Omskriving av biologi uten spinn
Ann Gauger; 12. januar 2015. Oversatt herfra.


snurrebassBilde1 Snurrebass (kilde): Tom Raftery/Flickr.


Det er en morsomt at - vitenskapelige artikler har ofte evolusjonært språk lagt på toppen av dataene som glasur på en kake. Selv i artikler som fokuserer spesielt på evolusjonære forklaringer, kan glasuren (evolusjonsspråket) fortsatt skilles fra kaken (de faktiske eksperimentelle dataene).


Jeg har lagt merke til at denne dikotomien skaper et slags dobbeltsyn. Jeg vet hvilke data som ligger til grunn for evolusjonsargumentene. Ved å sette til side premisset om at evolusjon er sann, kan jeg lese det som står på siden og samtidig se hvordan den artikkelen ville vært om nøytralt, faktabasert språk ble brukt i stedet for evolusjonært språk.
La meg gi deg et eksempel. Nedenfor er en passasje fra en artikkel om opprinnelsen til programmert celledød, et emne som jeg skrev om tidligere. Oppgaven har et evolusjonært synspunkt, men kan enkelt uttrykkes på en nøytral måte. For å illustrere har jeg streket over originalspråket og kursivisert den erstattende teksten:

Bilde 2. Bakom koder -intelligens


kodonOpprinnelsen til eukaryoter og fremkomsten av multicellularitet Opprinnelsen til eukaryoter og multicellularitet er betydningsfulle evolusjonære overganger som involverte oppfinnelsen av flere fundamentalt nye funksjonelle systemer. Det eukaryote kromatinremodelleringsmaskineriet, cellesyklusreguleringssystemene, kjernekonvolutten, cytoskjelettet og det programmerte celledødsapparatet (PCD eller apoptose) er alle slike store eukaryote innovasjoner som ikke ser ut til å ha direkte prokaryote forgjengere analoger. Selv om bakterieceller begår selvmord under visse omstendigheter, for eksempel under dannelse av fruktkropper i Myxobacteria, ser ikke disse mekanismene ut til å være avgjørende for overlevelsen av prokaryoter generelt, og deres molekylære oppbygging ser ut til å være uten sammenheng med eukaryotisk apoptotisk maskineri. . I kontrast, i flercellede eukaryoter, ser PCD ut til å være universelt tilstede og bør faktisk betraktes som et av kjennetegnene til selve den flercellede tilstanden.
Jeg endret bare ordene med evolusjonære konnotasjoner, og lot fakta være de samme.


En vanskeligere sak kommer fra sammendraget av en helt fersk artikkel. Nok en gang har jeg modifisert sitatet ved å fjerne ord som er evolusjonære tolkninger og erstatte dem med fakta som ble brukt for å rettferdiggjøre disse tolkningene:


Design-argument-Vi sekvenserte MSY (mannspesifikk region av Y-kromosomet) til C57BL/6J-stammen av laboratoriemusen Mus musculus. I motsetning til teorier om at Y-kromosomer er heterokromatiske og genfattige, er musens MSY 99,9 % eukromatisk og inneholder omtrent 700 proteinkodende gener. Bare 2% av MSY stammer fra forfedres er lik i rekkefølgen til autosomer. I stedet tilhører alle unntatt 45 av MSYs gener som stammer fra forfedres tre ervervede, massivt amplifiserte genfamilier som ikke har homologer lignende sekvenser på primat MSY, men som har ervervet amplifiserte homologer amplifisert lignende sekvenser på musens X-kromosom. Den komplette muse-MSY-sekvensen avslører dramatiske krefter i kjønnskromosomutviklingen mulige faktorer som påvirker innholdet av kjønnskromosomer: avstamningsspesifikk konvergent akkvisisjonsforsterkning av X-Y-genfamilier, muligens drevet av antagonisme mellom ervervede X-Y-homologer artsspesifikke sekvenser som er tilstede i flere kopier på både X- og Y-kromosomene til mus, muligens på grunn av konkurrerende interaksjoner eller doseringskrav.

Bilde 3. Type av argument -for Design


Leksjonen? Biologiartikler er allestedsnærværende farget av evolusjonær tolkning, som kan skilles fra faktiske eksperimentelle resultater. Forskere bør være tydelige på forskjellen mellom de underliggende observasjonene og tolkningen som ligger på dem i det de skriver, og spesielt i det de sier til allmennheten. Men det er ikke slik.
Nå blir spørsmålet hvilken forklaring som passer til fakta. Det evolusjonære synet tilskriver enhver observert likhet til evolusjonær slektskap, og forklarer alle biologiske strukturer som et resultat av rent naturlige evolusjonsprosesser. Dette er tilfellet selv for kompliserte biologiske apparater som programmert celledød, cellesyklussystemet, kromatinremodelleringsmaskineri, strukturer som kjernekonvolutten, eller for DNA-sekvenser som Y-kromosomet MSY (se ovenfor). På den annen side kan de samme strukturene tilskrives design. Ordene som brukes for å beskrive dem (apparater, maskineri, system) avslører deres likhet med intelligent utformede objekter.

Livet ser absolutt designet ut -lenke. Designspråk gjennomsyrer utilsiktet mainstream-artikler til tross for et bias mot intelligent design. Det er så merkbart at det er skrevet artikler som oppfordrer forskere til å unngå teleologisk språk -lenke (det vil si design-språk) og bruke mer evolusjonært språk. Mer spinn med andre ord.

Ann GaugerEr ikke det ironisk.

Ann Gauger SENIOR stipendiat, SENTER FOR VITENSKAP OG KULTUR


Dr. Ann Gauger er direktør for vitenskapskommunikasjon og seniorstipendiat ved Discovery Institute Center for Science and Culture, og seniorforsker ved Biologic Institute i Seattle, Washington. Hun fikk sin bachelorgrad fra MIT og sin Ph.D. fra University of Washington Department of Zoology. Hun hadde et postdoktorstipend ved Harvard University, hvor arbeidet hennes var på molekylært motor kinesin.

Bilde 4. Ann Gauger