en Guddommelig allmakt bakom universet, tror bare han har lagt mulighetene for at naturlige årsaker kan virke til rette. Umulig å motbevise vitenskapelig, som de ønsker å være, men det har den konsekvens at de hevder at evolusjonsteorien kan integreres med kristendommen. Da gjelder det ikke bare i enkeltpersoners trosliv, men i offisiell lære-sammenheng. Dette har jeg gått i mot i tidligere innlegg, og henviser til dette, om noen ønsker mer utfyllende stoff (Evolusjonær kreasjonisme: http://kristen-ressurs.no/Intelligent%20Design/Evolusjon%C3%A6r%20kreasjonisme/index.php )

I omtalte bok hevdes (s.109) et RNA-scenario, som mulig opphav for livets opprinnelse. Påstand i boka: "Biologer som har sett på dette, mener det er grunn til å tro (min understreking) at de første proteinene besto av 8 aminosyrer, ikke 100. Sannsynligheten for å knytte disse sammen i ett protein blir dermed svært mye lavere enn for de 100."

Kommentar: Det siste sier seg selv, men det som det virker som de hopper bukk over, er hvordan en slik samling av aminosyrer kunne overleve, enn si å formere seg. Tidligere har de operert med en tynn hinne omkring disse 8 aminosyrene, men noe verktøy for cellekopiering, næringsinntak - i det hele tatt livsopphold mangler. Et slikt 'liksom' liv ville evt. ta slutt nesten like fort som det begynte. Ett slikt nevnt RNA-scenario, har minst 5 problemer knyttet til seg, som en mulig løsning på livets gåte: Se mer om mulighet for RNA-basert liv.

Bilde 4. Forutsetter hverandre: DNA, RNA og proteiner

Den logiske tvisten er at produksjonen av proteiner krever DNA, mens produksjon av DNA krever proteiner. En får en 'høne-egg' problematikk fra starten av. I tillegg kreves f.eks. ATP for å lage ATP. Dette volder problemer angående livets opprinnelse for vitenskapsfolk. Akkurat som digital informasjon på en disk er ubrukelig uten noe som kan avlese informasjon på disken, så er DNA ubrukelig uten cellens informasjons-prosesserings system. Ingen levende bio-molekyler er selv-reproduserende. Kun hele celler inneholder alt som er nødvendig for selv-reprodusering. Jeg har prøvd vise at transkripsjon og oversettelse av genetisk informasjon blir tatt hånd om av et komplekst informasjonshåndterings-system, satt sammen av nukleinsyrer (som mRNA og tRNA) og mange spesifikke enzymer. Hvert sekund produseres hundrevis av proteiner i cellen. Proteinsyntese er en tett integrert følge av reaksjoner. Kode er meningsløs om den ikke oversettes. Moderne cellers oversettingssystem består av minst femti makromolekylære komponenter, som selv er kodet i DNA. Koden kan ikke oversettes på annet vis, en via et produkt av oversettelsen. På kortform: om proteiner trengs for å danne proteiner, hvordan startet hele greia? Sluttresultatet av proteinsyntese kreves, før den kan starte!

Se mer om: Når virkelighet og teori ikke går overens.

Der det viktige er å frambringe en tilstrekkelig årsak, er forfatterne kun er villige til å gå etter naturlige årsaker eller mekanismer. Intelligens sees av bl.a forfatterne, som et rent materialistisk fenomen, som kan reduseres til nevrokjemiske reaksjoner i hjernen. Andre derimot kan se det som del av en mental virkelighet, som ikke er mulig å redusere fullt ut til hjerne-kjemi eller bare fysiske prosesser. I kristen tradisjon er menneskets frie vilje sett som egenskap ved vår ikke-materielle sjel, heller enn et produkt av materiell evolusjon. Alvin Plantinga skrev i 1997: "Darwinister hevder at menneskelige vesener på et viktig vis kun er tilfeldige; det var ingen plan, intet forsyn, noen bevissthet.. involvert i deres komme. En skulle ikke tro at kristne teologer kunne vurdere dette seriøst." (2) Neo-darwinistisk strategi går imidlertid ofte, som for E.C.Scott, på å starte evolusjonsundervisning som endring over tid." resten kommer senere. (3)

Bilde 4. Tankegang -bare nevrokjemiske reaksjoner i hjernen?

For å sitere fra foredraget av Ph. Johnson om "Darwin on Trial": 'Med andre ord betyr dette at materien har egenskaper som ved en spontan selvorganisering er i stand til å frambringe egenskapene i den genetiske koden, arvekoden. Sant nok har vitenskapen funnet en del av materiens egenskaper, men vi bør ikke tilskrive materien mer enn den kan gjøre. Det blir en 'materie i hullene filosofi'. Gud har arbeidet både med det vi skjønner og ikke skjønner! Noe annet ville være å begrense Hans virke til noe som blir stadig mer perifert. Ph. Johnson hadde det synet at: evolusjonsteorien bygger på en naturalistisk filosofi. Naturalisme, som på forhånd utelukker en Designer fra naturen, er -i motsetning til ID, ingen nøytral posisjon .

Se mer om noe som er metafysisk nøytralt her.

 

 

Referanser:

1. Hoffman, B., Albert Einstein, New American Library, p. 73

2. http://arn.org/docs/odesign/od181/methnat181.htm

3. E.C. Scott, "Dealing with Anti-Evolutionism," University of California -Berkeley Museum of Paleontology

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund