Ny bok: For denne forskeren pekte ikke vitenskap til ateisme
Stephen C. Meyer; 17. januar 2023 Oversatt herfra.


Ateisme-og-fornuft"Vel, selvfølgelig er du ateist, men hva annet er du som gjør deg interessant?" Spørsmålet ble stilt til en bekjent av meg, av et fakultetsmedlem ved Cambridge University. På den tiden satt vi sammen på en pub og slappet av etter et intensivt seminar. Min bekjente var en medstudent som hadde ønsket å gjøre gunst ved å skryte av at han hadde forkastet sin religiøse oppvekst og nå betraktet seg selv som ateist. Men fakultetsmedlemmet ved bordet vårt var ikke imponert. Selvfølgelig er intelligente mennesker ateister. Hvorfor påpeke det åpenbare?
Denne utvekslingen er anekdotisk, men neppe isolert. Faktisk er det illustrerende for en bredere tankegang i den vestlige verden. Å være rasjonell - og vitenskapelig - er å være ateistisk eller naturalistisk. Ateismens (eller naturalismens) fremgang er for lengst avgjort. Det er ingen grunn til å gjenta det åpenbare.

Bilde 1. Konsekvenser av ateisme


Dette synet har, som alle myter, sin egen opprinnelseshistorie. Det kommer fra mange kilder, som til sammen spenner over en rekke akademiske disipliner, historiske betingelser og menneskelige erfaringer. Men kanskje mest fremtredende blant disse er en viss fortelling - en spesiell historie - om vitenskapens historie. Historien handler om frigjøring, om å bryte de kirkelige lenkene av dogmer og overtro, slik at en uhindret studie av den naturlige verden kan stige triumferende. John William Draper fanget berømt ånden i denne fortellingen i sin bok fra 1874, History of the Conflict Between Religion and Science: "Kristendom og vitenskap er anerkjent av sine respektive tilhengere som absolutt uforenlige; de kan ikke eksistere sammen; den ene må gi etter for den andre; menneskeheten må ta sitt valg - den kan ikke ha begge deler."(1) Vitenskapen strider mot bibelsk religion. Over tid blir ateisme og naturalisme standard, grunnlinjeforpliktelsen til lærde, intelligente mennesker.
Så, er det noe annet interessant ved deg?

 

Konfliktmyten dekonstruert
Likevel er denne fortellingen falsk. En ny bok av Center for Science & Culture-stipendiat Melissa Cain Travis, Thinking God's Thoughts: Johannes Kepler and the Miracle of Cosmic Comprehensibility, gir en klar, grundig og gjennomtenkt analyse av en av de ledende pionerene innen moderne vitenskap, Johannes Kepler, og den dype rollen til tro og teologi som lå til grunn for hans vitenskapelige forskning - og som vedvarer til i dag.

Bilde 2. Johannes Kepler

Kepler
Kepler var ikke alene. Robert Boyle, Isaac Newton, Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus og mange andre som etablerte moderne vitenskap var dypt religiøse tenkere. De så ingen konflikt mellom vitenskap og religion. Tvert imot: de trodde at ved å gjøre vitenskap, oppdaget de Guds plan og åpenbarer den for menneskeheten. Det er faktisk ingen overdrivelse å si at den jødisk-kristne religiøse tradisjonen førte direkte til moderne vitenskap.
For å støtte denne påstanden stilte vitenskapshistorikeren ved Cambridge University, Joseph Needham, et berømt "Hvorfor der? Hvorfor da?" -spørsmål. Hvorfor der - i Europa? Hvorfor da - på 1500- og 1600-tallet? Hvorfor startet ikke moderne vitenskap et annet sted, før da? Tross alt reiste egypterne pyramider. Kineserne oppfant kompasset, blokktrykk og krutt.

Romerne bygde fantastiske veier og akvedukter. Grekerne hadde store filosofer. Likevel utviklet ingen av disse kulturene de systematiske metodene for å undersøke naturen, som oppsto i Vest-Europa i løpet av 1500- og 1600-tallet.


Vitenskap og GudDenne erkjennelsen førte til at Needham og andre vitenskapshistorikere lette etter en annen "X-faktor" for å forklare hvorfor "den vitenskapelige revolusjonen" skjedde, hvor og når den skjedde. Her er konklusjonen de kom til: bare det jødisk-kristne vesten hadde de avgjørende ideene som muliggjorde oppfinnelsen av vitenskap. Som historikeren Ian Barbour sier, "vitenskap i sin moderne form" oppsto "i den vestlige sivilisasjonen alene, blant alle verdens kulturer", fordi bare det kristne vesten hadde de nødvendige "intellektuelle forutsetningene som lå til grunn for vitenskapens fremvekst."
Så, hva var disse forutsetningene? Vi kan identifisere tre. Som Melissa Cain Travis viser, har alle sin plass i Keplers banebrytende verk. Mer generelt finner alle sitt opphav i den jødisk-kristne ideen om en skapergud som skapte mennesker og et ordnet univers.

Bilde 3. Vitenskap peker til Teisme

 

Forståelighet
For det første antok grunnleggerne av moderne vitenskap naturens forståelighet. De trodde at naturen var designet av sinnet til en rasjonell Gud, den samme Gud som skapte menneskers rasjonelle sinn. Disse tenkerne antok at hvis de brukte sinnet til å studere naturen nøye, kunne de forstå ordenen og utformingen som Gud hadde plassert i verden. Som den britiske filosofen Alfred North Whitehead berømt hevdet, "Det kan ikke være noen levende vitenskap med mindre det er en utbredt, instinktiv overbevisning i eksistensen av en tingens orden. Foraarsaket universOg spesielt av en naturorden."(3) Whitehead tilskrev spesielt denne overbevisningen blant grunnleggerne av moderne vitenskap til "middelalderens insistering på Guds rasjonalitet".(4) Det var Guds egen rasjonalitet som lå til grunn for både det menneskelige intellektet og en ordnet verden - og den dype tilknytningen mellom dem.


Dette betydde at verden var forståelig. Den ble skapt for menneskelig oppdagelse, og disse oppdagelsene pekte mennesker tilbake til Skaperen. Som filosofen Holmes Rolston III uttaler, "Det var monoteismen som lanserte den fysiske vitenskapens komme, for den la til grunn en forståelig verden, hellig men desillusjonert, en verden med en blåkopi, som derfor var åpen for vitenskapsfolks søk. De store pionerene innen fysikk - Newton, Galileo, Kepler, Copernicus - trodde troende at de var kalt til å finne bevis for Gud, i den fysiske verden."

Bilde 4. Ulike alternativer som bakgrunn for universet


Som Melissa Cain Travis rikelig dokumenterer, snakket Kepler selv på omtrent samme måte. For eksempel skrev han:
-For [Gud] selv har latt mennesket ta del i kunnskapen om disse ting og har dermed i et ikke lite mål, satt opp sitt bilde i mennesket. Siden han anerkjente dette bildet som han laget som veldig godt, vil han så mye lettere gjenkjenne våre anstrengelser med lyset av dette bildet også for å skyve inn i kunnskapens lys utnyttelsen av tallene, vektene og størrelsene som han markerte ved opprettelse. For disse hemmelighetene er … satt fram foran øynene våre som et speil, slik at vi ved å undersøke dem, til en viss grad ser Skaperens godhet og visdom. (6)


Naturens avhengighet
For det andre forutsatte tidlige vitenskapspionerer naturens avhengighet. De trodde at Gud hadde mange valg om hvordan de skulle lage en ordnet verden. Akkurat som det er mange måter å designe en klokke på, var det mange måter Gud kunne ha designet universet på. For å finne ut hvordan han gjorde det, kunne forskerne ikke bare utlede naturens orden ved å anta det som virket mest logisk for dem; de kunne ikke bare bruke fornuften alene til å trekke konklusjoner, slik noen av de greske filosofene hadde gjort. For eksempel trodde grekerne at siden den mest perfekte bevegelsesformen var sirkulær, antok de at planetene måtte ha sirkulære baner - noe Kepler senere tilbakeviste ved beregninger basert på nøye observasjoner. Som Melissa Cain Travis uttrykker det, "understreket Kepler ... forrangen til empiriske data fremfor filosofiske forhåndsforpliktelser," inkludert "de sirkulære banene til den aristotelisk-ptolemiske modellen."

Bilde 5. Planetbanene viste seg elliptiske -ved observasjon

Elliptiske baner
I stedet trodde forskere som Kepler at ordenen i naturen var et produkt av guddommelig overveielse og valg, det den skotske teologen Thomas Torrance kaller "kontingent rasjonalitet". (7) På grunn av denne teologiske troen antok disse forskerne at de måtte observere, teste og måle for å forstå Guds design. Som vitenskapshistoriker Ian Barbour kortfattet bemerker: "Læren om skapelsen innebærer at detaljene i naturen bare kan bli kjent, ved å observere dem."(8)


Kepler forkjempet dette grunnleggende elementet i moderne vitenskap. Som vitenskapshistoriker Michael Keas forklarer:
Kepler foreslo at blant de matematiske ideene som eksisterer i det guddommelige sinn, valgte Gud fritt noen av dem til å styre sitt skaperverk. Fordi Gud har friheten til å gjøre mange mulige universer i samsvar med hans evige egenskaper, kan man ikke bare utlede fra tidligere prinsipper en enkelt måte, at Gud må ha skapt verden. Å oppdage sannsynlig sannhet i vitenskapelige ideer, derfor krever testing, noen ganger med eksperimenter, for å avsløre teorienes dyder og laster.(9)
Som andre pionerer innen moderne vitenskap, ga Keplers teologi fruktbar jord for en empirisk rik tilnærming til naturen.

Feilbarheten til menneskelig fornuft
For det tredje aksepterte tidlige vitenskapsmenn en bibelsk forståelse av kraften og grensene til menneskesinnet. Selv om disse forskerne så menneskelig fornuft som en gave til en rasjonell Gud, anerkjente de også feilbarligheten til mennesker og derfor feilbarligheten til menneskelige ideer om naturen. Som Steve Fuller forklarer:
Forskning i vitenskapens historie og filosofi antyder at to bibelske ideer har vært avgjørende for vitenskapens fremvekst, som begge kan tilskrives lesningen av 1. Mosebok levert av FeilbarligAugustine, en tidlig kirkefar, hvis arbeid ble stadig mer studert på slutten av Middelalderen og spesielt reformasjonen. Augustin fanget de to ideene i to latinske språkdannelser, som prima facie skar mot hverandre: imago dei og peccatum originis. Førstnevnte sier at mennesker er unike som art, ved at vi er skapt i Guds bilde og likhet, mens sistnevnte sier at alle mennesker er født etter å ha arvet Adams feil, "opphavsynden". (10)


Et slikt nyansert syn på menneskets natur innebar på den ene siden at mennesker kunne oppnå innsikt i naturens virkemåte, men at de på den annen side var sårbare for selvbedrag, fantasiflukter og for tidlig hopping til konklusjoner. Dette sammensatte synet på fornuften - en som bekreftet både dens evne og feilbarlighet - inspirerte tillit til at naturens design og orden kunne forstås hvis forskere nøye studerte den naturlige verden, men avfødte også forsiktighet med å stole på menneskelig intuisjon, formodninger og hypoteser, med mindre de ble nøye testet ved eksperiment og observasjon.(11)

Bilde 6. Menneskelig forståelse feilbarlig


Innen astronomi, for eksempel, hevdet skeptiske tenkere at mennesker ikke kunne vite de sanne bevegelsene til himmellegemer. I beste fall kunne de bare "redde tilsynekomsten" - finne opp fiktive teorier som var ment å fange opp empiriske data uten noen gang å skjelne de sanne årsakene til ting. Likevel hadde Kepler betenkeligheter. Han betraktet astronomi som en søken etter sannhet, om himmelsk bevegelse, en ekte "himmelfysikk". Som Travis observerte, var Kepler "den første [naturfilosofen] som utviklet en ekte physica coelestis, og som søkte etter en universell lov for å redegjøre for himmel-mekanikk." Likevel visste Kepler også at et slikt mål krevde veldig nøye tenkning. Travis forklarer at Keplers banebrytende arbeid med sikker vitens dyder og teorivalg, gjenspeiler denne nyanserte, oppmerksomme omsorgen. I likhet med andre, visste Kepler at Guds utforming av menneskesinnet tillot store oppdagelser, men bare hvis feilbarligheten til menneskets natur nøye kunne begrenses.

Vitenskapens Telos
Så det jødisk-kristne verdensbildet ga et avgjørende grunnlag for fremveksten av moderne vitenskap. Og Kepler var midt i det. Men selv om et bibelsk syn kan være grunnlaget for vitenskap, hva var slutten på det hele? Det vil si, hva var den dypere hensikten med studiet av naturen? Som Thinking God's Thoughts demonstrerer, var studiet av tingene nedenfor opprinnelig ment å peke mennesker til prakten på tingene ovenfor. Dessuten viser Travis sin anvendelse av Keplersk-innsikt, på Vitenskap og Gudmoderne diskusjoner, at vitenskapens sanne telos fortsatt er å peke på Gud.

Bilde 7. To hovedalternativer til slutt


Kanskje Kepler sa det best i sine bønnfulle refleksjoner om sine astronomiske demonstrasjoner i The Harmony of the World: "O Du som ved naturens lys beveger i oss begjæret etter nådens lys, slik at du ved det kan bringe oss over i herlighetens lys ... vær nådig og verdig og få til at disse mine demonstrasjoner kan være befordrende for Din herlighet og til frelse for sjeler, og på ingen måte kan hindre det."(12)
Redaktørens notat: Denne artikkelen er tilpasset fra Dr. Meyers Forord til 'Thinking God's Thoughts': Johannes Kepler and the Miracle of Cosmic Comprehensibility, av Melissa Cain Travis.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund