Intelligent design undergrunnsbevegelsen og andre refleksjoner
Brian Miller; 28. des. 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1: Dr. Brian Miller snakket til videregående studenter 2018 ID Education Day.


Jeg ble med Discovery Institute for to år siden, men jeg hadde lest arbeidene til ID-forskere siden Michael Denton skrev Evolution: A Theory in Crisis i midten av åttitallet. I de følgende årtier brukte jeg utallige timer på å lese intelligent design-litteratur, og deretter kritikken til den litteraturen, og deretter svarene på disse kritikkene. Jeg følte uformidlet angst i å se hvordan design-teoretikernes skrifter ble konsekvent forvrengt til publikum og hvordan designkritikere ignorerte svarene om kritikkens feil. Jeg lengtet etter dagen da jeg kunne bidra til å presentere sannheten til offentligheten.


Deretter ble jeg ansatt av Discovery Institute gjennom en serie tilfeldige (tilsiktede?) hendelser som forsknings-koordinator for senter for vitenskap og kultur.
Min første begivenhet som medarbeider var på Royal Society møtet om nye trender i evolusjonær biologi -her. Den første taleren, som bidro til å organisere denne konferansen, uttalte at standard evolusjonærmodellen, kjent som den "moderne syntese", forklarer visse prosesser ganske bra, slik som den genetiske variasjonen i utviklende populasjoner.
Men fortsatte han, den forklarer ikke "komplekse utviklingsnivåer" som opprinnelsen til kroppsplaner, kompleks atferd, kompleks fysiologi, utvikling og det faktum at genetisk variasjon ikke er like fordelt (for eksempel eksisterer kun variasjon som kan tillate mindre tilpasninger -her). Han fortsatte selv med å si at standard evolusjonsmodellen ikke er utformet for å håndtere slike store transformasjoner; bare variasjon som tillater mindre tilpasninger eksisterer -her. Resten av konferansen inkluderte samtaler om hvordan ulike utvidelser av teorien kunne gi innsikt i hvordan eksisterende egenskaper kunne gjennomgå mindre justeringer, men ingen presenterte noen konkret løsning på opprinnelsen til komplekse innovasjoner. Jeg ble virkelig slått av den sterke kontrasten mellom hva publikum vanligvis blir fortalt om evolusjonsteorien og hva et økende antall ledende eksperter vet er sant.


Ustødige Pilarer
I de siste to årene har jeg sett store søyler som støtter evolusjonsteorien dramatisk rystet eller at de helt starter å kollapse:
Sjeldenhet av proteiner bekreftet: Tallrike studier har vist at typiske proteiner som finnes i naturen representerer sekvenser av aminosyrer som er så sjeldne at de aldri kan genereres gjennom evolusjonære prosesser. I de siste årene har utfordringer til denne konklusjonen vist seg å være basert på å ignorere eller misforstå nøkkelforskning ( her, her, her og her). Som en følge av dette, kjente evolusjonære krav - for eksempel hvordan samvirke forklarer ikke-reduserbar kompleksitet -her og hvordan ikke-styrte prosesser forklarer opprinnelsen til nye kroppsplaner - virker stadig mer usannsynlige.


Likhetsmønstre: Likheter og forskjeller mellom arter fordeles over taksonomiske grupper i et mønster som er svært inkonsistent med evolusjonære forventninger. Som et resultat blir ethvert argument basert på likheter, for evolusjonens kreative kapasitet, sterkt mistenkt. Dessuten synes likheter (f.eks. ekkolokalisering i flaggermus og hval) å bli distribuert på en måte som er i samsvar med programmerere eller ingeniører som legger lignende designmoduler i sine forskjellige kreasjoner for å møte lignende mål her.


Genetisk analyse av evolusjon: De mest strenge studier på det genetiske grunnlaget for evolusjon viser at de fleste fordelaktige tilpasninger er resultatet av nedbrytning eller deaktivering av gener -her. Videre er evolusjon bare i stand til å generere mindre endringer på nivå av arter og familier, ikke store på høyere taksonomiske nivåer (f.eks. at jordbaserte pattedyr omdannes til hval).


Design intuisjonen
Minst like spennende, har medlemmer av vitenskapelige samfunn brukt design-intuisjonen til å styre sin forskning. Som et resultat har de gjort flere viktige funn som har blitt publisert eller snart vil bli publisert i fremtredende forsknings-journaler. Naturligvis har de ikke direkte koblet sin forskning til konklusjonen av intelligent design - det er for å unngå uunngåelig sensur og andre konsekvenser som ville ha fulgt med. Ikke desto mindre har de økt den voksende kunnskap som peker i den retningen.
Til tross for disse fremskrittene har de konstante anstrengelsene fra Darwins offentlige forsvarere forhindret mange i offentligheten fra å lære sannheten om design-debatten. Et klassisk eksempel er kritikere som appellerer til 'Gud i hullene' feilslutningen, for å frata publikum muligheten fra endog å undersøke design-argumenter når sannheten faktisk er den motsatte. Jeg mener at, i deres forsøk på å nekte det økende beviset for design i naturen, faller hovedstrøms forskere konsekvent i 'materialisme-i-hullene' fellen.
Slik motstand vender mine tanker til Galileos astronomiske observasjoner, som diskrediterte det geosentriske synet på verden. Legender florerer over hvordan filosofer og teologer, 'gift med' Aristoteles' filosofi, nektet å se i Galileos teleskop for å undersøke sannheten. Disse historiene er noe mytiske, men min erfaring har vært at mange forskere i dag nekter, enten bevisst -her eller ubevisst å tillate seg selv endog å vurdere muligheten for design -her.


Intelligent design undergrunnsbevegelsen
Til tross for disse utfordringene har jeg blitt slått av hvordan vår beskjed har spredt seg i hovedsak 'under jorden'. En biolog i vårt nettverk jobbet som postdoktoral forsker ved Harvard. Han forteller om hvordan en fjerdedel av postdoktorene han møtte, i det minste var sympatiske til design-argumenter, men ingen var villige til å erkjenne sin støtte offentlig på grunn av de sannsynlige konsekvensene. I tillegg er et økende antall forskere som ikke engang er filosofisk åpne for muligheten for design, hemmelig kommuniserende med våre forskere. De har blitt trøtte av at deres kolleger miss-representerer evolusjonsteoriens status til offentligheten, og de har blitt forferdet over hvor mange som har missrepresentert styrken i våre argumenter.
Jeg har lite tvil om at det kommende året vil bringe mange nye gjennombrudd på vitenskapsfronten og i vår innsats for å presentere sannheten til bredere publikum.

Tager: Design intuisjonen; Fysiologi; 'Gud-i-hullene'; Intelligent design;hvaler.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund