Dennis Venema's Adam and the genome: En casestudie i kognitiv forutinntatthet
Brian Miller; 25. april 2018
Oversatt herfra.

I en tidligere artikkel beskrev jeg (Br. Miller) hvordan vitenskapelig trening kan innstille noen forskeres sinn til å motstå bevisene i naturen for intelligent design. Nå skal jeg demonstrere effektene av denne prosessen som en casestudie ved å bruke boken: Adam and the Genome: Reading Scripture after Genetic Science, medforfatter av Dennis Venema. Jeg må begynne med å si at jeg aldri har møtt Dr. Venema, men jeg har møtt flere av hans kolleger, og fra mine møter med dem har jeg ingen grunn til å tvile på at Venema ønsker å operere med full integritet og presentere vitenskapelige påstander og argumenter som er av høyeste faglige kvalitet. Utfordringen han står overfor ligger ikke i hans karakter eller kunnskap, men i det materialistiske rammeverket som har forvrengt hans perspektiv.


Det som ikke er så bra
Mange av Venemas argumenter lider av to av de vanligste feilene som er stadig opptrer blant Darwinismes offentlige forsvarere: uberettigede ekstrapoleringer av mindre observerte mikroevolusjonære endringer til store transformasjoner og sirkulære resonnementer. Når det gjelder den første feilen, bruker Venema analogien til et vers fra Johannes-evangeliet skrevet i det tiende århundre i anglo-saksisk, som langsomt forandrer seg gjennom århundrene til moderne engelsk. Forandringen er dramatisk, men analogien gjør poeng som Venema gikk glipp av. For det første var hele prosessen resultatet av intelligent styring. Og enda viktigere, var meningen med verset alltid det samme. En umulig oppgave ville ha vært å gradvis omdanne første kapittel i 1.Mosebok til det første kapittelet i 2.Mosebok mens du holdt teksten lesbar. Denne prestasjonen ville ha krevd mange samtidige endringer på flere hierarkiske nivåer (kapitler, avsnitt, setninger og ord). Det samme prinsippet gjelder for utviklingen av komplekse tilpasninger som ekkolokalisering i hvaler og flaggermus. Tallrike store endringer er samtidig påkrevd i flere systemer - lydproduksjon, hørsel, signalbehandling, mønsteridentifikasjon, beslutningstagning på høyt nivå, etc. - krever tusenvis av høyt koordinerte endringer som aldri kan forekomme i den tilgjengelige tiden -her.


Langs de samme linjer refererer Venema til forskning som demonstrerer hvordan mutasjoner genererte nye "funksjoner" i ulike organismer. For eksempel beskriver han et virus som utviklet evnen til å binde til et nytt protein i E. coli- kalt OmpF. Imidlertid overdriver han kraftig forandringen. Bindingen representerte ikke en virkelig nyskapende innovasjon, men resulterte fra at viruset bare fikk noen få mutasjoner som forbedret en eksisterende evne i et allerede tilstedeværende protein -her. Han gjør lignende villedende krav om forskning han ledet i å utfordre bevis for sjeldenhet av proteiner -her. Hva Venema ikke makter å ta inn, er at økende antall evolusjonære biologer har kommet til å erkjenne at de typer mikroevolusjonære utviklinger han identifiserer, ikke kan akkumuleres til å produsere store forandringer -her; som en fisk som blir til et amfibium. En sentral utfordring er at slike transformasjoner blant annet krever omlegging av nettverk av gener som styrer utviklingen av en organisme, men slike endringer er alltid skadelige -her. Å hevde at de trivielle endringene han siterer kunne akkumulere til å generere en stor innovasjon, er som en hundeier som kunne trene sin tyske gjeterhund til å hente en pinne på én dag så hevder at han viste at han kunne trene hunden til å spille Mozart på piano i løpet av en måned.

I forhold til feilen ved sirkulært resonnement forutsetter Venema at hver funksjon i livet skyldes ukjente prosesser, spesielt naturlig utvalg og mutasjoner. Han identifiserer så forskjeller i ulike organismer, som at foreldreløse gener bare finnes i bestemte arter eller slekter -her, og han tilskriver opprinnelsen til prosessens kreative kraft. Når han fullfører sirkelen, presenterer han da eksistensen av de nye funksjonene som bevis for kraften i disse prosessene til å generere nyhet. Derfor er hans argumenter for deres effekt avhengig av å anta deres ubegrensede kreative evner fra starten av.
En forsiktig undersøkelse av mange slike påstander utenfor den materialistiske linjen avslører imidlertid alvorlige problemer. I tilfelle av foreldreløse gener har biologer og statistikere hevdet at sjansene for et gen som stammer fra et ikke-kodende DNA-strekk, er 'fjernt'. For eksempel krever utvikling av et nytt gen for et komplekst protein fra grunnen av tilfeldige mutasjoner i en åpen leseramme -her, for å snuble over en funksjonell proteinsekvens. Og tilfeldige mutasjoner vil også måtte vende en nærliggende del av DNA til en promotor -her, som kunne initiere produksjonen av proteinet til riktig tidspunkt og sted. Dessuten ville gener i komplekse organismer måtte ligge i riktig område av et kromosom -her; for at de skulle være tilgjengelige til rett tid og i de riktige cellene. For å oppsummere, ville dannelsen av en nyttig proteinkodende sekvens i en perfekt tilpasset regulatorisk region på riktig sted, ville være astronomisk usannsynlig uten intelligent veiledning.


Evolusjonister har forsøkt å styrke påstanden om at foreldreløse gener oppsto ved en tilfeldighet ved å identifisere parallelle ikke-kodende regioner i beslektede arter. Men slike sekvenser kan ganske enkelt representere restene av tidligere funksjonelle gener som ble udyktiggjort i den fjerne fortiden. Venemas andre eksempler på formodede evolusjonære prestasjoner, som hele genom dupliserings begivenheter -her, etterfulgt av storskala innovasjoner, står overfor enda større utfordringer og ser bare troverdige ut i de sanne 'troendes' sinn.


Det som er dårlig
Feilene jeg nettopp har beskrevet, er seriøse, men ikke uventede, for de representerer nøkkeldogmer i kanon av den sekulære skapelsesfortellingen. Men andre feil er langt mer avslørende. Mest slående, villeder Venema om opprinnelsen til enzymet nylonase. Dette problemet har blitt analysert i detalj før -her, men et sentralt punkt må vektlegges. Venema leser faktisk en artikkel som uttrykkelig sier at enzymet er et resultat av den mindre endringen av et tidligere eksisterende protein. Likevel rapporterer han at den stammer fra scratch, i en ikke-kodende DNA-region -her. En slik ekstrem feilaktig fremstilling av fakta ville ha vært skuffende fra en høyskolefersking som rushet for å fullføre et semesteroppgave, enn si for en erfaren professor. Han er imidlertid så forpliktet til å opprettholde et materialistisk rammeverk for vitenskap at han dogmatisk omfavner ideen om at proteiner må være enkle å utvikle. Som et resultat forvrengte hans underbevisste sinn virkeligheten i en slik grad at han oppfattet det motsatte av det han faktisk leser.


Men Venema er ikke ferdig. Han gjør en annen like oppsiktsvekkende blunder når han forsøker å motbevise Stephen Meyers påstand om at ingen fysisk forbindelse (f.eks. sterk tiltrekning) eksisterer mellom aminosyrer og deres respektive kodoner i den genetiske koden. Hans ønske om å utfordre denne påstanden er forståelig, siden bare en slik stereokjemisk forbindelse muligens kunne forklare hvordan proteinsekvenser noen gang ble kodet inn i RNA eller DNA og kort tid etter avkodet. Venema reagerer på denne utfordringen ved å si følgende:
--Flere aminosyrer binder seg faktisk direkte til deres kodon (eller i noen tilfeller deres antikodon), og bevisene for dette har vært kjent siden slutten av 1980-tallet i noen tilfeller. [Understreking lagt til.]
Grunnlaget for denne påstanden var forskning utført av Michael Yarus, en ledende forutsetning for RNA verdenshypotesen for livets opprinnelse. Dessverre gjorde Yarus faktisk motsatt krav -her:
--Vi vurderer litteraturen og finner ingen bevis for at interaksjoner mellom korte sekvenser (mono-, di- eller tri-nukleotider) og aminosyrer er sterke eller spesifikke nok til å avstedkomme genetisk koding. [Understreking, lagt til.]


Yarus argumenterte i stedet for bare korrelasjoner mellom aminosyrer og deres respektive kodoner (eller anti-kodoner) i lange nukleotid-kjeder på steder i kjedene der en aminosyre ville knytte seg til. Problemet er at transformasjonen av slike korrelasjoner til nøyaktig koding av proteinsekvenser under et hvilket som helst scenario vil møte uoverstigelige hindringer -her. Selv om disse utfordringene ble ignorert, var korrelasjonene bestemt til å eksistere bare for en håndfull aminosyrer -her, som sannsynligvis ikke ville ha deltatt i den opprinnelige koden i en rent materialistisk modell. Igjen gjorde Venemas dyptliggende tro at han ubevisst misrepresentere viktige fakta og til slutt å grep etter stereokjemiske strå.


Det som er stygt
Enda mer forstyrrende er at et sentralt argument i boken er at leserne må avvise sin tro på at menneskeheten stammer fra et enkelt par. Han sammenligner selv bevisene mot en slik mulighet med bevis på at jorden dreier seg rundt solen. Hans behov for å gjøre en slik dristig påstand er forståelig siden mange i målgruppen holder på en tro på et opprinnelig par (dvs. Adam og Eva) som sentral for sin tro. Nå, hvis bevisene virkelig var det avgjørende, så ville han sikkert være berettiget i å skrive som han gjør. Dessverre synes beviset å være langt mindre sikkert enn han hevder -her.


Likevel er ikke implikasjonen av Venema som forsøker å underminere lesernes tro på grunnlag av tvilsomme argumenter, mitt hovedpunkt. Et mer relevant problem er det faktum at den strenge analysen av evolusjonær tidsskala har vist uoverstigelige matematiske utfordringer, relatert til alle ikke-styrte forklaringer for store transformasjoner i livets historie. Analysen av Durrett og Schmidt -her, indikerte for eksempel at tiden som krevdes for våre hypotetiske primater forfedre til å skaffe seg to spesifikke, koordinerte mutasjoner, er over 100 millioner år - en mye lengre tid enn tiden siden fremdukkingen av den teoretiske fellesstamfaren mellom oss og sjimpansene. Dette resultatet er langt mer avgjørende enn noe argument mot et opprinnelig par.


Likevel ville utviklingen av komplekse tilpasninger hos mennesker, for eksempel vokalisering eller avansert språk, ha krevd langt mer enn to mutasjoner før en rudimentær form av den evnen kunne blitt aktiv. Når det gjelder vokalisering, viser de tilhørende hjernekonstruksjonene hos mennesker og sangfugler -her, bemerkelsesverdig klare ikke-arvelige likheter i nevral tilknytning og til og med i de underliggende gener. Disse tegnene indikerer at å danne denne funksjonen fra hjernen til en forfedre-primat ville ha krevd mange store spesifikke endringer samordnet på flere steder innen noen få millioner år, en klar matematisk umulighet. I forhold til slike bevis vil Venema trolig gi opp matematikkens anvendelse til biologi fullstendig fremfor å stille spørsmål om sitt materialistiske rammeverk. Likevel ønsker han at leserne skal forlate sin sentrale tro på langt spinklere grunnlag.


Det som er veldig uheldig er at Venema tenker at å benekte muligheten for et opprinnelig par og å angripe bevisene for design i naturen, er en hjelp for de fleste av hans lesere. Denne troen er basert på to falske premisser. For det første antar han at hans publikum på en eller annen måte vil se bevisene for en Skaper i naturens påståtte fantastiske evne til å skape og utvikle livet. Hans feil er at alle som har tatt en høyskoleklasse i kjemi har lært at naturlige prosesser alltid beveger alt over lengre perioder, mot høyere entropi, lavere energi, eller begge deler -her.

Likevel krevde opprinnelsen til livet at enkle molekyler beveget seg i nøyaktig motsatt retning -her. Derfor er livet enten direkte utformet, eller det er en feil/ulykke -her. Venemas grunnleggende antagelse om naturens iboende livgenererende evner, er ganske enkelt ikke et alternativ. Som en følge av dette, driver han ubevisst sine mest innsiktsfulle lesere mot å avvise en Skaper.


Den andre falske antakelsen er at alle kan forene religiøs tro med tro på den vanlige forståelsen av evolusjonsteorien. Noen ville ikke ha problemer med å akseptere begge, siden de pleier å dele opp sin tro. Disse menneskene vil kanskje aldri spørre om de to var i strid, så ingen konflikt ville noensinne oppstå. Andre har evne til å akseptere ideer som er i spenning, og dette skyldes individets evne til å opprettholde et visst nivå av kognitiv dissonans. Andre vil imidlertid finne det de ble undervist i sine biologi klasser og gjennom sin religiøse utdanning å være håpløst i konflikt.


For eksempel:


Folk er designet av Gud med en hensikt, eller er de et resultat av ikke-styrte fysiske prosesser?
Bevis for Gud i skapelsen er påviselige, eller er de i stor grad ikke-påviselige -lenke?
Folkets tendens til destruktiv oppførsel er en konsekvens av et ødelagt forhold til deres Skaper, eller er det et resultat av tilfeldige mutasjoner i deres primat-forfedre?

Jeg har hørt mange historier om studenter som avviser troen etter å ha tatt del i evolusjonsklasser, selv om professoren forsøkte å legge en teistisk vri over begrepene. I motsetning til dette har jeg sett at folk som er i ferd med å forlate sin tro, plutselig kommer tilbake etter at de har lært hva ledende eksperter på områder som paleontologi, embryologi og systembiologi faktisk sier til hverandre om de voksende utfordringene til den vanlige evolusjonære modellen -her. Og deres tro styrkes sterkt når de lærer om de positive bevisene for design som selv verdslige forskere anerkjenner -her.


Håpet er at Dennis Venema vil finne en mer objektivt ekstern part til å hjelpe ham se utenom sin materialistiske blindsone. Da kunne hans neste bok virke mindre siktet mot å underminere lesernes tro og mer mot å oppmuntre dem.

Tager: Aminosyrer; biologi; flaggermus; embryologi; sjimpanser;

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund