Var darwinistisk teori basert på en falsk analogi til geologi?

Bilde 1. James Hutton

Oversatt herfra
James hutton-Det er James Hutton, snarere enn Lamarck, som burde betraktes som Darwins intellektuelle stamfar. (Charles Coulton Gillispie. 1)

Charles Darwins hyppige omtaler av "den edle vitenskapen om geologi" reflekterte hans langvarige interesse for og engasjement med dette emnet, og Sandra Herbert kom en gang med den rimelige påstanden at "den primære grunnen til at Darwin ikke er kjent som geolog i dag, er at 'Origin of Species' har trumfet alt annet." (2) Mange av Darwins tidligste undersøkelser hadde faktisk vært innen geologi, og det var ikke overraskende at han betraktet Sir Charles Lyell, den ledende geologen i midten av viktoriansk tid, som en uoffisiell mentor. Lyells tre-binds prinsipper for geologi (1830-3), som arbeidet med og utviklet geologiske prinsipper som først ble forklart av James Hutton i hans Theory of the Earth (1788), skulle gi et viktig intellektuelt springbrett for artenes opprinnelse. Darwin innrømmet såpass da han registrerte det distinkte perseptuelle skiftet han opplevde da han leste Lyell:
-Den store fordelen med geologiprinsippene var at de endret hele tonen i ens sinn, og derfor at når man ser en ting som Lyell aldri har sett, så ser man den likevel delvis gjennom øynene hans. (3)


Gitt denne graden av disippelskap for Sir Charles, forventet Darwin fullt ut å motta Lyells ros for hans arbeid med artenes opprinnelse. Kan det ikke være legitimt å forvente at Lyell ville være fornøyd med å se metoden han hadde brukt i sine geologiprinsipper, brukt så trofast av Darwin på den biologiske sfæren? Akk, slik var ikke Lyells reaksjon. Hvorfor det?

Bilde 2. W. Shakespeare

 

Shakespeare"De mest heterogene ideene blir voldelig sammentrukket" (4)
Til en viss grad var dette bare et spørsmål om sunn fornuft. Man trengte ikke å være en anerkjent geolog for å forstå at like ikke ble sammenlignet med like, ved en sammenblanding av geologi og biologi. Til og med den mest grunnleggende ordspråklige visdommen steiler ved en slik analogi, noe som er bevist når en av Shakespeares mindre karakterer spotter sine jevnaldrende for deres mangel på menneskelige følelser ved å rope til dem: "Dere blokkerer, dere steiner, dere er verre enn meningsløse ting". Denne anklagen presenteres av Shakespeare som en ubestridelig og absolutt binær for å skille insentiente steiner fra mennesker med deres potensiale for bevissthet og følelse.(5) Sir Fred Hoyle beskrev den samme distinksjonen i mer vitenskapelige termer når han kontrasterte det som nå vanligvis refereres til som den irredusible kompleksiteten av den levende verden, med den relative enkelheten til livløse gjenstander hvor det ikke er noe strukturhierarki, med ett nivå av subtilitet stablet på et annet.

 

Bilde 3. Sir Charles Lyell


Ch. Lyell-Det er eksistensen av et slikt hierarki som kjennetegner biologiske systemer. En enkelt krystall av stein, eller av et mineral, eller av et snøfnugg, inneholder finesser av stor interesse. Men slike krystaller passer ikke sammen til større mønstre av enda større interesse og kompleksitet. (6)
Percival Davis og Dean Kenyon berørte dette spørsmålet da de observerte at ikke alle akademiske disipliner burde være forpliktet til å forklare fenomener utelukkende med henvisning til samme form for naturlov. For en slik feilslutning "forutsetter et vitenskapelig syn på vitenskap hvor alle disipliner stiller lignende spørsmål og bruker den samme "vitenskapelige metoden." Lyell mente Darwins analogi hadde blitt adoptert uten tilbørlig diskriminering og logisk grunnlag. I hovedsak så han på Darwins ukritiske overføring av Lyells geologiske modus operandi til verden av organisk og menneskelig liv som et utillatelig forsøk på å postulere en ontologisk ekvivalens mellom organiske og uorganiske sfærer. Det er tross alt en stor forskjell mellom planeten Jorden som en geologisk formasjon, som deler sin historie og formasjonsmåte med de "sanseløse blokkene og steinene" i det ytre kosmos, og det senere, avledede riket av jordisk liv og følelse.


En analogi for langt
Lyell kunne derfor ikke akseptere at forklaringsformene han brukte for geologiens livløse rike var anvendelige på dyrs og menneskers verden. Selv om biologisk gradualisme som følge av geologisk uniformitarisme virket som en naturlig og ukontroversiell form for progresjon for Darwin, ser det ut til at Lyell har trodd at Darwin overførte sin tidlige dannelse som geolog til det biologiske riket for ukritisk og uten å ivareta passende og faktisk nødvendige modifikasjoner av analyse (oversetters utheving). I moderne språkbruk kan det hevdes at Lyell trodde Darwin praktiserte en form for udiskriminerende scientisme. Lyell, som ikke samtykket til Darwins underforståtte ekvivalens mellom geologi og biologi (til tross for Darwins gjentatte appeller til ham), erklærte så sent som i 1872 at det grunnleggende problemet med skapelse/evolusjon var like uutgrunnelig som det hadde vært i den tidligere viktorianske perioden da det ofte ble referert til som "mysteriets mysterium". I denne overbevisningen slo Lyell seg effektivt sammen med den senere Wallace, og fra midten av 1860-årene og utover ville Lyell og Wallace (etter sistnevntes beryktede "frafall fra sin egen teori"), til Darwins fortvilelse, bli raske venner og intellektuelle allierte.

Bilde 4. Charles Darwin

En vitenskapelig feilslutning
Darwin-apeEttertiden på den annen side, har med rette eller urette, favorisert Darwins syn på ting og framstilt saken som et tilfelle av vitenskap som utvider sin innflytelse fra en disiplin til den neste med samme metodiske midler. For mange har banen for vitenskapelig fremgang virket krystallklar: Newton, etter å ha tilfredsstillende forklart stjernehimmelen ovenfor, og Lyell etter å ha forklart den livløse jordgeologiens liv, bør severdighetene til vitenskapelig forskning deretter trenes på organisk liv i søken etter en løsning til den jordiske verdens gåter i naturlige termer. Dette ble antatt den eneste veien til å svare på det evige mysteriet om hvordan jordens plante- og dyreliv hadde oppstått og utviklet seg. Så siden Lyell hadde fjernet Guds hånd fra geologisk historie, hvorfor da beholde den for å forklare naturhistorien i form av separate spesielle skapninger? Hvis det var en historie om naturlig evolusjon i den geologiske oversikten, så må det også være en lignende historie å fortelle i studiet av levende vesener.


I regi av den mektige vitenskapelige metanarrativet ble darwinismen raskt innlemmet i post-opplysningstidens domene kalt 'vitenskap', og kostbaret ytterligere få spørsmål ble stilt eller forbehold tillatt. På de senere 1860-tallet kom Lyells uniformitarisme, nå omdefinert som biologisk gradualisme, til å representere "fullføringen av den ufullførte kartesianske revolusjonen som krevde en mekanisk modell for alle levende prosesser." (8) Lyells fine diskriminering ble oversett av de ganske omfattende synspunktene til de mange som var positivt villige til å gi naturlige snarere enn mirakuløse svar på spørsmålene deres om verden. Da Darwin gjorde entré på den offentlige scenen på slutten av 1859, var han derfor i stand til å gi slike personer den typen svar de ropte etter. Til tross for at de ikke hadde noen empiriske bevis for å anbefale det, var darwinismen i stand til å triumfere rett og slett fordi den synkroniserte med tidsånden. I sammenheng med den sekulariserende tidsånden på 1860-tallet føltes det riktig for folk som, da som nå, ikke hadde noen objektive midler til å vurdere om det var rett eller galt.

Bilde 5. Kritisk etterprøvning av premisser viktig

En sekularistisk trosbekjennelse
Den tankegangen fikk mange til å tro at artenes opprinnelse representerte hjørnesteinen i det vitenskapelige prosjektet etter opplysningstiden, og at selve ideen om å se på kontroversen på nytt ville være ensbetydende med å gjenåpne en straffesak som antas å ha blitt løst for lenge siden. Selv den litterære intelligentsia begynte lenge å tenke i termer av avsluttet sak. De siste tiårene av 1800-tallet var garantert vitne til utgivelsen av en så bemerkelsesverdig krise som James Thomsons Darwin-inspirerte ateistiske mareritt, "The City of Dreadful Night" (1878) og Mrs. Humphrey Wards tragiske roman om en prest sin tap av tro, Robert Elsmere (1888), men ved århundrets slutt ser det ut til at Darwin-traumaet er overvunnet eller i det minste normalisert i folks bevissthet.

Bilde 6. Fremfor lettvint ateist-filosofi

Litteraturhistoriker John Holmes kommenterte,
-For neste generasjon engelske poeter [på den annen side] var evolusjon et akseptert faktum. … Darwinismens fulle intellektuelle utfordring dukket sjelden opp. Etter å ha overlevd viktorianere som Hardy til side, ignorerte engelske poeter stort sett darwinismen etter århundreskiftet. Det var deres foreldres og besteforeldres kontrovers, ikke deres egen. (9)


Med andre ord, Darwin ble fra da av gitt bestått som standard, teorien hans gikk stort sett ugransket i Storbritannia - selv om dette av historiske grunner knyttet til landets religiøse historie ikke var tilfelle i Amerika. Med henvisning til forfatterne Robert Frost, Robinson Jeffers og Edna St. Vincent Millay, bemerket Holmes: "Det er i stor grad fordi det religiøse alvoret som karakteriserte viktorianerne fortsatt gjelder i USA at den amerikanske poesien til darwinismen har vært så betydelig og dyptgripende. ." (10)

Akselererende sekularisering
Det er vanskelig å motstå inntrykket av at det akselererte tempoet i sekulariseringen i Storbritannia kan ha vært faktoren som var årsaken til at en fullstendig ubevist og ubeviselig teori kunne få mer gjennomslag og troverdighet i Darwins fødeland enn i Amerika. Man tenker på eksemplet med Thomas Huxley som (offentlig) forsvarte Darwin så stridbart, mens han privat ikke trodde på den spesielle teorien om naturlig utvalg i det hele tatt. Peter Opprinnelse-seleksjonBowler betegnet en gang treffende Huxley som en pseudo-darwinist, det vil si en inderlig materialist som var klar til å gi sin støtte til enhver ikke-teistisk sak, enten den er rett eller gal. Huxley oppfattet naturen og planeten jorden (Tellus) som et lukket system uten tilsyn av en guddommelighet eller noen annen transcendent kraft, og Huxley ble tvunget av tidligere filosofisk overbevisning til å søke en form for helt naturalistisk prosess for artsutvikling.

Bilde 7. Nåtidig test av naturalistisk filosofi


Gitt Huxleys agenda, selv om Darwin ikke hadde truffet den riktige naturlige løsningen, var dette av relativt mindre betydning for Huxley enn det faktum at teorien var fullstendig naturalistisk. Selv om det ikke er noen tvil om den bevegende følelsesmessige kraften til fru Humphrey Wards antydninger om Robert Elsmeres tap av religiøs tro, ser det ut til at den virkelig krampaktige følelsen av tap av tro hun fremkaller i løpet av noen få tiår hadde svekket seg til statusen av bare en sentimental anger for mange briter, liksom nå, i likhet med Huxley, fant seg forberedt på å akseptere en spinkel og dårlig underbygd teori fordi den stemte overens med deres nå mye reduserte forpliktelse til enhver form for transcendent forklaring.

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund


Referanser
1. Genesis and Geology: The Impact of Scientific Discoveries Upon Religious Beliefs in the Decades Before Darwin (New York: Harper, 1959), p. 218.
2. Charles Darwin, Geologist (New York: Cornell UP, 2005), p. 356.
3. Cited by Loren Eisley, Darwin and the Mysterious Mr. X (London, Toronto, Melbourne: Dent, 1979), p. 44.
4. Dr. Samuel Johnson on the over-elaborate poetic similes employed by the poet John Donne.
5. The crowd figure Murellus in Shakespeare's play equates the insensitivity of his peers with the inability of inanimate objects to experience fellow feeling for a departed Roman commander, Pompey (Julius Caesar, Act I, Scene 1, lines 32-37).
6. Hoyle elaborates further, "Large quantities of inorganic material only repeat the simpler forms. The information content of a blizzard is essentially the same as that of a single snowflake" (The Faces of the Universe [London: Heinemann, 1977], p. 164).
7. Of Pandas and People: The Central Questions of Biological Origins, second edition (Dallas: Haughton, 1993), pp. 158-9, citation 159.
8. Richard Lewontin, It Ain't Necessarily So: The Dream of the Human Genome and Other Illusions (London: Granta, 2000), p. 66.
9. John Holmes, Darwin's Bards: British and American Poetry in the Age of Evolution (Edinburgh: Edinburgh UP, 2009), p. 23.
10. Darwin's Bards, p. 23.