Momenter til undring

(etter notater fra seminar ved Kjell Tveter under Oase 2013)

Utgangspunkt: Universet er enten skapt eller blitt til ved tilfeldighet. Tror du at universet og livet er blitt til av seg selv, kan du sjekke noen av punktene under. Hvilket en velger avhenger av tro. Vi utfordrer til å velge hva som er mest sannsynlig. Er det at en designer/skaper står bak, eller at alt er blitt til ved 'tilfeldighetenes frie spill' ? Vi skal vurdere litt disse to alternativene under. (Et tredje alternativ er at universet er skapt med utviklingsmuligheter. Da er det verken blitt til eller utviklet seg 'helt tilfeldig', men det er vanskelig å spore for vitenskap og avhenger mye av hvilket livssyn en velger.)

I levende celler ligger det innbakt informasjon som både er: Funksjonell, kompleks og spesifisert. Sammenfattet kan en si informasjonen er preskriptiv.

Et annet begrep er meta-informasjon (informasjon som omhandler informasjon). Slik informasjon er ikke fysisk, men meta-fysisk. Video: Evicence for Creation.

Termodynamikkens 2.lov sier at systemer overlatt til seg selv, går mot stadig større uorden.

2-term-lov

The strong force: en kraft som er ca 10.000 ganger sterkere enn tyngdekraften inni atomer. Den binder sammen elementærpartiklene (kvarkene) i atomene, og er en av de 4 grunnleggende krefter i naturen. Hadde den vært litt større eller mindre, ville liv vært umulig..

strong-force

Fine-tuning av naturlover og naturkonstanter (antropisk-prinsipp)

C og O dannes ved en resonans som må være helt eksakt

kjerne-resonans

Det enkleste liv vi kjenner har 159 662 kodede sekvenser. ( Det er mulig det finnes mindre DNA i andre forbindelser) 

Det minste DNA en kjenner til inneholder kodede sekvenser på 160.000 tegn. I den menneskelige celle er det 3,2 milliarder tegn.

Rekkefølgen og sammensetningen er nødvendig for å leve.

dna

I hemoglobin er det 574 aminosyrer. Sannsynligheten for at 100 aminosyrer skal hekte seg sammen tilfeldig, er 10 opphøyd i (-164) W. Dembski hevder at det som har lavere sannsynlighet enn 10 opphøyd i (-150) aldri vil inntreffe.. 

 

 

aminorsyrer

Det finnes spesielle åpninger - aquaporiner- som som ligger i cellemembranen og som akktiveres ved akutt vannbehov. Mange substanser transporteres inn i cellen ved hjelp av spesielle reseptorer, f. eks. for glukose.

Det går ca 100 celler på én mm. Inni hver celle er det 'fabrikker'. Proteinfabrikken ( ribosom ) måler 23 nanometer ( 2.3 x 10-8 )m.

 

membran

I hver cellekjerne er det ca. 2000 åpninger. Hver av disse kontrollerer hva cellen slipper ut (m-RNA).

I hver cellekjerne er det 25 millioner oppkveilede spoler. Tre dimensjonal folding er en forutsetning for liv (Sannsynlighet for tilfeldig folding: 10 opphøyd i (-77). 
glukose-energi

I et foster produseres det ca en kvart million nye nerveceller pr. minutt. Inni cellen fins 'transportarbeidere'(dynein) som har kne med gear, men trenger 122.000 skritt pr. mm. Kinesin og myosin er to andre slike 'arbeidskarer'. De kan hjelpe hverandre. Da øker skrittlengden ca 2.5 ganger.

dynein

I enkelte bakterier finst det flageller, som gjør 100 000 omdreininger pr. min (3 dobbelt av bilmotor) og delene trenger ikke reparasjon. I en enkelt flagell er det 40 proteiner..

Enzymer er nødvendig for liv. Det finst 10.000 enzymer i mennesket. Hver av dem reagerer med kun ett substrat(grunnlag) Disse passer nøyaktig til hverandre og forutsetter en samordnende instans.

enzym-substrat

For at fisk skal endres til krypdyr, kreves hundrevis, om ikke tusenvis av nye proteiner. Gen for dette må aktiveres, som krever et eget system. Da må genene eller oppskriftene for alle disse proteinene først være til stede i DNA. Uten dette genet kan ikke noe protein syntetiseres. Dessuten må et eget signalsystem aktivere genet.

Mutasjoner er stavefeil i DNA. De aller fleste mutasjoner er skadelige, andre er nøytrale. Det er dissens om det finnes mutasjoner som kan gi en ny gunstig dannelse ( fordelaktive mutasjoner ) Noen er nøytrale, mens resten er fortinnsvis skadelige.

genmutasjon

For at mutasjoner i prinsippet (teorien) skal medføre utvikling, må de være koordinerte. Som eks. kan nevnes at 3 koordinerte mutasjoner vil kreve flere milliarder år. Det vil således ikke være tid for at aper kan gå over til mennesker. (Gris har for øvrig større celle-likhet med menneske enn aper)

koordinerte mutasjoner

Når Nobel-prisvinnere spørres anonymt hvorvidt makro-evolusjon er mulig, er de negative. Det kan de imidlertid ikke være offentlig, da risikerer de å miste jobben. Se også Steven Meyer: Video: Evicence for Creation, og boka: Darwins-Doubt

fossil-hull

Uorganiske celler har ingen av mekanismene nevnt ovenfor. Det er således umulig at organisk liv har oppstått av uorganisk.

Livet er det ingen som klarer forklare hvordan er blitt til.

salt-boesse

At livet har oppstått tilfeldig blir en matematisk umulighet. At det har oppstått ved lovmessighet, blir en semantisk umulighet. Det blir veldig problematisk uten en skaper/designer som står bak..

laminin

Fornufts-tolkning: Livet har oppstått som følge av en kompleks oppskrift. En oppskrift som er så kompleks at den krever en Super-intelligens

menneskelig DNA

En er avhengig av tro for å gjøre et livssynsvalg. Min påstand er at det krever mindre sterk tro å satse på en Skaper/designer, enn å holde på at alt dette finjusterte er blitt til ved tilfeldighet.

Alt som begynner å eksistere, må ha en årsak utenfor seg selv. Universet begynte å eksister, og må ha en årsak utenfor seg selv (Kalam-argumentet).

Les om Livets fininnstilling, og Design-indikasjoner ut fra Epigenetikk.

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund