Skriftlig referat ut fra lydfil om om nylonase -her:
(Ann Gauger, phD i zoologi, leder ved Centre for science and culture)

Hvorfor bry seg om det er lett å få fram nye proteiner. Det er et argument i Darwins Doubt at ny informasjon i forbindelse med nye livsformer, er vanskelig å gjøre rede for.
D. Axe har beregnet sannsynligheten for nye fungerende proteiner til 1: (10 opphøyd i 77) -som er en astronomisk lav sannsynlighet.
Dersom det er lett å få nye proteiner med nye funksjoner, ville det stå i motstrid til påstander fra Axe og Meyer.

Bilde 2. Nylon-bakterier

Oppdagelse av nylonase:
Nylon ble til i siste del av 1930-årene, og senere ble det oppdaget et enzym som fortærte nylon. Japanske forskere identifiserte enzymet,
som ble sekvensiert. Nyl-B (prime) genet ble spesielt undersøkt. Det viste seg at det hadde to åpne leserammer:
(Start-kodon: ATG Stopp-kodon: TAA; TAG; TGA... En kan lese enzym i 3 rammer: siden kodoner har 3 baser (nukleotider -ATC..).
Eks: 'En ung mann' Om en skifter leserammen ett steg -til høyre: 'nun gma nn' )


Antallet kodoner kan være i tusener. Det hender at stoppkodoner forekommer i gjennomsnitt for hver 50.base:
S. Ono oppdaget at det ikke var stopp-kodon i nylonase: Dermed kunne det være et 'ramme-skift' i et pre-eksisterende enzym,
som forandret enzymet til et fungerende. Det ville i så fall gå direkte i mot at det er vanskelig å få et nytt fungerende enzym.

Var Ono korrekt? Han var en glimrende biolog, og la fram en interessant hypotese.
Det ble imidlertid lagt fram som faktum, spesielt av biologer på weben. Men det er mer enn det som ble publisert: japanske forskere fortsatte undersøkelsen.
Foldingsstrukturen til nyl-B tilsvarte et annet protein, som ble undersøkt for aktivitet. Det ble funnet at det hadde funksjon i carboxyl-esterase: som produserer tilsvarerende bånd som nylonase.
Nyl-B og nyl-B prime skilte seg bare ved 47 aminosyrer og det ble oppdaget at det trengtes kun 2 mutasjoner for å få til endring i funksjon i disse, som kan foregå stegvis.

 

Bilde 2. En kan regne ut teoretisk sannsynlighet slik:

Konklusjon:
Nylonase kom fra et pre-eksisterende enzym, som hadde en pre-eksisterende aktivitet.
Endringen skjedde ikke ved endring i rammeskift, men ved at en nesten tilsvarende enzym allerede fantes og hadde funksjon.
Nylonase har potensiale til å kode for 3 proteiner, men det trengs videre utforsking for å bekrefte dette.
Uten start-kodoner, kunne det være vanskelig å starte, men det finnes alternative start-kodoner, oppdaget av Gauger.
(Nyl-B har 2 åpne lese-rammer framover, og 1 bakover! Om en ser etter genets kodings-sekvenser, må en stenge for alternative lesemåter, siden det ville produsere 'søppel' det meste av tiden.)

 

Forsøkt skrevet ut fra muntlig gjennomgang av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)