Vitenskapsstopper?

Intelligent design som et fruktbart vitenskapelig paradigme
Casey Luskin; May 9, 2022. Oversatt herfra.

Bilde 1. ID som stopplys?

Rødt lysRedaktørens notat: Vi har gledet oss over å presentere en serie av geolog Casey Luskin om "The Positive Case for Intelligent Design." Dette er den 12. og siste oppføringen i serien, et modifisert utdrag fra den nye boken The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos. Finn hele serien her.


Det er en siste vanlig innvending mot intelligent design som den positive saken for ID, skissert i denne serien, hjelper oss å svare på. I sitt vitnesbyrd om Kitzmiller v. Dover refererte biolog Kenneth Miller til intelligent design som en "vitenskapelig stopper".(1) På samme måte, i sin bok Only a Theory, uttalte Miller: "Hypotesen om design er kompatibel med alle tenkelige data, gjør ingen testbar. spådommer, og foreslår ingen nye veier for forskning. Som sådan er det en bokstavelig blindvei ..." (2)

Bilde 2. Genomet er (minst) 4 dimensjonalt


4-dim-genomMen som vi allerede har sett, gir ID en rekke testbare og vellykkede spådommer. Dette gjør at ID kan tjene som et paradigme som styrer vitenskapelig forskning for å gjøre nye oppdagelser. Listen nedenfor viser ulike felt der ID hjelper vitenskapen med å generere kunnskap. For hvert felt nevnes flere ID-vennlige vitenskapelige publikasjoner som eksempler.
Hvordan ID inspirerer vitenskapens fremgang

Proteinvitenskap: ID oppfordrer forskere til å forske for å teste for høye nivåer av kompleks og spesifisert informasjon innen biologi i form av finjustering av proteinsekvenser.(3) Dette har praktiske implikasjoner ikke bare for å forklare biologisk opphav, men også for utvikling av enzymer og forutse og bekjempe fremtidig utvikling av sykdommer.

Fysikk og kosmologi: ID har inspirert forskere til å søke og finne eksempler på finjustering av fysikkens lover og konstanter for å tillate liv, noe som fører til nye finjusteringsargumenter som den galaktiske beboelige sonen. Dette har implikasjoner for riktige kosmologiske modeller av universet, og antyder riktige veier for vellykkede "teorier om alt" som må romme finjustering, og andre implikasjoner for teoretisk fysikk.(4)
Informasjonsteori: ID fører til at forskere forstår intelligens som en årsak til biologisk kompleksitet, som kan studeres vitenskapelig, og til å forstå hvilke typer informasjon den genererer.(5)

Farmakologi: ID styrer både eksperimentell og teoretisk forskning for å undersøke begrensningene ved darwinistisk evolusjon for å produsere egenskaper som krever flere mutasjoner for å fungere. Dette har praktiske implikasjoner for å bekjempe problemer som antibiotikaresistens eller konstruere/bygge bakterier.

Evolusjonær beregning: ID produserer teoretisk forskning på de informasjonsgenererende kreftene til darwinistiske søk, noe som fører til oppdagelsen av at søkeevnen til darwinistiske prosesser er begrenset, noe som har praktiske implikasjoner for levedyktigheten av å bruke genetiske algoritmer for å løse problemer.(7)

Bilde 3. Fagfeltet bioinformatikk er mangesidig

Anatomi og fysiologi: ID forutsier funksjon for angivelig 'vestigale' organer, strukturer eller systemer, mens evolusjon har gitt mange bio-informatikkfeilaktige spådommer om ikke-funksjon.(8)

Bioinformatikk: ID har hjulpet forskere med å utvikle riktige mål på biologisk informasjon, noe som har ført til konsepter som kompleks og spesifisert informasjon eller funksjonell sekvenskompleksitet. Dette gjør at vi bedre kan kvantifisere kompleksitet og forstå hvilke funksjoner som er, eller ikke er, innenfor rekkevidden av darwinistisk evolusjon.(9)

Molekylære maskiner: ID oppfordrer forskere til å reversere molekylære maskiner - som det bakterielle flagellumet - for å forstå deres funksjon som maskiner, og for å forstå hvordan de maskinlignende egenskapene til livet lar biologiske systemer fungere.(10)

Cellebiologi: ID får forskere til å se på cellulære komponenter som "designede strukturer snarere enn tilfeldige biprodukter av neo-darwinistisk evolusjon", noe som lar forskere foreslå testbare hypoteser om cellulær funksjon og årsaker til kreft. (11)


Sstematikk: ID hjelper forskere med å forklare årsaken til de utbredte egenskapene til motstridende fylogenetiske trær og 'onvergent evolusjon' ed å produsere modeller der deler kan gjenbrukes i ikke-trelignende mønstre.(12) ID har skapt ideer om at livet er frontlastet med informasjon slik den er designet for å utvikle seg, og har ført til at forskere forventer (og nå finner!) tidligere uventede gener som ikke er på plass i ulike taxa.(13)

Bilde 4. Cellen fungerer som en fabrikk i mange henseender


Celle-fabrikkenPaleontologi: ID lar forskere forstå og forutsi mønstre i fossilregistrene, som viser eksplosjoner av biologisk mangfold (så vel som masseutryddelse) i livets historie.(14)
Genetikk: ID har inspirert forskere til å undersøke de datamaskinlignende egenskapene til DNA og genomet i håp om bedre forståelse av genetikk og opprinnelsen til biologiske systemer.(15) ID har også inspirert forskere til å søke funksjon for ikke-kodende søppel-DNA, slik at vi kan forstå utvikling og cellebiologi.(16)

Oppdagelsesveier
Kritikere anklager feilaktig at ID bare er et negativt argument mot evolusjon, at ID ikke kommer med noen spådommer, at det er et "gud for gapene"-argument fra uvitenhet, eller at å appellere til en intelligent sak betyr å "gi opp" eller "stoppe vitenskapen." Som denne serien har vist, er disse anklagene feilaktige.

Forutsigelser i ND og ID
(Tilleggsstoff -hentet fra The Comprehensive Guide to Science and Faith, slutten av kap. 16 )

Begge teorier kan forutsi f.eks gjenbruk av deler i ulike organismer.
Men for det første gjelder det ikke alle forutsigelser. F.eks. er IRK forutsagt under design, men er forutsagt ikke å inntreffe, under ND. Det positive argumentet for ID, er at deler synes arrangert for å oppnå en hensikt, som er hvordan vi oppdager design.
For det andre består positive argumenter for ID av egen tyngde. ID's oppfylte funn av design -lenke, viser at det er positivt bevis for design.


Endelig kommer ikke ND med akkurat de samme forutsigelser som ID. ND forutsier at gjenbruk av deler i ulike organismer, i hovedsak vil skje i form av en avhengighetstre-pattedyrtrestruktur, mens intelligente agenter kan foreta gjenbruk av deler blant meget fjernt relaterte organismer.

Bilde 5. Avhengighetsgraf for utvalgte pattedyrarter. En enkelt art kan avhenge av flere moduler: Pattedyr-avhengighetstre


Selv om ND kan forklare slikt i form av 'konvergent evolusjon', så erkjenner endog R. Dawkins at det er forsvinnende liten sannsynlighet for at evolusjonære stien skulle bli benyttet to ganger. I tillegg er det kommet kraftig empirisk bevis, for at gjenbruk av deler samsvarer bedre med data, enn felles avstamning (trestruktur) gjør. En studie fra 2018 av PV-ingeniør W. Ewert i BIO-Complexity, foreslo en modell for felles design, kalt en avhengighets-graf -lenke. Etter å ha analysert genfamilier i ni ulike typer av dyr, fant Ewerts foreløbige analyse at felles design avhengighets graf passet dataene 10^3000 ganger bedre enn ett tradisjonelt darwinistisk fylogenetisk tre.


Sluttkommentar fra artikkelen ovenfor: Ironisk nok, når kritikere hevder at forskning ikke har lov til å oppdage design fordi det ville stoppe vitenskapen, er det de som holder vitenskapen tilbake ved å hindre forskere fra å undersøke den vitenskapelige teorien om intelligent design. Når forskere får lov til å utlede intelligent byrå som den beste forklaringen på informasjonsrike strukturer i naturen, åpner dette opp for mange oppdagelsesmuligheter som bærer god frukt i det vitenskapelige miljøet.

 

Oversettelser og bilder ved Asbjørn E. Lund

 

Referanser

 1. Kenneth R. Miller, Kitzmiller v. Dover, Day 2 AM Testimony (September 27, 2005).
 2. Kenneth R. Miller, Only a Theory: Evolution and the Battle for America’s Soul (New York: Viking Penguin, 2008), 87.
 3. Axe, "Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors"; Axe, "Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds"; Behe and Snoke, "Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues"; Axe, "The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds"; Gauger and Axe, "The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway"; Reeves et al., "Enzyme Families-Shared Evolutionary History or Shared Design? A Study of the GABA-Aminotransferase Family"; Thorvaldsen and Hössjer, "Using statistical methods to model the fine-tuning of molecular machines and systems."
 4. Guillermo Gonzalez and Donald Brownlee, "The Galactic Habitable Zone: Galactic Chemical Evolution," Icarus 152 (2001), 185-200; Guillermo Gonzalez, Donald Brownlee, and Peter D. Ward, "Refuges for Life in a Hostile Universe," Scientific American (2001), 62-67; Guillermo Gonzalez and Jay Wesley Richards, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos Is Designed for Discovery (Washington, DC, Regnery, 2004); Guillermo Gonzalez, "Setting the Stage for Habitable Planets," Life 4 (2014), 34-65; D. Halsmer, J. Asper, N. Roman, and T. Todd, "The Coherence of an Engineered World," International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 4 (2009), 47-65.
 5. William A. Dembski, The Design Inference; William A. Dembski and Robert J. Marks II, "Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search," Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics(October 2009), 2647-2652; William A. Dembski and Robert J. Marks II, "The Search for a Search: Measuring the Information Cost of Higher Level Search," Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 14 (2010), 475-486; Øyvind Albert Voie, "Biological function and the genetic code are interdependent," Chaos, Solitons and Fractals 28 (2006), 1000-1004; McIntosh, "Information and Entropy --Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?"
 6. Behe and Snoke, "Simulating evolution by gene duplication of protein features that require multiple amino acid residues"; Ann K. Gauger, Stephanie Ebnet, Pamela F. Fahey, and Ralph Seelke, "Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness," BIO-Complexity 2010 (2).
 7. William A. Dembski and Robert J. Marks II, "Conservation of Information in Search: Measuring the Cost of Success," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans 39 (September 2009), 1051-1061; Winston Ewert, William A. Dembski, and Robert J. Marks II, "Evolutionary Synthesis of Nand Logic: Dissecting a Digital Organism," Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (October 2009); Dembski and Marks, "Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search"; Winston Ewert, George Montanez, William Dembski and Robert J. Marks II, "Efficient Per Query Information Extraction from a Hamming Oracle," 42nd South Eastern Symposium on System Theory (March 2010), 290-297; Douglas D. Axe, Brendan W. Dixon, and Philip Lu, "Stylus: A System for Evolutionary Experimentation Based on a Protein/Proteome Model with Non-Arbitrary Functional Constraints," Plos One 3 (June 2008), e2246.
 8. Jonathan Wells, "Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research"; William Dembski and Jonathan Wells, The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Living Systems (Dallas, TX: Foundation for Thought and Ethics, 2008).
 9. Meyer, "The origin of biological information and the higher taxonomic categories"; Kirk K. Durston, David K.Y. Chiu, David L. Abel, Jack T. Trevors, "Measuring the functional sequence complexity of proteins," Theoretical Biology and Medical Modelling 4 (2007), 47; David K.Y. Chiu and Thomas W.H. Lui, "Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns for Biomolecular Sequence Analysis," International Journal of Fuzzy Systems4 (September 2002), 766-775.
 10. Minnich and Meyer. "Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria"; McIntosh, "Information and Entropy--Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?"
 11. Jonathan Wells, "Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?," Rivista di Biologia / Biology Forum, 98 (2005), 71-96; Scott A. Minnich and Stephen C. Meyer, "Genetic analysis of coordinate flagellar and type III regulatory circuits in pathogenic bacteria," Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature Rhodes Greece (2004); Behe, Darwin’s Black Box; Lönnig, "Dynamic genomes, morphological stasis, and the origin of irreducible complexity."
 12. Lönnig, "Dynamic genomes, morphological stasis, and the origin of irreducible complexity"; Nelson and Jonathan Wells, "Homology in Biology"; Ewert, "The Dependency Graph of Life"; John A. Davison, "A Prescribed Evolutionary Hypothesis," Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005), 155-166; Ewert, "The Dependency Graph of Life."
 13. Sherman, "Universal Genome in the Origin of Metazoa: Thoughts About Evolution"; Albert D.G. de Roos, "Origins of introns based on the definition of exon modules and their conserved interfaces," Bioinformatics 21 (2005), 2-9; Albert D.G. de Roos, "Conserved intron positions in ancient protein modules," Biology Direct 2 (2007), 7; Albert D.G. de Roos, "The Origin of the Eukaryotic Cell Based on Conservation of Existing Interfaces," Artificial Life 12 (2006), 513-523.
 14. Meyer et al., "The Cambrian Explosion: Biology’s Big Bang"; Meyer, "The Cambrian Information Explosion"; Meyer, "The origin of biological information and the higher taxonomic categories"; Lönnig, "Dynamic genomes, morphological stasis, and the origin of irreducible complexity."
 15. Richard v. Sternberg, "DNA Codes and Information: Formal Structures and Relational Causes," Acta Biotheoretica 56 (September 2008), 205-232; Voie, "Biological function and the genetic code are interdependent"; David L. Abel and Jack T. Trevors, "Self-organization vs. self-ordering events in life-origin models," Physics of Life Reviews 3 (2006), 211-228.
 16. Richard v. Sternberg, "On the Roles of Repetitive DNA Elements in the Context of a Unified Genomic- Epigenetic System"; Jonathan Wells, "Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research"; Josiah D. Seaman and John C. Sanford, "Skittle: A 2-Dimensional Genome Visualization Tool," BMC Informatics 10 (2009), 451.

  CaceyCASEY LUSKIN

  ASSOCIATE DIRECTOR, CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE
  Casey Luskin er geolog og advokat med høyere grader i vitenskap og jus, og gir ham ekspertise i både de vitenskapelige og juridiske dimensjonene av debatten om evolusjon. Han fikk sin doktorgrad i geologi fra University of Johannesburg, og BS- og MS-grader i geovitenskap fra University of California, San Diego, hvor han studerte evolusjon mye på både høyere og lavere nivå. Hans jusgrad er fra University of San Diego, hvor han fokuserte studiene på First Amendment law, utdannings-lovgivning og miljørett.