New Scientist: Ichthyosaurs utviklet seg "forbløffende raskt"
Casey Luskin; 14. februar 2023. Oversatt herfra. {Tilføyelser i slik parentes ved oversetter.}


IchtyosaurBilde 1. Ichtyosaur


I desember kommenterte Günter Bechly den ikke-neo-darwinistiske opprinnelsen til ichthyosaurene (store marine reptiler som levde i mesozoikum), og skrev -lenke:
-En ny studie som beskrev Sclerocormus som søster-slekten til Cartorhynchus, fant "at ichthyosauriforms utviklet seg raskt i løpet av de første en million årene av deres utvikling" (Jiang et al. 2016). Dette betyr at den fiskelignende habitusen til ichtyosaurene stammer fra terrestriske firbeinte forfedre, innenfor en fjerdedel av levetiden til en enkelt stor virveldyrart. Ikke akkurat gradvis etter mitt syn! Faktisk, fortalte en venn av meg, som er en av de ledende ekspertene på ichtyosaurer og ikke en teist, meg privat og konfidensielt, at han kom til å tvile på neo-darwinisme som en adekvat forklaring av nettopp denne grunnen.

"En ekte smash"
Nå har en artikkel i New Scientist bekreftet disse problemene, med en historie med tittelen "Det største dyret noensinne kan ha vært trias ichthyosaur super-rovdyr." -lenke. I følge underoverskriften, "Nye fossilfunn viser at rovmarine reptiler fra 200 millioner år siden kan ha vært større enn dagens blåhvaler - og at de utviklet seg forbløffende raskt."
-Så, i 2021, rapporterte Sander og kollegene hans om et ekte gjennombrudd. De beskrev en 2 meter lang ichthyosaur-hodeskalle, pluss noen andre bein, funnet på et sted kalt Fossil Hill i Nevada. Dyret, som de kalte Cymbospondylus youngorum, var trolig 17,5 meter langt. Det levde for 246 millioner år siden, bare 6 millioner år etter Perm-Trias-utryddelsen, og bare 2 millioner år etter proto-ichthyosaurene. Implikasjonen var klar: Når de først hadde tatt til vannet, ble noen ichthyosaurer veldig store, veldig fort.


-Ved første øyekast ser dette ut til å være en sjokkerende rask evolusjonspuls. Til sammenligning ser det ut til at hvalene har tatt titalls millioner år på å utvikle seg fra landlevende dyr til havgiganter.

Andre kilder har bekreftet den raske utviklingen av ichthyosaurer. En artikkel fra 2021 i Science siterte "rask utvikling av kroppsstørrelse hos ichtyosaurer" og "raske økninger i forskjellsmål hos tidlige iktyosaurer" som "reflekterer rask avstamnings-diversifisering og diettspesialisering."
Selvfølgelig er påstanden ovenfor om hvaler som tar "titalls millioner år å utvikle seg" ikke riktig, ettersom full akvatiske hvaler også sies å ha utviklet seg utrolig raskt fra landpattedyr, på kanskje bare noen få millioner år, ikke "titalls millioner "." En artikkel på Phys.org -lenke, publisert også i fjor sa:
-Dr. Coombs kommenterer "I løpet av åtte millioner år går hvalenes forfedre fra å være fullstendig terrestriske, slik som den firbeinte, lodne Pakicetusen som levde rundt kanten av Tethyshavet, til å være fullstendig akvatiske.


"Dette er veldig raskt i evolusjonære termer."
FOrespeilet-evolusjonDenne artikkelen dekket en forskningsartikkel fra 2022 i Current Biology, "The tempo of cetacean cranial evolution"-lenke, som fant at "Cetacean-mangfold ble oppnådd gjennom tre nøkkelperioder med rask evolusjon" der de "Høyeste evolusjonsratene sees under den første evolusjonen av stammen hvaler" - perioden nevnt ovenfor - og "fossiler demonstrerer raske overganger til et nytt morfologisk rom." Artikkelen fortsetter:
Utviklingen av hvaler (hvaler, delfiner og niser) involverer en av de mest ekstreme overgangene av noen virveldyr-avstamning. Dette skiftet skjedde i løpet av det evolusjonært korte 8-12 millioner år og er fanget opp av en eksepsjonell fossilregistrering, som startet i tidlig eocen (~53 Ma) som dokumenterer omorganiseringen av hvalens kropp til kroppen til en fullstendig vannlevende organisme. Noen av de mest ekstreme anatomiske endringene i denne overgangen skjedde i hodeskallen, og gjorde det mulig for hvaler å finne føde, puste og navigere i sine nye vannmiljøer.

Bilde 2. Forespeilet evolusjon. Dette skal ha skjedd på få millioner år.

Nye nisjer, åpne for virksomhet
I alle fall fortsetter New Scientist-artikkelen med å foreslå at de gigantiske ichthyosaurenes raske utvikling skyldes at nisjer åpnet seg etter Perm-Trias-utryddelsen som tillot dem å utvikle seg raskt:
Hvalfossil-Men gitt at ichtyosaurene levde umiddelbart etter en periode med dyp økologisk omveltning, burde vi kanskje ikke være for sjokkerte. "Jeg mistenker at en av hovedårsakene til [deres raske utvikling til giganter] ganske enkelt er fordi ingen andre gjorde det," sier Lomax. Det kan være at et så raskt skifte var mulig fordi Perm-Trias masseutryddelsen reduserte mangfoldet i havene, og skapte en mulighet for gigantiske dyr til å utvikle seg, som ichtyosaurene grep.

Bilde 3.Hvalfossil Ambulocetus natans, Nasjonalmuseum for natur og vitenskap, Tokyo


Dette konseptet om at adaptive stråling oppstår etter masseutryddelse, når nisjer er tomme og tilgjengelige for å fylles, er en gammel idé. En artikkel fra 2022 i Frontiers in Earth Science påkalte eller antydet adaptiv forgrening, for å forklare den raske opptredenen av mangfold i forskjellige virveldyrgrupper etter Perm-Trias-masseutryddelsen:
-Blant virveldyr spesielt ser det ut til at naturen til deres utvinning [etter utryddelse -lenke] også markerer noe uvanlig. Enkelte grener, som fisker og tetrapoder viste svært raske diversifikasjoner i havet. .. Marine rovvirveldyr viser spektakulære og raske diversifikasjoner i tidlig og mellomtrias, og nye funn fra Kina har bekreftet deres tidlige start i Trias, men ikke i sen-Perm. .. Den nylige analysen av en gigantisk ichthyosaur, Cymbospondylus youngorum, fra det Anisian-aldrende Fossil Hill-medlemmet i Favret-formasjonen i Nevada, gir imponerende bevis på den raske diversifiseringen av disse marine reptilene. Dette dyret er estimert til å være 17,6 m langt og veie 45 tonn, og forfatterne utfører en detaljert makroevolusjonær analyse som viser enormt rask oppnåelse av enormt mangfold og stor kroppsstørrelse av ichthyosaurer i Olenekian og Anisian, et godt eksempel på en "tidlig utbrudds" forgrening.


Men denne forklaringen mangler mekanismer - se under her; og utforsker aldri hvordan biologisk informasjon kan oppstå så raskt. De rå dataene forblir i direkte konflikt med darwinistisk gradualisme - lenke; Noe som betyr at dette er et tilfelle av evolusjonsbiologi som prøver å bortforklare dataene, som ellers ikke var direkte forventet under modellen deres. {Se også om hval -her.}

Casey Luskin
Casey Luskin er geolog og advokat med høyere grad i vitenskap og jus, som gir ham ekspertise i både de vitenskapelige og juridiske dimensjonene av debatten om evolusjon. Han fikk sin doktorgrad i geologi fra University of Johannesburg, og BS- og MS-grader i geovitenskap fra University of California, San Diego, hvor han utstrakt studerte evolusjon, både på hoved- og lavere nivå. Hans jusgrad er fra University of San Diego, hvor han fokuserte studiene på første Amendment, utdanningslov og miljørett.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

 

Vitenskapsartikkel innrømmerat evolusjonsmekanismen til "adaptiv forgrening" mangler empirisk bevis
Av Casey Luskin, 20.februar, 2009. Oversatt herfra {Understreking og kursiv ved oversetter. }


En fersk artikkel i Science med tittelen "Adaptive Radiation: Contrasting Theory with Data" -lenke, innrømmer at bevisene som dokumenterer den nøyaktige funksjonen til en viktig makroevolusjonær mekanisme - "adaptiv forgrening" - mangler. Artikkelen innrømmer at "nøyaktig hvordan forgrening oppstår, og hvordan den er forskjellig mellom taxa og i forskjellige settinger, samt hvorfor noen avstamninger forgrener seg, og andre ikke, fortsatt er uklare."

Bilde 4. Sturt mulighetsrom for gener og proteiner


Da jeg studerte evolusjonsbiologi på college, lærte jeg at nye typer organismer ofte har dukket opp brått i livets historie. Siden darwinistisk evolusjon er ment å foregå med "mange, suksessive, små modifikasjoner", ga disse dataene liten mening i lys av evolusjonen. Professorene våre har alltid forsikret oss om at rask utvikling eller brå opptreden av store makroevolusjonære innovasjoner, kan forklares med en mekanisme de kalte "adaptiv utstråling/forgrening". For eksempel gir min intro-nivå college biologi lærebok, Campbell's Biology, den korte forklaringen at "Evolusjonen av mange mangfoldig tilpassede arter fra en felles stamfar kalles adaptiv utstråling." (Biology, 4. utg., s. 444) Svært få tilleggsdetaljer er gitt om denne mekanismen, som skal forklare hvor mange arter som raskt diversifiserer og fyller nye nisjer raskt. Dette fikk meg alltid til å lure på: Er "adaptiv utstråling" bare en tryllestav som kan viftes over livets historie, for å forklare hvordan ulike makroevolusjonære innovasjoner kan oppstå raskt i livets historie, eller er det faktisk harde bevis for denne teorien? Denne nylige artikkelen i Science har bekreftet mine mistanker om at det er førstnevnte.

 


Som nevnt har artikkelen tittelen "Adaptive Radiation: Contrasting Theory with Data" (tittelen gir et annet eksempel der forskere bruker ordet 'teori' i en betydning som ikke betyr en velprøvd forklaring), og den innrømmer at vår Empiriske eksempler på adaptiv forgrening, alle innenfor lavnivå-taxagrupper: "Darwins finker på Galápagos-øyene, Anolis-øgler på karibiske øyer (fig. 1), hawaiiske sølvsverd og ciklider i de østafrikanske store innsjøene." I følge artikkelen er noen av disse eksemplene (som Darwins finker, eller sølvsverdene, som bare har omtrent 5 arter) ikke imponerende fordi de har "relativt lav artsrikdom." Gitt likheten mellom disse artene (i hvert tilfelle har vi fortsatt å gjøre med finker, øgler, sølvsverd eller akvariefisk), inspirerer disse ikke tillit til den kreative kraften til adaptiv forgrening, for å produsere store endringer i organismer. {Se også ikke-tilfeldige endringer -Del 1 og Del 2.}


Mekanismen for adaptiv stråling, sies å stå for noen av de viktigste hendelsene i livets historie. Robert Carroll observerer i Trends in Ecology and Evolution at "i løpet av mindre enn [sic] 10 millioner år dukket nesten alle de avanserte phylaene opp, inkludert pigghuder, chordater, annelids, brachiopoder, bløtdyr og en rekke leddyr" og konkluderer med at den "ekstreme hastigheten på anatomisk endring og forgrenings-utstråling i løpet av denne korte tidsperioden, krever forklaringer som går utover dem som er foreslått for utviklingen av arter i den moderne biotaen."Kambrisk-eksplosjon
Faktisk innrømmer denne nylige artikkelen i Science molekylære og fossile bevis for brå opptreden, og sier: "Et stadig mer vanlig tema i molekylære studier av artsdannelse, er funnet av et utbrudd av artsdiversifisering tidlig i en klads historie (37, 38). Dette mønsteret er også sett i fossilregistrene for noen grupper." Artikkelen erkjenner subtilt bevis for rask opptreden av arter, og innrømmer deretter åpent, at vi ikke har tilstrekkelig empirisk bevis for å forstå denne angivelig avgjørende evolusjonære mekanismen for "adaptiv utstråling" til å forklare arters brå opprinnelse:
"Flere empiriske studier er nødvendig, spesielt rettet mot å vurdere spådommene diskutert ovenfor. For øyeblikket sitter vi igjen med et tilfeldig sett med studier som tilfeldigvis er relevante."

Bilde 5. Skjematisk om arters opphav


"Mer generelt er evolusjonsbiologi en induktiv vitenskap der vi etablerer generaliteter, ved akkumulering av casestudier. Antall adaptive forgreninger som har blitt grundig studert fra de mange forskjellige perspektivene som er relevante for diskusjonene våre, er overraskende lite. Mer detaljerte studier, integrert på tvers av en rekke tilnærminger og disipliner, er nødvendig for å bygge et reservoar av casestudier, som generaliseringer kan trekkes fra."
(Sergey Gavrilets og Jonathan B. Losos, "Adaptive Radiation: Contrasting Theory with Data," Science, Vol. 323:732-737 (6. februar 2009).)
Til tross for de ærlige innrømmelsene om mangelen på data, som viser hvordan adaptiv utstråling fortsetter, vinkes denne magiske tryllestaven av "adaptiv utstråling" over livets historie, for å gjøre rede for de enorme delene av makroevolusjonær innovasjon. Dette vekker ikke tillit til moderne evolusjonsbiologi.


Artikkelen innrømmer videre at et problem når man studerer forgrening, er at man har å gjøre med engangshendelser som er uforutsigbare: "ekstrapolering fra prosesser som opererer i dag til det som skjedde tidlig i en forgrenings-historie er problematisk; Tidligere kan forskjellige prosesser ha fungert, eller resultatet av disse prosessene kan ha vært, annerledes." Med andre ord, når vi har å gjøre med engangshendelser som ikke kan gjentas eller testes i laboratoriet, kan vi ikke forutsi utfallet:
"I løpet av de 150 årene siden publiseringen av Origin, har adaptiv forgrening fortsatt å forbløffe og inspirere både forskere og publikum. Men nøyaktig hvordan utstråling oppstår, og hvordan den er forskjellig mellom taxa og i ulike settinger, samt hvorfor noen avstamninger forgrener seg -og andre ikke, er fortsatt uklart. Mest sannsynlig er dette fordi det ikke er noe enkelt svar: Avstamninger varierer på mange måter, ulike evolusjonsfaktorer virker samtidig, lignende evolusjonære utfall kan oppnås via alternative veier, og betingelsene av sted og tid spiller en stor rolle i å lede den evolusjonære prosessen."
(Sergey Gavrilets og Jonathan B. Losos, "Adaptive Radiation: Contrasting Theory with Data," Science, Vol. 323:732-737 (6. februar 2009).)

Mangelen på forutsigbarhet som ligger i denne avgjørende evolusjonsmekanismen betyr ikke at adaptiv forgrening er uvitenskapelig som forklaring. Historiske vitenskaper omhandler ofte unike historiske hendelser som ikke kunne vært forutsagt, og absolutt ikke kan gjentas. Men innrømmelsene til denne artikkelen viser, at evolusjonsbiologien ikke alltid er avhengig av forutsigbare prosesser.
Denne artikkelen bør beundres for sin åpenhet om mangelen på data for adaptiv forgrening. På en eller annen måte mistenker jeg at når biologer svarer på oppfordringene om flere studier, vil de ikke finne bevis for at Casey-Luskinnaturlig utvalg - selv om det opererer på arter som utvider seg til nye, åpne habitater og nisjer - kan produsere storskala evolusjonære endringer i de raske hastighetene som kreves av fossile og molekylære data.


Bilde 6. Casey Luskin


Casey Luskin er geolog og advokat med høyere grad i vitenskap og jus, som gir ham ekspertise i både de vitenskapelige og juridiske dimensjonene av debatten om evolusjon. Han fikk sin doktorgrad i geologi fra University of Johannesburg, og BS- og MS-grader i geovitenskap fra University of California, San Diego, hvor han utstrakt studerte evolusjon, både på hoved- og lavere nivå. Hans jusgrad er fra University of San Diego, hvor han fokuserte studiene på første Amendment, utdanningslov og miljørett.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund