Menneskelige faktorer i naturvitenskap
I denne tråden synes det som Tommy A. Karlsen har dominert diskusjonen. Det har han gjort delvis ut fra faglig kyndighet, delvis ut fra hersketeknikker: og når det har kommet mostridende synspunkter, har motreaksjonen vært: 'vet du (ikke) i det hele tatt...'?

Det som er min hensikt her, er å påpeke tankekorset at en person med forståelse for hensikt og å la tiden jobbe til egen fordel, bruker denne forståelsen til å argumentere for årsaker som verken har sans for tid eller hensikt
Sagt på en annen måte: Når en forsker går ut fra som en forutsetning at man skal benytte fornuft i forskningen, også har som utgangspunkt at man ikke kan regne med intelligente årsaker.

Bilde 1. Energiberegning på kvantenivå

Hvor kommer så det fornuftige fra -blinde, ubevisste naturprosesser? I naturvitenskap er det det viktig å frambringe en tilstrekkelig årsak, mens Karlsen synes å gå kun etter materielle/naturlige årsaker eller mekanismer. Om en i utgangspunktet sier at 'vi regner kun med naturlige årsaker', er det i prinsippet en minimalistisk versjon av virkeligheten, der en kan komme fram til suboptimale forklaringer. Se f.eks: http://kristen-ressurs.no/.../Kap%2015-Men%20gir%20det...Om man tenker litt over det, så er det litt rart at et vitenskapssyn som kun hevder naturlige årsaker, går ut fra som en selvfølge at en kan benytte intelligens i forskningen. Dersom det var slik, at det kun finnes naturlige årsaker - så vil alt som eksistere være kolliderende atomer. Det er vel begrenset hvor mye lit en kan sette til en slik 'fornuft'. I ett øyeblikk forsårsaker atomene, at tanke-signaler går én vei, og i neste øyeblikk en annen. Om ikke Tommy A. Karlsen er enig i grunnlaget for dette synet, så bør han i det minste være enig i at en intelligent faktor er involvert i vitenskapen, nemlig mennesket. De er dessverre ofte opptatt av å bygge murer (demarkasjonslinjer) mot andres syn: Se mer på: http://kristen-ressurs.no/.../Kap19%20ID%20og...

Det er liten tvil om at mennesker kan være både innovative og intelligente. Dessverre viser også erfaring at mennesker i posisjon kan misbruke sin intelligens til å hevde rådende syn, som altså er deres, selv om alternativet kan ha vel så mye å fare med. Om en ikke kan få to nesten identiske proteiner (Kbl og BioF) til å få ens virkemåte, via mutasjoner i laboratoriet: Hvordan kan en forvente at svamper skal utvikle seg til høyerestående dyrearter? Se mer på http://kristen-ressurs.no/.../Kap_12-Komplekse...

I forhold til menneskelig DNA, er forskeren også del av virkeligheten han uttaler seg om: Årsak til nye livsformer trenger å kunne produsere digital informasjon som må være spesifikk/funksjonell. Richard Dawkins, den kjente ateisten, hevdet: maskinkoden til genene er utvilsomt komputer-lignende. LeRoy Hood (bioteknologi pioner) refererer til koden i DNA som digital kode, og beskriver dem med liknende termer som software i PCer. I følge Bill Gates er DNA som computer program, bare mye mer avansert. Ut fra dette er det rimelig å vurdere slutningen om DNA har en intelligent kilde. Det virker som Karlsen bare regner med tilfeldigheter som årsaker, når han er: 'enig med Venter som sier DNA kan sammenlignes med et slags software, men verken jeg eller Venter hevder det står en intelligent designer bak'. M.a.o. et program uten programmerer, det krever stor tro! Fornuft er ett videre område enn vitenskap, det er forresten også fiolosfi. Se mer om dette f.eks. her: http://kristen-ressurs.no/.../Kap_10%20Nanomolekylaere... 

Mennesket kommer også i en dobbeltrolle, når opprinnelsen og utviklingen av menneskets hjerne trekkes fram. Karlsen påstår, ut fra sitt ståsted om kun naturlige årsaker, at 'Naturlig seleksjon kan frembringe vakre strukturer som hjernen, øyne..'. Når en bruker hjernen til å frakjenne hjernen intelligent opphav, så er det ekstra grunn til å vurdere objektivitet og avstand, for den menneskelige faktor involvert. Spesielt gjelder dette, når en trekker fram 'årsaker' som naturlig seleksjon. Hjernen er langt mer komplisert og avansert enn noen menneskelig innovasjon. Naturlig seleksjon kan ikke legge noe til den menneskelige hjerne. Som navnet antyder, siler den noe bort: I og med at den velger ved å foretrekke, så velger den også noe bort. En kan ikke få en fungerende Y ut fra naturlig seleksjon, uten å ha hatt en fungerende X inn i prosessen. Karlsen synes på vei inn i scientisme her ( http://kristen-ressurs.no/trosforsvar/Scientisme.htm )

Karlsen synes å se intelligens som et rent materialistisk fenomen, som kan reduseres til nevrokjemiske reaksjoner i hjernen. Andre, som f.eks. jeg, kan se det som del av en mental virkelighet, som ikke er mulig å redusere fullt ut til hjerne-kjemi eller bare fysiske prosesser. Prinsippet om metodisk naturalisme i seg selv, trenger i seg selv begrunnelse. Er det metafysiske, nøytrale grunner for å kreve at historisk vitenskapelige metoder kun skal henvise til materialistiske/mekaniske grunner? Fra kristelig ståsted, er det grunn til å hevde at det er problematisk å koble fornuft og hjerne, bort fra Ham som har gitt det i utgangspunktet.
Se mer på: http://kristen-ressurs.no/.../Kap_17-20-ID-grunnlag-tegn... under 'Tegn på Design.'

 

Utvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund